GET /api/0.2/search/?fulltext=persons:Shimada,%20Yuki
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "total": 3,
  "limit": 25,
  "offset": 0,
  "prev_offset": null,
  "next_offset": null,
  "page_size": 25,
  "this_page": 1,
  "num_this_page": 3,
  "prev_api": "",
  "next_api": "",
  "objects": [
    {
      "id": "ddr-densho-390-40",
      "model": "entity",
      "index": "0 0/{'value': 3, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-390-40/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-390-40/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-390/ddr-densho-390-40-mezzanine-e3b30f67d1-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-390/ddr-densho-390-40-mezzanine-e3b30f67d1-a.jpg"
      },
      "title": "Amache Relocation Center block map",
      "description": "",
      "extent": "11W x 8.5H",
      "links_children": "ddr-densho-390-40",
      "topics": [
        {
          "term": "World War II -- Concentration camps -- Facilities, services, and camp administration",
          "id": "69"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        "Tsutsui, Yoriaki",
        "Tsutsui, Tamotsu",
        "Tsutsui, Toyo",
        "Tsutsui, Teruaki",
        "Tsutsui, Takako",
        "Tsutsui, Eizai",
        "Asai, Takuro",
        "Asai, Haruye",
        "Asai, Yuriko",
        "Kawashima, Jiro",
        "Kawashima, Sakiyo",
        "Kawashima, Takeshi",
        "Kusaba, Suyekichi",
        "Kusaba, Natsu",
        "Kusaba, Tsutomu",
        "Kusaba, Yoshino",
        "Kusaba, Tsuyoshi",
        "Kusaba, Hifumi",
        "Yamamoto, Jinsaburo",
        "Ojima, Toyoki",
        "Ojima, Ushio",
        "Ojimia, Masakazu",
        "Ojima, Kazuo",
        "Ojima, Iwao",
        "Shimomura, Itaro",
        "Shimomura, Sawano",
        "Shimomura, Hiroyuki",
        "Shimomura, Harumi",
        "Kitamura, Sukeji",
        "Kitamura, Teruye",
        "Kitamura, William",
        "Kitamura, Betty",
        "Kitamura, Grace",
        "Tokuno, Kazuto",
        "Tokuno, Kiyoka",
        "Tokuno, Theodore",
        "Tokuno, Lawrence",
        "Tokuno, Alvin",
        "Imamoto, Susumu",
        "Imamoto, Mary",
        "Imamoto, Elaine",
        "Imamoto, Maki",
        "Ema, Tokiko",
        "Ema, Masaharu",
        "Ema, Mary",
        "Wada, Motogusu",
        "Wada, Tamaye",
        "Wada, Takashi",
        "Wada, Yasuo",
        "Wada, Fujio Chiyeko",
        "Wada, Tokunori",
        "Wada, Kikuyo",
        "Wada, Setsuko",
        "Shimada, Yuki",
        "Shimada, Taka",
        "Shimada, Takao",
        "Shimada, Reiko",
        "Shimada, Mariko",
        "Shimada, Sammy",
        "Shimada, George",
        "Sasaki, Kyukichi",
        "Sasaki, Yoshi",
        "Sasaki, Hisayo",
        "Sasaki, George",
        "Sasaki, Toru",
        "Sasaki, Ayako",
        "Kawashima, Takao",
        "Kawashima, Miye",
        "Kawashima, Hideko",
        "Usui, Seizo",
        "Usui, Suye",
        "Hoshiyama, Hechisabu",
        "Hoshiyama, Toyo",
        "Hoshiyama, Masao",
        "Hoshiyama, Masako",
        "Hoshiyama, Ichiro",
        "Hoshiyama, Jiro",
        "Kumibe, Nakasuki",
        "Kumibe, Toshiye",
        "Kumibe, Noboru",
        "Kumibe, Sonoko",
        "Kumibe, Ben",
        "Kumibe, Thomas",
        "Kumibe, Henry",
        "Yoshida, Kiichi",
        "Yoshida, Yoshiye",
        "Yoshida, Masatada",
        "Yoshida, Takashi",
        "Kodama, Masaichi",
        "Kodama, Ritsu",
        "Kodama, Hidemo",
        "Kodama, Tokuzo",
        "Kodama, Toyozo",
        "Kodama, Mariko",
        "Wada, Kumegusu",
        "Wada, Yuwayo",
        "Wada, Hideo",
        "Hamamoto, Seijiro",
        "Ai, Kujomi",
        "Matsumoto, Chieno",
        "Matsumoto, Kikuichi",
        "Matsumoto, Kinue",
        "Matsumoto, Satoshi",
        "Matsumoto, Tsutomu",
        "Matsumoto, Keiko",
        "Matsumoto, Toshiharu",
        "Yasumura, Joichi",
        "Yasumura, Yu",
        "Yasumura, Mary",
        "Yasumura, Tomoye",
        "Yasumura, Edward",
        "Yasumura, Lillian",
        "Yasumura, William",
        "Yasumura, May",
        "Yasumura, Grace",
        "Yasumura, Lily",
        "Miya, Katsunosuke",
        "Miya, Haruye",
        "Miya, Kay",
        "Miya, Tom",
        "Miya, Harry",
        "Miya, Frank",
        "Watanabe, Mitsuru",
        "Watanabe, Mitsugi",
