Topics
Facilities
Format
Genre
Usage

Use <Ctrl> or (⌘) keys to select multiple terms

2 items
Layton Japanese School (ddr-densho-162-18)
img Layton Japanese School (ddr-densho-162-18)
Front (L to R): Tak Satomura, Mas Miyagishima, Mits Satomura, Shig Satomura, Jim Yamane, John Kikuchi, Toshiye Nishida, Haruye Kosaiku, Yaeko Kosaiku, Kimiye Satomura, Hayashi sensei, Fumi Kikuchi, Ruth Imada, Uta Tsujimoto, Masao Oda, Jane Nakaishi, Chiyo Oda, Hisaye Kariya. 2nd row (L to R): Yori Kosaiku, Tamao Kariya, George Kikuchi, Ben Tsujimoto, Jun Kikuchi, Shimako …
img "RTC 208 B Company, Camp Blanding Florida, Aug. - Dec. 1944" (ddr-densho-201-403)
Caption on reverse: "Property of Masao Sakagami. Nob [?] Sakagami [illegible] #34. RTC 208 B Company, Camp Blanding Florida, Aug. - Dec. 1944. 1st row: 1. Nukaya, 2. [unidentified], 3. Enro Okada, 4. [unidentified], 5. Shig Matsukawa, 6. Joe Matsuzaki, 7. Mitsuru Sakurada, 8. Tamio Sakata, 9. Satoru Sakuma, 10. Ishida, 11. ?? Sakuma. 2nd: 1. …
API