GET /api/0.2/search/?fulltext=persons:Tomio,%20Tomozo
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "total": 3,
  "limit": 25,
  "offset": 0,
  "prev_offset": null,
  "next_offset": null,
  "page_size": 25,
  "this_page": 1,
  "num_this_page": 3,
  "prev_api": "",
  "next_api": "",
  "objects": [
    {
      "id": "ddr-densho-356-989",
      "model": "entity",
      "index": "0 0/{'value': 3, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-356-989/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-356-989/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-356/ddr-densho-356-989-mezzanine-92c3cdc99e-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-356/ddr-densho-356-989-mezzanine-92c3cdc99e-a.jpg"
      },
      "title": "Survey Results",
      "description": "Typed up individual responses to a survey conducted on families at Granada in June 1943.",
      "extent": "20W x 22.5H",
      "links_children": "ddr-densho-356-989",
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        "Akutagawa, Kiyoshi",
        "Akutagawa, Iku",
        "Fujisaka, Sohei",
        "Sujisaka, Kimiyo",
        "Fujita, Masakatsu",
        "Fujita, Tai",
        "Hara, Toyoyori",
        "Hara, Fumi",
        "Hasuike, George Susumu",
        "Hasuike, May Mitsuye",
        "Hirano, Shuhei James",
        "Hirano, Ruth Sadame",
        "Hoshimiya, Toske",
        "Hoshimiya, Sadayo",
        "Ibe, Shoichi",
        "Ibe, Natsu",
        "Irizawa, Tokijiro",
        "Irizawa, Katsuko",
        "Ito, Hichijiro",
        "Ito, Tomie",
        "Ito, Naotaro",
        "Ito, Tsuruko",
        "Kajiwara, Hajime",
        "Kajiwara, Utako",
        "Kakiki, Shiyemori",
        "Kakiki, Satsu",
        "Kamae, Takashi",
        "Kamae, Hideko",
        "Kawamoto, Shizuka Harry",
        "Kawamoto, Dorothy Hatsuye",
        "Kawashima, Tominosuke",
        "Kawashima, Fumi",
        "Kimura, Kazuo",
        "Kimura, Tsurue",
        "Kobuke, Tomotaro Jim",
        "Kobuke, Some",
        "Kono, Katsuya",
        "Kono, Yoshi",
        "Kubota, Waichi",
        "Kubota, Chieko",
        "Kumamoto, Shunsuke Scott",
        "Kumamoto, Tatsuko Lillian",
        "Matsumoto, Waichi",
        "Matsumoto, Chika",
        "Mayeda, Tomeichi",
        "Mayeda, Narise",
        "Mayeda, Minoru M.",
        "Miyamoto, Mango",
        "Miyamoto, Shizu",
        "Morimoto, Tokichi",
        "Morimoto, Masaki",
        "Nakagawa, Shintaro",
        "Nakagawa, Ritsu",
        "Narumi, Jutaro",
        "Narumi, Yoneko",
        "Nimura, Yoshitsu",
        "Nimura, Kayo",
        "Oda, Shohei",
        "Oda, Aiko",
        "Ogawa, Gentaro",
        "Ogawa, Ichi",
        "Okabe, Umesabura",
        "Okabe, Asao",
        "Okemura, Suyeichi",
        "Okemura, Owai",
        "Rikimaru, Isamu",
        "Rikimaru, Kimi",
        "Rikimaru, Mataji",
        "Rikimaru, Hanako",
        "Sakakura, Kotaro",
        "Sakakura, Kogiku",
        "Sakogawa, Itsuji George",
        "Sakogawa, Misao",
        "Saneto, Kanaye",
        "Saneto, Komia",
        "Sasaki, Daijiro",
        "Sasaki, Tada",
        "Sato, Mikitaro",
        "Sato, Ruth Kaoru",
        "Sekiyama, Isami",
        "Sekiyama, Chiyo",
        "Shinozaki, Hitoshi",
        "Shinozaki, Emiko",
        "Sugioka, Genichi",
        "Sugioka, Sekieyo",
        "Takahashi, Terumi",
        "Takahashi, Kiyo",
        "Tanaka, Yasutaro",
        "Tanaka, Tsuto",
        "Tomio, Tomozo",
        "Tomio, Kusuye",
        "Tonai, Gengoro",
        "Tonai, Toyome",
        "Uno, Kumemaro",
        "Uno, Riki",
        "Yamajumi, Masake",
        "Yamajumi, Suyeno",
        "Yasaki, Tenyo Sakuhei",
        "Yasaki, Shika"
