Work schedule, map, and list

Free to use This object is offered under a Creative Commons license. You are free to use it for any non-commercial purpose as long as you properly cite it, and if you share what you have created.

Learn more...

ddr-densho-356-952

Yuriko Domoto Tsukada Collection

All stapled together were a work schedule for the Case Workers in Public Welfare, two maps of Granada, and a list of block managers dated January 22, 1943

c. 1943

Miscellaneous Documents

Document

 • Kusumi, Emi
 • Aukawa, Elsie
 • Saito, Fumi
 • Turada, Sachi
 • Nakatsugawa, Aiko
 • Oi, Mary
 • Nakamura, Mitsuko
 • Aiboshi, Tayeko
 • Nishinouchi, Shizu
 • Kawamura, Yoshiko
 • Kajioka, Miyeko
 • Heya, Tsugime
 • Takei, Shigehisa
 • Hikido, James
 • Hatanaka, Tokutaro
 • Kayokata, Y. Joe
 • Tanaka, Takaichi
 • Tsumori, Shinichi
 • Yamane, Nobuzo
 • Fujino, Shinshichi H.
 • Okubo, Rokuro
 • Nakashima, Jukichi
 • Kuwatani, Kiyoshi
 • Tsuchiya, Konosuke
 • Yuzawa, James Tamasaburo
 • Fujii, Frank Ichitaro
 • Kawashima, Benjamin
 • Arai, Kumata
 • Shima, Takashi
 • Kajioka, Albert
 • Cujow, Saburo
 • Saisho, Atsuyoshi
 • Sugawara, Hideji
 • Okura, Kasuo
 • Mitani, Giichiro
 • Yoshizawa, Y.
 • Nishihara, Hisako
 • Wada, Toshitsugu
 • Kanda, Rinzaburo
 • Nichizaki, Fumiye
 • Fujimitsu, Midori
 • Inouye, Alice
 • Kuzaba, Henry
 • Okuda, Nao
 • Okubo, Ayako
 • Nishikawa, Hatsumi
 • Mamura, Thelma
 • Yamaguchi, Mitsuye
 • Satow, Chizuko
 • Fujita, Grace M.
 • Tanaka, William H.
 • Arai, Hana
 • Oka, Emiko
 • Okamura, Yukiko
 • Okubo, Yukino
 • Tashiro, Chiye
 • Kai, Mary
 • Sugimoto, Shinsuke
 • Nishio, Minako Maxine
 • Shinkai, Fumiko
 • Nakano, Jim Masuchi
 • Uyeda, Yoichiro
 • Tamura, Jinzo
 • Nazawa, Kenjiro
 • Ikuda, Kuhachi
 • Kimura, Setsuko
 • Yokoyama, Ayako
 • Ueda, Lois Hatsuko
 • Tsuchiya, Haruko Helen
 • Kajioka, Kazuko

Densho

Courtesy of Yuriko Domoto Tsukada Collection, Densho

API