GET /api/0.2/search/?fulltext=Takahashi,%20George%20Y.
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "total": 10,
  "limit": 25,
  "offset": 0,
  "prev_offset": null,
  "next_offset": null,
  "page_size": 25,
  "this_page": 1,
  "num_this_page": 10,
  "prev_api": "",
  "next_api": "",
  "objects": [
    {
      "id": "ddr-sbbt-2-37",
      "model": "entity",
      "index": "0 0/{'value': 10, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-sbbt-2-37/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-sbbt-2-37/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-sbbt-2/ddr-sbbt-2-37-mezzanine-40f2bc7012-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-sbbt-2/ddr-sbbt-2-37-mezzanine-40f2bc7012-a.jpg"
      },
      "title": "Property storage list",
      "description": "A lists of names and locations for stored property. Yoshimura, J.; Nomura, S.; Okamoto, M.; Ujimoto, N.; Yamanaka, K.; Mizuta, S.; Matsui, J.; Tsutsumi, N.; Yoshimura, M.; Miyake, Y.; Miyake, H.; Izui; Shioyama, K.; Matsuda, Haruye; Hirokane, T.; Iwamura, K.; Suzuki, Y.; Kuromiya, S.; Edamura, H.; Kokita, K.; Takahashi, T.; Morinaga, T.; Shimizu, N.; Fukuhara, H. S.; Shimamoto, Y.; Sakoda, I.; Hosono, F. K.; Nomura; Kitayama, R.; Terao, S.; Kurokawa, S.; Kanemoto, Yutaka; Horiuchi, I.; Kosugi, T.; Kinomoto, M.; Uchimura, M. N.; Aoki, Seiji; Uchida, T.; Hikida, K.; Shimbo, C.; Kumata, H.; Sasaki, S.; Kadoshima, R.; Nakagawa, R. Y.; Tomota, T.; Kawamura, Y.; Fukutani, S.; Kimura, Otomatsu; Kadoshima, R.; Kanekiyo; Ishii; Takahashi; Sasaki, Shosuke; Nakashima, T.; Uyematsu, T. R.; Ohya, T.; Fujino, T.; Furuta, S.; Ariyasu, T.; Tsutakawa, Y.; Tanaka, K.; Sako; Yoshimura, K.; Tagaya, S.; Kumata, I.; Yaguchi, R.; Hosokawa; Yamamoto, G.; Ishikawa, Y.; Kumagai, N.; Miyake, Y.; Kobayashi; Yuki, M.; Saito, R.; Kishida, J.; Aoki, H.; Deguchi, H.; Hamasaki, S.; Suzuki, F.; Fukutani; Mamiya; Nakao, Y.; Hayashi; Tentokukwan; Kogita; Tazuma, B.; Fukuhara; Kamachi, Sakuji; Yoshida, Seiichi; Mori, Shimekichi; Norikyo; Yamamoto, Kikuye; Yamanaka, J. Ayako; Kadoguchi; Nagata, I.; Ike, T.; Mori, Sasuke; Tazuma, S.; Yamamoto, G.; Furuta, Yoichi; Mori, Sasuke; Nomira, J. S.; Ito; Yoshitomi, I.; Hotta, M.; Murata, N.; Masuhara; Tashiro, G.; Oye, G.; Yoshimura, M.; Mori, M. H.; Nishimura, G.; Suzaka, M.; Yoda, B.; Tsuchikawa; Sakuma, M.; Matsuda, Koemon; Kaminishi; Hamano, George R.; Hikida, K.; Makuuchi, M.; Harada, M.; Tachiyama, J.; Matsubara, F.; Goto, T. R.; Akano, K.; Nakamura, I.; Tokunaga, T.; Kawamura, S.; Makuuchi; Sakuma; Yamamoto, K.; Furuta, Hisaye; Yoshimura, M.; Izui; Mamiya; Tsujimoto; Yoshida; Suzuki, Yahachi; Akada, Shigejiro; Nomura, J. S.; Takemoto, M.; Takahashi, C. T.; Tanabe, Y.; Matsumoto, S.; Fukei, S.; Akada, Asakichi; Tokimoto, S.; Terao, Yoshio; Shitamae, F. N.; Kato, R.; Kumata, K.; Imanishi, Umajiro; Teramaye, I.; Nagaoka, B.; Konishi, K.; Sunohara, C.; Tanaka, E.; Ninomiya; Kuramoto, U.; Yamasaki, S.; Ishida, K.; Matsumoto; Goto, T.; Matsuzaki, K.; Iwamura, K.; Nakagawa, R. Y.; Nishisaka, G.; Ishii; Tsunoda, F.; Hara, Arata