Black Managers List

Free to use This object is offered under a Creative Commons license. You are free to use it for any non-commercial purpose as long as you properly cite it, and if you share what you have created.

Learn more...

ddr-densho-356-954

Yuriko Domoto Tsukada Collection

List of Block Managers in Amache from April 24, 1943.

4/24/1943

Miscellaneous Documents

Document

 • Takei, Shigehisa
 • Hikido, James
 • Hatanaka, Tokutaro
 • Kayokata, Y. Joe
 • Tanaka, Takaichi
 • Tsumori, Shinichi
 • Fujino, Shinshichi H.
 • Yamane, Nobuzo
 • Okubo, Rokuro
 • Nakashima, Jukichi
 • Kuwatani, Kiyoshi
 • Tsuchiya, Konosuke
 • Yazawa, James Tamasaburo
 • Fujii, Frank Ichitaro
 • Kawashima, Benjamin
 • Arai, Kumata
 • Shima, Takashi
 • Morifuji, George
 • Cujow, Saburo
 • Saisho, Atsuyoshi
 • Shimono, Kujiki
 • Okura, Kazuo
 • Mitani, Giichiro
 • Yoshizawa, Yasutoshi
 • Nakano, Jim
 • Uyeda, Yoichiro
 • Tamura, Juzo
 • Nozawa, Kenjiro
 • Ikuta, Kuhachi

Densho

Courtesy of Yuriko Domoto Tsukada Collection, Densho

API