Join us in celebrating Densho's 25th anniversary by attending our free virtual gala on October 23rd and by considering a tribute gift. Learn more at www.densho.org/25gala

Saul Collection ddr-densho-22

Back to collection detail

486 items
Mitsugi Kudo (ddr-densho-22-161)
img Mitsugi Kudo (ddr-densho-22-161)
Caption on reverse: "Mitsugi Kudo / Mar. '43."
Group photograph of soldiers (ddr-densho-22-162)
img Group photograph of soldiers (ddr-densho-22-162)
Caption on reverse: "Front l to r: Tango Fujimoto, Tsutoru Shigeta, George Maeda, Kenichiro Sekiguchi, Sam Takamura, Satoru Sunamoto / 2nd l to r: Yasuhiro Fujita, Goro Igarashi, Yutaka Nakhata, Hisashi Kubota, Shoji Takimoto, Hironobu Hino / Standing l to r: Ben Pai, Teiichiro Hirata, Tsugio Aoyama, Tadayuki Ishizaki, Benji Shiroyama, Herbert Yanamura, Kazuo Kamoto."

Back to collection detail

API