Tom; Torii, Kenjiro; Masuda; Akada, A.; Ishida, K.; Suzuki, K.; Saito, K.; Kawamura, T.; Asakura, U.; Tomita, Y.; Matsumura, K.; Ishii, S.; Yamamura, S.; Tanaka, N.; Date, M.; Abe, Y.; Yokoyama, T.; Yoshimura, M.; Kawase, K.; Makino, T.; Ida; Yamamura, S.; Imabori; Ishida; Yasuda; Oba, Y.; Takemura, S.; Nomura; Shiota, T.; Imanishi, U.; Imamura, J. M.; Okamoto, W.; Tanaka, N.; Furuta, S.; Omoto; Harada, Y.; Higo, Y.; Shimizu, Y.; Yamamoto, H.; Kinoshita, K.; Asaoka, A.; Yoshimura, M.; Hosokawa, S.; Watabayashi; Tsuji, T.; Isomura; Nishimoto, K.; Uchiyama, H.; Yamagishi, S.; Yoneyama, M.; Suzuki; Kuromiya; Sakanashi; Kimura, K.; Ota, Y.; Ishida; Kamachi; Hosokawa; Hosone; Matsuda; Nishisaka, G. T.; Teramoto, S.; Ohara, R.; Mizuta; Shimokon; Uchida, Take; Nomura, Satoru; Yoshitomi; Fukutani; Omoto; Parteno, Kuyo; Takahara, Y.; Takano; Nakagaki, Y.; Uchida, O.; Tazuma, B.; Shimada; Taniguchi, Tosh; Kurokawa; Tsutsumi, N.; Kojima; Ohashi; Hirata, T.; Oki; Kodani, M.; Iriye; Takano; Furuta, S.; Omoto; Nakagawa; Furuta, Y.; Sawada, Moriji; Yamada; Minagawa; Uyeki, Ryuichi; Okamura; Saito; Suzkka, Hiroshi; Fujii, T.; Okada, K.; Samejima, S.; Tsuji, I.; Hirao; Okazaki, M.; Kokita, Y.; Ike, T.; Iwami, A.; Asakura, U.; Murao; Kunishige; Tsunehara, Paul; Kumata, H.; Oye, Genya; Isefuku, T.; Nishimura, H.; Kuramoto, Tesuo; Kurimura; Tani, T.; Imanishi; Nagaoka, B.; Teramaye; Sakata, Ken; Hamano, George R.; Fukusaki, C.; Nose, T.; Watanabe; Suzuki, Yahachi; Akada, Shigejiro; Yamamoto, Genya; Tsuye, T.; Yamada, A.; Morinaga; Asaoka, T.; Tamaki, M.; Mori, S.; Matsuda, J.; Kameda; Koda, Kosuke; Fukuhara; Abe, Y.; Kawase, K.; Nomura, Satoru; Tsutsumoto, N.; Nakao, K.; Okamoto, W.; Samata; Mochizuki, G.; Matsui; Tokumasu, M.; Matsubara, F.; Mukai, Isao; Doi, Yosajiro; Nomura, Y. G.; Sonoda; Kokita, Tamae; Takahashi, C. T.; Matsuda, J.; Goto, T.; Akada, Riyoichi; Tomita, T. Isamu; Kawamura, T.; Masuhara, I.; Nakano, Kaku; Shimokon; Takano; Nakagaki, Y.; Tsuye; Endo; Akada, Riyoichi; Kitamura, Tadao; Tashiro, G.; Tsuchikawa; Isomura, W.; Ninomiya; Morinaga, T.; Sakuma, M.; Hikida, Misao; Izui; Yoda; Kuromiya; Fukuhara; Mori; Sasaki, S.; Nitta; Uyeji; Ishikawa, Y.; Hamasaki, Harry; Kono, M.; Nakano; Sakai; Yorioka, Frank M.; Kameda, Shinji; Koda, Kosuki; Tachiyama, J.; Kuromiya, T. S.; Ando, S.; Nakagawa, E.; Ishibashi, F. Y.; Hiroshige, K.; Masaki, K.; Sumida; Ishii, S.; Ishida, A.; Makuuchi; Tamaki, M.; Morita, Y.; Shinbo, H.; Miyauchi, T.; Yamamoto, M.; Iwasaki; Nagasawa, Shinichi; Ike, T.; Tomita, T.; Tanabe, Y.; Takahara; Fukuhara; Harada, K.",
      "extent": "8.5 W x 11 H",
      "links_children": "ddr-sbbt-2-37",
      "topics": [
        {
          "term": "Religion and churches -- Buddhism",
          "id": "395"
        },
        {
          "term": "World War II -- Mass removal (\"evacuation\")",
          "id": "57"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Yoshimura, J."
