Survey Results

Free to use This object is offered under a Creative Commons license. You are free to use it for any non-commercial purpose as long as you properly cite it, and if you share what you have created.

Learn more...

ddr-densho-356-989

Yuriko Domoto Tsukada Collection

Typed up individual responses to a survey conducted on families at Granada in June 1943.

c. June 1943

Miscellaneous Documents

Document

 • Akutagawa, Kiyoshi
 • Akutagawa, Iku
 • Fujisaka, Sohei
 • Sujisaka, Kimiyo
 • Fujita, Masakatsu
 • Fujita, Tai
 • Hara, Toyoyori
 • Hara, Fumi
 • Hasuike, George Susumu
 • Hasuike, May Mitsuye
 • Hirano, Shuhei James
 • Hirano, Ruth Sadame
 • Hoshimiya, Toske
 • Hoshimiya, Sadayo
 • Ibe, Shoichi
 • Ibe, Natsu
 • Irizawa, Tokijiro
 • Irizawa, Katsuko
 • Ito, Hichijiro
 • Ito, Tomie
 • Ito, Naotaro
 • Ito, Tsuruko
 • Kajiwara, Hajime
 • Kajiwara, Utako
 • Kakiki, Shiyemori
 • Kakiki, Satsu
 • Kamae, Takashi
 • Kamae, Hideko
 • Kawamoto, Shizuka Harry
 • Kawamoto, Dorothy Hatsuye
 • Kawashima, Tominosuke
 • Kawashima, Fumi
 • Kimura, Kazuo
 • Kimura, Tsurue
 • Kobuke, Tomotaro Jim
 • Kobuke, Some
 • Kono, Katsuya
 • Kono, Yoshi
 • Kubota, Waichi
 • Kubota, Chieko
 • Kumamoto, Shunsuke Scott
 • Kumamoto, Tatsuko Lillian
 • Matsumoto, Waichi
 • Matsumoto, Chika
 • Mayeda, Tomeichi
 • Mayeda, Narise
 • Mayeda, Minoru M.
 • Miyamoto, Mango
 • Miyamoto, Shizu
 • Morimoto, Tokichi
 • Morimoto, Masaki
 • Nakagawa, Shintaro
 • Nakagawa, Ritsu
 • Narumi, Jutaro
 • Narumi, Yoneko
 • Nimura, Yoshitsu
 • Nimura, Kayo
 • Oda, Shohei
 • Oda, Aiko
 • Ogawa, Gentaro
 • Ogawa, Ichi
 • Okabe, Umesabura
 • Okabe, Asao
 • Okemura, Suyeichi
 • Okemura, Owai
 • Rikimaru, Isamu
 • Rikimaru, Kimi
 • Rikimaru, Mataji
 • Rikimaru, Hanako
 • Sakakura, Kotaro
 • Sakakura, Kogiku
 • Sakogawa, Itsuji George
 • Sakogawa, Misao
 • Saneto, Kanaye
 • Saneto, Komia
 • Sasaki, Daijiro
 • Sasaki, Tada
 • Sato, Mikitaro
 • Sato, Ruth Kaoru
 • Sekiyama, Isami
 • Sekiyama, Chiyo
 • Shinozaki, Hitoshi
 • Shinozaki, Emiko
 • Sugioka, Genichi
 • Sugioka, Sekieyo
 • Takahashi, Terumi
 • Takahashi, Kiyo
 • Tanaka, Yasutaro
 • Tanaka, Tsuto
 • Tomio, Tomozo
 • Tomio, Kusuye
 • Tonai, Gengoro
 • Tonai, Toyome
 • Uno, Kumemaro
 • Uno, Riki
 • Yamajumi, Masake
 • Yamajumi, Suyeno
 • Yasaki, Tenyo Sakuhei
 • Yasaki, Shika

Densho

Courtesy of Yuriko Domoto Tsukada Collection, Densho

API