        "Watanabe, Shizuko",
        "Watanabe, Yosaburo",
        "Watanabe, Yetsu",
        "Watanabe, Minoru",
        "Watanabe, Akira",
        "Yamane, Nobuzo",
        "Yamane, Kimiyo",
        "Yamane, Midori",
        "Yamane, Misao",
        "Nakayama, Ryoki",
        "Nakayama, Yayoji",
        "Matsumoto, Masao",
        "Matsumoto, Shizuka",
        "Matsumoto, Masamichi",
        "Matsumoto, Tetsuya",
        "Matsumoto, Sachiko",
        "Matsumoto, Seishi",
        "Matsumoto, Waichi",
        "Matsumoto, Fusa Rose",
        "Shiraishi, Ichitaro",
        "Shiraishi, Matsuyo",
        "Akahoshi, Yoshiharu",
        "Akahoshi, Fumiko",
        "Akahoshi, Reiko",
        "Akahoshi, Kenji",
        "Tsuda, Tomozo",
        "Akahoshi, Jisaemon",
        "Takahashi, Hikataro",
        "Kawaye, Yetsuji",
        "Kawaye, Yu",
        "Kawaye, Sazami",
        "Kawaye, Terumi",
        "Kawaye, Ichiro",
        "Kawaye, Stanley",
        "Kawaye, Harumi",
        "Kawaye, Natsumi",
        "Matsuoka, Yoshio",
        "Matsuoka, Rose",
        "Matsuoka, Sho",
        "Matsuoka, Walter Nobuo",
        "Matsuoka, David Kengo",
        "Matsuoka, Harry Tomio Ogata",
        "Matsuoka, Juyo",
        "Matsuoka, Bessie Haruko",
        "Matsuoka, Toshio",
        "Hosokawa, Takaatsu",
        "Hosokawa, William",
        "Hosokawa, Takayuki",
        "Hosokawa, Mary",
        "Onomiya, Buichi",
        "Emo, Noboru",
        "Emo, Minoru",
        "Emo, Kazuko",
        "Emo, Kazue",
        "Emo, Holly",
        "Fujii, Shigeharu",
        "Fujii, Kazuko",
        "Fujii, Toru",
        "Fujii, Kiyoshi",
        "Tanizawa, Nakanobu",
        "Tanizawa,Tomino",
        "Kobuke, Kanekichi",
        "Kobuke, Ayano",
        "Kobuke, Yutaka",
        "Kobuke, Shizue",
        "Kobuke, Harry",
        "Kobuke, Yoshio",
        "Morioka, Roy",
        "Morioka, Frances",
        "Morioka, Franklin",
        "Asai, Haruo",
        "Asai, Teruo",
        "Hoshizu, Chizuru",
        "Hoshizu, Tsurue",
        "Hoshizue, Hisako",
        "Hoshizu, Yayeko",
        "Hoshizu, Tsuyako",
        "Hoshizu, Shigeo",
        "Hoshizu, Tadashi",
        "Okamura, Seiichi",
        "Okamura, Hisa",
        "Okamura, Kiyo",
        "Okada, Kazumasa",
        "Okada, Sadako",
        "Okada, Sachiyo",
        "Okada, Teiko",
        "Tanaka, Eiichi",
        "Tanaka, Aiko",
        "Tanaka, Kazuko",
        "Tanaka, Sei",
        "Tanaka, Lily",
        "Tanaka, June",
        "Tanaka, Akira",
        "Norikane, Sano",
        "Norikane, Hajime",
        "Norkane, Tadao",
        "Funai, Kazuo",
        "Funai, Tamaye",
        "Funai, Teruko",
        "Funai, Ryoko",
        "Funai, Hiromi",
        "Imamura, Hikota",
        "Imamura, Teri",
        "Imamura, Gaiki",
        "Imamura, Chisato",
        "Imamura, Ray",
        "Imamura, Minoru",
        "Nishida, Setsuo",
        "Nishida, Shizuko",
        "Nishida, Masashi",
        "Nishida, Setsuo",
        "Takemura, Kosei",
        "Takemura, Ayako",
        "Takemura, Kay",
        "Takemura, Naomi",
        "Akayama, Mitsugi",
        "Akayama, Fusaye",
        "Ishikawa, Yoshimitsu",
        "Ishikawa, Rikio",
        "Watanabe, Zenshin",
        "Watanabe, Sai",
        "Watanabe, Masao",
        "Watanabe, Mary",
        "Watanabe, Mine",
        "Yoshiyama, Kazuo",
        "Yoshiyama, Matsuye",
        "Yoshiyama, Takeo",
        "Yoshiyama, Joji",
        "Yoshiyama, Yemiko",
        "Saito, Busuke",
        "Saito,Yoshiko",
        "Saito, Takeshi",
        "Saito, Minoru",
        "Saito, Isamu",
        "Saito, Tamostu",
        "Iseri, Tsugio",
        "Iseri, Ai",
        "Iseri, Toru",
        "Iseri, Sachiko",
        "Iseri, Minoru",
        "Iseri, Masako",
        "Iseri, Shigeru",
        "Wada, Yasuo",
        "Wada, Hatsumi",
        "Wada, Katsuo",
        "Hirota, Atsushi",
        "Hirota, Hiroko",
        "Hirota, Noriyoshi",
        "Hirota, Morikagi",
        "Uyemoto, Teruo",
        "Uyemoto, Shizuye",
        "Uyemoto, Tetsuki",
        "Uyemoto, Satomi",
        "Uyemoto, Mitsuye",
        "Fukuda, George",
        "Fukuda, Merian",
        "Fukuda, Ronald",
        "Fukuda, Juhei",
        "Fukudua, Ko",
        "Fukuda, Fumiko",
        "Fukuda, Shizuka",
        "Morimoto, Wakamatsu",
        "Morimoto, Itsuno"