        },
        {
          "namepart": "Nomura, S."
        },
        {
          "namepart": "Okamoto, M."
        },
        {
          "namepart": "Ujimoto, N."
        },
        {
          "namepart": "Yamanaka, K."
        },
        {
          "namepart": "Mizuta, S."
        },
        {
          "namepart": "Matsui, J."
        },
        {
          "namepart": "Tsutsumi, N."
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, M."
        },
        {
          "namepart": "Miyake, Y."
        },
        {
          "namepart": "Miyake, H."
        },
        {
          "namepart": "Shioyama, K."
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, Haruye"
        },
        {
          "namepart": "Hirokane, T."
        },
        {
          "namepart": "Iwamura, K."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Y."
        },
        {
          "namepart": "Kuromiya, S."
        },
        {
          "namepart": "Edamura, H."
        },
        {
          "namepart": "Kokita, K."
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, T."
        },
        {
          "namepart": "Morinaga, T."
        },
        {
          "namepart": "Shimizu, N."
        },
        {
          "namepart": "Fukuhara, H. S."
        },
        {
          "namepart": "Shimamoto, Y."
        },
        {
          "namepart": "Sakoda, I."
        },
        {
          "namepart": "Hosono, F. K."
        },
        {
          "namepart": "Kitayama, R."
        },
        {
          "namepart": "Terao, S."
        },
        {
          "namepart": "Kurokawa, S."
        },
        {
          "namepart": "Kanemoto, Yutaka"
        },
        {
          "namepart": "Horiuchi, I."
        },
        {
          "namepart": "Kosugi, T."
        },
        {
          "namepart": "Kinomoto, M."
        },
        {
          "namepart": "Uchimura, M. N."
        },
        {
          "namepart": "Aoki, Seiji"
        },
        {
          "namepart": "Uchida, T."
        },
        {
          "namepart": "Hikida, K."
        },
        {
          "namepart": "Shimbo, C."
        },
        {
          "namepart": "Kumata, H."
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, S."
        },
        {
          "namepart": "Kadoshima, R."
        },
        {
          "namepart": "Nakagawa, R. Y."
        },
        {
          "namepart": "Tomota, T."
        },
        {
          "namepart": "Kawamura, Y."
        },
        {
          "namepart": "Fukutani, S."
        },
        {
          "namepart": "Kimura, Otomatsu"
        },
        {
          "namepart": "Kadoshima, R."
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, Shosuke"
        },
        {
          "namepart": "Nakashima, T."
        },
        {
          "namepart": "Uyematsu, T. R."
        },
        {
          "namepart": "Ohya, T."
        },
        {
          "namepart": "Fujino, T."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, S."
        },
        {
          "namepart": "Ariyasu, T."
        },
        {
          "namepart": "Tsutakawa, Y."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, K."
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, K."
        },
        {
          "namepart": "Tagaya, S."
        },
        {
          "namepart": "Kumata, I."
        },
        {
          "namepart": "Yaguchi, R."
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, G."
        },
        {
          "namepart": "Ishikawa, Y."
        },
        {
          "namepart": "Kumagai, N."
        },
        {
          "namepart": "Miyake, Y."
        },
        {
          "namepart": "Yuki, M."
        },
        {
          "namepart": "Saito, R."
        },
        {
          "namepart": "Kishida, J."
        },
        {
          "namepart": "Aoki, H."
        },
        {
          "namepart": "Deguchi, H."
        },
        {
          "namepart": "Hamasaki, S."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, F."
        },
        {
          "namepart": "Nakao, Y."
        },
        {
          "namepart": "Tazuma, B."