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "misc_document",
      "location": "Amache, Colorado",
      "facility": [
        {
          "term": "Granada (Amache)",
          "id": "4"
        }
      ],
      "status": "completed",
      "download_large": "ddr-densho-356-989-mezzanine-92c3cdc99e-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-356-991",
      "model": "entity",
      "index": "1 1/{'value': 3, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-356-991/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-356-991/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-356/ddr-densho-356-991-mezzanine-aacbdf8bad-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-356/ddr-densho-356-991-mezzanine-aacbdf8bad-a.jpg"
      },
      "title": "Handwritten notes",
      "description": "Handwritten notes regarding survey (object 898), including individual answers to the survey.",
      "extent": "8W x 10.5H",
      "links_children": "ddr-densho-356-991",
      "creators": [
        {
          "role": "author",
          "namepart": "Tsukada, Yuriko (Domoto)"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        "Fujita, Kawaru",
        "Kanashima, Toshiko",
        "Nakano, Mitsuko",
        "Nishijima, Hatsume",
        "Sakamaki, Teru",
        "Sasaki, Shigeo",
        "Yokoyama, Nanayo",
        "Nakamura, Yone",
        "Nakawatase, Zimboya",
        "Haru, Toyoyori",
        "Haru, Fumi",
        "Hasuike, George Susumu",
        "Hasuike, May Mitsuye",
        "Morimoto, Tokichi",
        "Morimoto, Masaki",
        "Oda, Shohei",
        "Oda, Aiko",
        "Takahashi, Terumi",
        "Takahashi, Kiyo",
        "Tomio, Tomozo",
        "Tomio, Kasuye",
        "Okamoto, Shigeiu",
        "Miura, Sam",
        "Iba, Natsu",
        "Katayama, Matsue",
        "Tsuto, Isomura",
        "Yasaki, Tenyo Sakuhei",
        "Yasaki, Shika",
        "Hirano, Shuhei James",
        "Hirano, Ruth Sadame",
        "Hoshimiya, Toske",
        "Hoshimiya, Sadayo",
        "Ito, Naotaro",
        "Ito, Tsuruko",
        "Kimera, Hide",
        "Kimera, Kazuo",
        "Kono, Katsuya",
        "Kono, Yoshi",
        "Kubota, Waichi",
        "Kubota, Chieko",
        "Rikimaru, Isamu",
        "Rikimaru, Kimi",
        "Sakogawa, Itsuji George",
        "Saneto, Kanaye",
        "Saneto, Koima",
        "Sato, Mikitaro",
        "Sato, Ruth Kaoru",
        "Tanaka, Tsuto",
        "Yamazumi, Masaki",
        "Yamazumi, Suyeno",
        "Miyamoto, Manzo",
        "Nimura, Yoshitsugi",
        "Okamura, Suyeichi",
        "Sasaki",
        "Daijiro",
        "Tanaka, Matsutaro",
        "Uno, Kumemaro",
        "Miyamoto, Walter Toshiaoki",
        "Nimura, Raymond",
        "Okamura, Saburo",
        "Sugioka, Yoshi",
        "Takahashi, Samuel Masami",
        "Hirano, Toru",
        "Uno, Howard Yasumaro",
        "Uno, Stanley Toshimaro",
        "Sakogawa, Misao",
        "Fujisaka, Sohei",
        "Mayeda, Tomeichi",
        "Sugioka, Genichi",
        "Akutagawa, Kiyoshi",
        "Akutagawa, Iku",
        "Fujisaka, Kimiyo",
        "Fujita, Masakatsu",
        "Fujita, Pai",
        "Hara, Toyoyori",
        "Hara, Fumi",
        "Iba, Shoichi",
        "Irizawa, Tokijiro",
        "Irizawa, Katsuko",
        "Ito, Hichijiro",
        "Ito, Tomie",
        "Kajiwara, Hajime",
        "Kajiwara, Utako",
        "Kakiki, Shiyemori",
        "Kakiki, Satsu",
        "Kamae, Takashi",
        "Kamae, Hideko",
        "Kawamoto, Shizuka Harry",
        "Kawamoto, Dorothy Hatsuye",
        "Kawashima, Tominosuke",
        "Kawashima, Fumi",
        "Kimura, Kazuo",
        "Kimura, Tsurue",
        "Kobuke, Tomotaro Jim",
        "Kobuke, Some",
        "Kumamoto, Shunsuke Scott",