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "map",
      "location": "Granada, Colorado",
      "facility": [
        {
          "term": "Granada (Amache)",
          "id": "4"
        }
      ],
      "status": "completed",
      "download_large": "ddr-densho-390-40-mezzanine-e3b30f67d1-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-317-12",
      "model": "entity",
      "index": "1 1/{'value': 3, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-317-12/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-317-12/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-317/ddr-densho-317-12-mezzanine-cc8ff80415-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-317/ddr-densho-317-12-mezzanine-cc8ff80415-a.jpg"
      },
      "title": "Scene still in the Wakatsuki barracks room",
      "description": "Teddy Wakatsuki (Clyde Kusatsu) holding up his father, Ko Wakatsuki (Yuki Shimada).",
      "extent": "8W x 6H",
      "links_children": "ddr-densho-317-12",
      "creators": [
        {
          "role": "photographer",
          "namepart": "Narita, Barbara P."
        }
      ],
      "topics": [
        {
          "term": "Arts and literature -- Performing arts -- Film -- Dramas",
          "id": "252"
        }
      ],
      "format": "img",
      "persons": [
        "Kusatsu, Clyde",
        "Shimada, Yuki"
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "pcc",
      "genre": "photograph",
      "location": "California",
      "facility": [
        {
          "term": "Manzanar",
          "id": "7"
        }
      ],
      "status": "completed",
      "download_large": "ddr-densho-317-12-mezzanine-cc8ff80415-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-317-11",
      "model": "entity",
      "index": "2 2/{'value': 3, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-317-11/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-317-11/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-317/ddr-densho-317-11-mezzanine-91db224c4b-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-317/ddr-densho-317-11-mezzanine-91db224c4b-a.jpg"
      },
      "title": "Scene still of Ko Wakatsuki's (Yuki Shimada) interrogation",
      "description": "",
      "extent": "8W x 6H",
      "links_children": "ddr-densho-317-11",
      "creators": [
        {
          "role": "photographer",
          "namepart": "Narita, Barbara P."
        }
      ],
      "topics": [
        {
          "term": "World War II -- Pearl Harbor and aftermath -- Arrest, searches, and seizures",
          "id": "50"
        }
      ],
      "format": "img",
      "persons": [
        "Shimada, Yuki",
        "Niven, Kip"
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "pcc",
      "genre": "photograph",
      "location": "California",
      "status": "completed",
      "download_large": "ddr-densho-317-11-mezzanine-91db224c4b-a.jpg"
    }
  ],
  "query": {
    "query": {
      "bool": {
        "filter": [
          {
            "term": {
              "persons": "Shimada, Yuki"
            }
          }
        ]
      }
    },
    "aggs": {
      "facility": {
        "nested": {
          "path": "facility"
        },
        "aggs": {
          "facility_ids": {
            "terms": {
              "field": "facility.id",
              "size": 1000
            }
          }
        }
      },
      "format": {
        "terms": {
          "field": "format"
        }
      },
      "genre": {
        "terms": {
          "field": "genre"
        }
      },
      "rights": {
        "terms": {
          "field": "rights"
        }
      },
      "topics": {
        "nested": {
          "path": "topics"
        },
        "aggs": {
          "topics_ids": {
            "terms": {
              "field": "topics.id",
              "size": 1000
            }
          }
        }
      }
    },
    "_source": [
      "id",
      "model",
      "links_html",
      "links_json",
      "links_img",
      "links_thumb",
      "links_children",
      "status",
      "public",
      "title",
      "description",
      "contributor",
      "creators",
      "facility",
      "format",
      "genre",
      "geography",
      "label",
      "language",
      "location",
      "persons",
      "rights",
      "topics",
      "image_url",
      "display_name",
      "bio",
      "extent"
    ]
  }
}