        },
        {
          "namepart": "Kamachi, Sakuji"
        },
        {
          "namepart": "Yoshida, Seiichi"
        },
        {
          "namepart": "Mori, Shimekichi"
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, Kikuye"
        },
        {
          "namepart": "Yamanaka, J. Ayako"
        },
        {
          "namepart": "Nagata, I."
        },
        {
          "namepart": "Ike, T."
        },
        {
          "namepart": "Mori, Sasuke"
        },
        {
          "namepart": "Tazuma, S."
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, G."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, Yoichi"
        },
        {
          "namepart": "Mori, Sasuke"
        },
        {
          "namepart": "Nomira, J. S."
        },
        {
          "namepart": "Yoshitomi, I."
        },
        {
          "namepart": "Hotta, M."
        },
        {
          "namepart": "Murata, N."
        },
        {
          "namepart": "Tashiro, G."
        },
        {
          "namepart": "Oye, G."
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, M."
        },
        {
          "namepart": "Mori, M. H."
        },
        {
          "namepart": "Nishimura, G."
        },
        {
          "namepart": "Suzaka, M."
        },
        {
          "namepart": "Yoda, B."
        },
        {
          "namepart": "Sakuma, M."
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, Koemon"
        },
        {
          "namepart": "Hamano, George R."
        },
        {
          "namepart": "Hikida, K."
        },
        {
          "namepart": "Makuuchi, M."
        },
        {
          "namepart": "Harada, M."
        },
        {
          "namepart": "Tachiyama, J."
        },
        {
          "namepart": "Matsubara, F."
        },
        {
          "namepart": "Goto, T. R."
        },
        {
          "namepart": "Akano, K."
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, I."
        },
        {
          "namepart": "Tokunaga, T."
        },
        {
          "namepart": "Kawamura, S."
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, K."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, Hisaye"
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, M."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Yahachi"
        },
        {
          "namepart": "Akada, Shigejiro"
        },
        {
          "namepart": "Nomura, J. S."
        },
        {
          "namepart": "Takemoto, M."
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, C. T."
        },
        {
          "namepart": "Tanabe, Y."
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, S."
        },
        {
          "namepart": "Fukei, S."
        },
        {
          "namepart": "Akada, Asakichi"
        },
        {
          "namepart": "Tokimoto, S."
        },
        {
          "namepart": "Terao, Yoshio"
        },
        {
          "namepart": "Shitamae, F. N."
        },
        {
          "namepart": "Kato, R."
        },
        {
          "namepart": "Kumata, K."
        },
        {
          "namepart": "Imanishi, Umajiro"
        },
        {
          "namepart": "Teramaye, I."
        },
        {
          "namepart": "Nagaoka, B."
        },
        {
          "namepart": "Konishi, K."
        },
        {
          "namepart": "Sunohara, C."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, E."
        },
        {
          "namepart": "Kuramoto, U."
        },
        {
          "namepart": "Yamasaki, S."
        },
        {
          "namepart": "Ishida, K."
        },
        {
          "namepart": "Goto, T."
        },
        {
          "namepart": "Matsuzaki, K."
        },
        {
          "namepart": "Iwamura, K."
        },
        {
          "namepart": "Nakagawa, R. Y."
        },
        {
          "namepart": "Nishisaka, G."
        },
        {
          "namepart": "Tsunoda, F."
        },
        {
          "namepart": "Hara, Arata Tom"
        },
        {
          "namepart": "Torii, Akada, A."
        },
        {
          "namepart": "Ishida, K."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, K."
        },
        {
          "namepart": "Saito, K."
        },
        {
          "namepart": "Kawamura, T."
        },
        {
          "namepart": "Asakura, U."
        },
        {
          "namepart": "Tomita, Y."
        },
        {
          "namepart": "Matsumura, K."
        },
        {
          "namepart": "Ishii, S."
        },
        {
          "namepart": "Yamamura, S."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, N."
        },
        {
          "namepart": "Date, M."
        },
        {
          "namepart": "Abe, Y."
        },
        {
          "namepart": "Yokoyama, T."
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, M."
        },
        {
          "namepart": "Kawase, K."
        },
        {
          "namepart": "Makino, T."
        },
        {
          "namepart": "Yamamura, S."
        },
        {
          "namepart": "Oba, Y."
        },
        {
          "namepart": "Takemura, S."
        },
        {
          "namepart": "Shiota, T."
        },
        {
          "namepart": "Imanishi, U."
        },
        {
          "namepart": "Imamura, J. M."