        "Kumamoto, Tatsuko Lillian",
        "Matsumoto, Waichi",
        "Matsumoto, Chika",
        "Mayeda, Mariba",
        "Mayeda, Minoru M.",
        "Miyamoto, Shizu",
        "Nakagawa, Shintaru",
        "Nakagawa",
        "Ritsu",
        "Narumi, Jutaro",
        "Narumi, Yoneko",
        "Nimura, Yoshitsu",
        "Nimura, Kayo",
        "Ogawa, Gentaro",
        "Ogawa, Ichi",
        "Okabe, Umesaburo",
        "Okabe, Asao",
        "Okamura, Owai",
        "Rikimaru, Mataji",
        "Rikimaru, Hanako",
        "Sakakura, Kotaro",
        "Sakakura, Kogiku",
        "Sasaki, Tada",
        "Sekiyama, Isami",
        "Sekiyama, Chiyo",
        "Shinozaki, Hitoshi",
        "Shinzaki, Emiko",
        "Sugioka, Genichi",
        "Sugioka, Sekieyo",
        "Tanaka, Yasutaro",
        "Tonai, Gengoro",
        "Tonai, Toyome",
        "Uno, Riki"
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "ephemera",
      "location": "Amache, Colorado",
      "facility": [
        {
          "term": "Granada (Amache)",
          "id": "4"
        }
      ],
      "status": "completed",
      "download_large": "ddr-densho-356-991-mezzanine-aacbdf8bad-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-163-6",
      "model": "entity",
      "index": "2 2/{'value': 3, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-163-6/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-163-6/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-163/ddr-densho-163-6-mezzanine-12d2963027-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-163/ddr-densho-163-6-mezzanine-12d2963027-a.jpg"
      },
      "title": "General Manager of Amache Consumer Enterprises",
      "description": "Tomozo Tomio.",
      "extent": "5W x 7H",
      "links_children": "ddr-densho-163-6",
      "format": "img",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        "Tomio, Tomozo"
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "pcc",
      "genre": "photograph",
      "location": "Granada (Amache) concentration camp, Colorado",
      "facility": [
        {
          "term": "Granada (Amache)",
          "id": "4"
        }
      ],
      "status": "completed",
      "download_large": "ddr-densho-163-6-mezzanine-12d2963027-a.jpg"
    }
  ],
  "query": {
    "query": {
      "bool": {
        "filter": [
          {
            "term": {
              "persons": "Tomio, Tomozo"
            }
          }
        ]
      }
    },
    "aggs": {
      "facility": {
        "nested": {
          "path": "facility"
        },
        "aggs": {
          "facility_ids": {
            "terms": {
              "field": "facility.id",
              "size": 1000
            }
          }
        }
      },
      "format": {
        "terms": {
          "field": "format"
        }
      },
      "genre": {
        "terms": {
          "field": "genre"
        }
      },
      "rights": {
        "terms": {
          "field": "rights"
        }
      },
      "topics": {
        "nested": {
          "path": "topics"
        },
        "aggs": {
          "topics_ids": {
            "terms": {
              "field": "topics.id",
              "size": 1000
            }
          }
        }
      }
    },
    "_source": [
      "id",
      "model",
      "links_html",
      "links_json",
      "links_img",
      "links_thumb",
      "links_children",
      "status",
      "public",
      "title",
      "description",
      "contributor",
      "creators",
      "facility",
      "format",
      "genre",
      "geography",
      "label",
      "language",
      "location",
      "persons",
      "rights",
      "topics",
      "image_url",
      "display_name",
      "bio",
      "extent"
    ]
  }
}