        },
        {
          "namepart": "Okamoto, W."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, N."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, S."
        },
        {
          "namepart": "Harada, Y."
        },
        {
          "namepart": "Higo, Y."
        },
        {
          "namepart": "Shimizu, Y."
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, H."
        },
        {
          "namepart": "Kinoshita, K."
        },
        {
          "namepart": "Asaoka, A."
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, M."
        },
        {
          "namepart": "Hosokawa, S."
        },
        {
          "namepart": "Tsuji, T."
        },
        {
          "namepart": "Nishimoto, K."
        },
        {
          "namepart": "Uchiyama, H."
        },
        {
          "namepart": "Yamagishi, S."
        },
        {
          "namepart": "Yoneyama, M."
        },
        {
          "namepart": "Kimura, K."
        },
        {
          "namepart": "Ota, Y."
        },
        {
          "namepart": "Nishisaka, G. T."
        },
        {
          "namepart": "Teramoto, S."
        },
        {
          "namepart": "Ohara, R."
        },
        {
          "namepart": "Uchida, Take"
        },
        {
          "namepart": "Nomura, Satoru"
        },
        {
          "namepart": "Parteno, Kuyo"
        },
        {
          "namepart": "Takahara, Y."
        },
        {
          "namepart": "Nakagaki, Y."
        },
        {
          "namepart": "Uchida, O."
        },
        {
          "namepart": "Tazuma, B."
        },
        {
          "namepart": "Taniguchi, Tosh"
        },
        {
          "namepart": "Tsutsumi, N."
        },
        {
          "namepart": "Hirata, T."
        },
        {
          "namepart": "Kodani, M."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, S."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, Y."
        },
        {
          "namepart": "Sawada, Moriji"
        },
        {
          "namepart": "Uyeki, Ryuichi"
        },
        {
          "namepart": "Suzkka, Hiroshi"
        },
        {
          "namepart": "Fujii, T."
        },
        {
          "namepart": "Okada, K."
        },
        {
          "namepart": "Samejima, S."
        },
        {
          "namepart": "Tsuji, I."
        },
        {
          "namepart": "Okazaki, M."
        },
        {
          "namepart": "Kokita, Y."
        },
        {
          "namepart": "Ike, T."
        },
        {
          "namepart": "Iwami, A."
        },
        {
          "namepart": "Asakura, U."
        },
        {
          "namepart": "Tsunehara, Paul"
        },
        {
          "namepart": "Kumata, H."
        },
        {
          "namepart": "Oye, Genya"
        },
        {
          "namepart": "Isefuku, T."
        },
        {
          "namepart": "Nishimura, H."
        },
        {
          "namepart": "Kuramoto, Tesuo"
        },
        {
          "namepart": "Tani, T."
        },
        {
          "namepart": "Nagaoka, B."
        },
        {
          "namepart": "Sakata, Ken"
        },
        {
          "namepart": "Hamano, George R."
        },
        {
          "namepart": "Fukusaki, C."
        },
        {
          "namepart": "Nose, T."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Yahachi"
        },
        {
          "namepart": "Akada, Shigejiro"
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, Genya"
        },
        {
          "namepart": "Tsuye, T."
        },
        {
          "namepart": "Yamada, A."
        },
        {
          "namepart": "Asaoka, T."
        },
        {
          "namepart": "Tamaki, M."
        },
        {
          "namepart": "Mori, S."
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, J."
        },
        {
          "namepart": "Koda, Kosuke"
        },
        {
          "namepart": "Abe, Y."
        },
        {
          "namepart": "Kawase, K."
        },
        {
          "namepart": "Nomura, Satoru"
        },
        {
          "namepart": "Tsutsumoto, N."
        },
        {
          "namepart": "Nakao, K."
        },
        {
          "namepart": "Okamoto, W."
        },
        {
          "namepart": "Mochizuki, G."
        },
        {
          "namepart": "Tokumasu, M."
        },
        {
          "namepart": "Matsubara, F."
        },
        {
          "namepart": "Mukai, Isao"
        },
        {
          "namepart": "Doi, Yosajiro"
        },
        {
          "namepart": "Nomura, Y. G."
        },
        {
          "namepart": "Kokita, Tamae"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, C. T."
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, J."
        },
        {
          "namepart": "Goto, T."
        },
        {
          "namepart": "Akada, Riyoichi"
        },
        {
          "namepart": "Tomita, T. Isamu"
        },
        {
          "namepart": "Kawamura, T."
        },
        {
          "namepart": "Masuhara, I."
        },
        {
          "namepart": "Nakano, Kaku"
        },
        {
          "namepart": "Nakagaki, Y."
        },
        {
          "namepart": "Akada, Riyoichi"
        },
        {
          "namepart": "Kitamura, Tadao"
        },
        {
          "namepart": "Tashiro, G."
        },
        {
          "namepart": "Isomura, W."
        },
        {
          "namepart": "Morinaga, T."
        },
        {
          "namepart": "Sakuma, M."
        },
        {
          "namepart": "Hikida, Misao"
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, S."
        },
        {
          "namepart": "Ishikawa, Y."
        },
        {
          "namepart": "Hamasaki, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Kono, M."
        },
        {
          "namepart": "Yorioka, Frank M."
        },
        {
          "namepart": "Kameda, Shinji"
        },
        {
          "namepart": "Koda, Kosuki"
        },
        {
          "namepart": "Tachiyama, J."
        },
        {
          "namepart": "Kuromiya, T. S."
        },
        {
          "namepart": "Ando, S."
        },
        {
          "namepart": "Nakagawa, E."
        },
        {
          "namepart": "Ishibashi, F. Y."
        },
        {
          "namepart": "Hiroshige, K."
        },
        {
          "namepart": "Masaki, K."
        },
        {
          "namepart": "Ishii, S."
        },
        {
          "namepart": "Ishida, A."
        },
        {
          "namepart": "Tamaki, M."
        },
        {
          "namepart": "Morita, Y."
        },
        {
          "namepart": "Shinbo, H."
        },
        {
          "namepart": "Miyauchi, T."
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, M."
        },
        {
          "namepart": "Nagasawa, Shinichi"
        },
        {
          "namepart": "Ike, T."
        },
        {
          "namepart": "Tomita, T."
        },
        {
          "namepart": "Tanabe, Y."
        },
        {
          "namepart": "Harada, K."
        }
      ],
      "contributor": "Seattle Betsuin Buddhist Temple Archives",
      "rights": "nocc",
      "genre": "misc_document",
      "creation": "c. 1943",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Yoshimura, J. \nNomura, S. \nOkamoto, M. \nUjimoto, N. \nYamanaka, K. \nMizuta, S. \nMatsui, J. \nTsutsumi, N. \nYoshimura, M. \nMiyake, Y. \nMiyake, H. \nShioyama, K. \nMatsuda, Haruye \nHirokane, T. \nIwamura, K. \nSuzuki, Y. \nKuromiya, S. \nEdamura, H. \nKokita, K. \nTakahashi, T. \nMorinaga, T. \nShimizu, N. \nFukuhara, H. S. \nShimamoto, Y. \nSakoda, I. \nHosono, F. K. \nKitayama, R. \nTerao, S. \nKurokawa, S. \nKanemoto, Yutaka \nHoriuchi, I. \nKosugi, T. \nKinomoto, M. \nUchimura, M. N. \nAoki, Seiji \nUchida, T. \nHikida, K. \nShimbo, C. \nKumata, H. \nSasaki, S. \nKadoshima, R. \nNakagawa, R. Y. \nTomota, T. \nKawamura, Y. \nFukutani, S. \nKimura, Otomatsu \nKadoshima, R. \nSasaki, Shosuke \nNakashima, T. \nUyematsu, T. R. \nOhya, T. \nFujino, T. \nFuruta, S. \nAriyasu, T. \nTsutakawa, Y. \nTanaka, K. \nYoshimura, K. \nTagaya, S. \nKumata, I. \nYaguchi, R. \nYamamoto, G. \nIshikawa, Y. \nKumagai, N. \nMiyake, Y. \nYuki, M. \nSaito, R. \nKishida, J. \nAoki, H. \nDeguchi, H. \nHamasaki, S. \nSuzuki, F. \nNakao, Y. \nTazuma, B. \nKamachi, Sakuji \nYoshida, Seiichi \nMori, Shimekichi \nYamamoto, Kikuye \nYamanaka, J. Ayako \nNagata, I. \nIke, T. \nMori, Sasuke \nTazuma, S. \nYamamoto, G. \nFuruta, Yoichi \nMori, Sasuke \nNomira, J. S. \nYoshitomi, I. \nHotta, M. \nMurata, N. \nTashiro, G. \nOye, G. \nYoshimura, M. \nMori, M. H. \nNishimura, G. \nSuzaka, M. \nYoda, B. \nSakuma, M. \nMatsuda, Koemon \nHamano, George R. \nHikida, K. \nMakuuchi, M. \nHarada, M. \nTachiyama, J. \nMatsubara, F. \nGoto, T. R. \nAkano, K. \nNakamura, I. \nTokunaga, T. \nKawamura, S. \nYamamoto, K. \nFuruta, Hisaye \nYoshimura, M. \nSuzuki, Yahachi \nAkada, Shigejiro \nNomura, J. S. \nTakemoto, M. \nTakahashi, C. T. \nTanabe, Y. \nMatsumoto, S. \nFukei, S. \nAkada, Asakichi \nTokimoto, S. \nTerao, Yoshio \nShitamae, F. N. \nKato, R. \nKumata, K. \nImanishi, Umajiro \nTeramaye, I. \nNagaoka, B. \nKonishi, K. \nSunohara, C. \nTanaka, E. \nKuramoto, U. \nYamasaki, S. \nIshida, K. \nGoto, T. \nMatsuzaki, K. \nIwamura, K. \nNakagawa, R. Y. \nNishisaka, G. \nTsunoda, F. \nHara, Arata Tom \nTorii, Akada, A. \nIshida, K. \nSuzuki, K. \nSaito, K. \nKawamura, T. \nAsakura, U. \nTomita, Y. \nMatsumura, K. \nIshii, S. \nYamamura, S. \nTanaka, N. \nDate, M. \nAbe, Y. \nYokoyama, T. \nYoshimura, M. \nKawase, K. \nMakino, T. \nYamamura, S. \nOba, Y. \nTakemura, S. \nShiota, T. \nImanishi, U. \nImamura, J. M. \nOkamoto, W. \nTanaka, N. \nFuruta, S. \nHarada, Y. \nHigo, Y. \nShimizu, Y. \nYamamoto, H. \nKinoshita, K. \nAsaoka, A. \nYoshimura, M. \nHosokawa, S. \nTsuji, T. \nNishimoto, K. \nUchiyama, H. \nYamagishi, S. \nYoneyama, M. \nKimura, K. \nOta, Y. \nNishisaka, G. T. \nTeramoto, S. \nOhara, R. \nUchida, Take \nNomura, Satoru \nParteno, Kuyo \nTakahara, Y. \nNakagaki, Y. \nUchida, O. \nTazuma, B. \nTaniguchi, Tosh \nTsutsumi, N. \nHirata, T. \nKodani, M. \nFuruta, S. \nFuruta, Y. \nSawada, Moriji \nUyeki, Ryuichi \nSuzkka, Hiroshi \nFujii, T. \nOkada, K. \nSamejima, S. \nTsuji, I. \nOkazaki, M. \nKokita, Y. \nIke, T. \nIwami, A. \nAsakura, U. \nTsunehara, Paul \nKumata, H. \nOye, Genya \nIsefuku, T. \nNishimura, H. \nKuramoto, Tesuo \nTani, T. \nNagaoka, B. \nSakata, Ken \nHamano, George R. \nFukusaki, C. \nNose, T. \nSuzuki, Yahachi \nAkada, Shigejiro \nYamamoto, Genya \nTsuye, T. \nYamada, A. \nAsaoka, T. \nTamaki, M. \nMori, S. \nMatsuda, J. \nKoda, Kosuke \nAbe, Y. \nKawase, K. \nNomura, Satoru \nTsutsumoto, N. \nNakao, K. \nOkamoto, W. \nMochizuki, G. \nTokumasu, M. \nMatsubara, F. \nMukai, Isao \nDoi, Yosajiro \nNomura, Y. G. \nKokita, Tamae \nTakahashi, C. T. \nMatsuda, J. \nGoto, T. \nAkada, Riyoichi \nTomita, T. Isamu \nKawamura, T. \nMasuhara, I. \nNakano, Kaku \nNakagaki, Y. \nAkada, Riyoichi \nKitamura, Tadao \nTashiro, G. \nIsomura, W. \nMorinaga, T. \nSakuma, M. \nHikida, Misao \nSasaki, S. \nIshikawa, Y. \nHamasaki, Harry \nKono, M. \nYorioka, Frank M. \nKameda, Shinji \nKoda, Kosuki \nTachiyama, J. \nKuromiya, T. S. \nAndo, S. \nNakagawa, E. \nIshibashi, F. Y. \nHiroshige, K. \nMasaki, K. \nIshii, S. \nIshida, A. \nTamaki, M. \nMorita, Y. \nShinbo, H. \nMiyauchi, T. \nYamamoto, M. \nNagasawa, Shinichi \nIke, T. \nTomita, T. \nTanabe, Y. \nHarada, K.",
      "download_large": "ddr-sbbt-2-37-mezzanine-40f2bc7012-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-56-867",
      "model": "entity",
      "index": "1 1/{'value': 10, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-56-867/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-56-867/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-56/ddr-densho-56-867-mezzanine-fa5a50998d-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-56/ddr-densho-56-867-mezzanine-fa5a50998d-a.jpg"
      },
      "title": "Military Police and Japanese Clash in Denver (December 9, 1942)",
      "description": "The Seattle Daily Times, December 9, 1942, p. 5",
      "extent": "Unknown",
      "links_children": "ddr-densho-56-867",
      "creators": [
        {
          "role": "publisher",
          "namepart": "The Seattle Times Company"
        }
      ],
      "topics": [
        {
          "term": "World War II -- Leaving camp -- Work leave -- Temporary agricultural work leave",
          "id": "419"
        },
        {
          "term": "Race and racism -- Violence",
          "id": "186"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Roach, Paul"
        },
        {
          "namepart": "Okahara, Edgie"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, George"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, George Y."
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Tom"
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "nocc",
      "genre": "periodical",
      "location": "Denver, Colorado",
      "creation": "December 9, 1942",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "The Seattle Times Company publisher Roach, Paul \nOkahara, Edgie \nTanaka, George \nTakahashi, George Y. \nTakahashi, Tom",
      "download_large": "ddr-densho-56-867-mezzanine-fa5a50998d-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-381-52",
      "model": "entity",
      "index": "2 2/{'value': 10, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-381-52/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-381-52/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-381/ddr-densho-381-52-mezzanine-fa0a74e372-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-381/ddr-densho-381-52-mezzanine-fa0a74e372-a.jpg"
      },
      "title": "The Redress Monitor",
      "description": "The national newsletter of the Japanese American Citizens League; volume 2, number 3. Included are articles on: waiting for redress, messages from the editor and chair, fundraising information, a statement from Senator Inouye, and more.",
      "extent": "8.5W x 11H",
      "links_children": "ddr-densho-381-52",
      "creators": [
        {
          "role": "author",
          "namepart": "Japanese American Citizens League"
        }
      ],
      "topics": [
        {
          "term": "Journalism and media -- Community publications",
          "id": "26"
        },
        {
          "term": "Redress and reparations",
          "id": "110"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Japanese American Citizens League"
        },
        {
          "namepart": "Inoye, Daniel K"
        },
        {
          "namepart": "Enomoto, Jerry"
        },
        {
          "namepart": "Hokoda, Kinuyo"
        },
        {
          "namepart": "Hokoda, Masaru George"
        },
        {
          "namepart": "Matsui, Robert T."
        },
        {
          "namepart": "Hiroto, Edwin"
        },
        {
          "namepart": "Ikemoto, Henry"
        },
        {
          "namepart": "Mineta, Norman Y."
        },
        {
          "namepart": "Reagan Ronald"
        },
        {
          "namepart": "Bush, George H.W."
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Mae"
        },
        {
          "namepart": "Office of Redress Administration"
        },
        {
          "namepart": "Aki, George"
        },
        {
          "namepart": "Aki, Misaki"
        },
        {
          "namepart": "Liggett, T.J."
        },
        {
          "namepart": "Hirasuna, Fred Y."
        },
        {
          "namepart": "Kometani, Thomas Y."
        },
        {
          "namepart": "Linter, Jay"
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "periodical",
      "location": "Washington, D.C.",
      "facility": [
        {
          "term": "Gila River",
          "id": "3"
        },
        {
          "term": "Tule Lake",
          "id": "10"
        }
      ],
      "creation": "09/1989",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Japanese American Citizens League author Japanese American Citizens League \nInoye, Daniel K \nEnomoto, Jerry \nHokoda, Kinuyo \nHokoda, Masaru George \nMatsui, Robert T. \nHiroto, Edwin \nIkemoto, Henry \nMineta, Norman Y. \nReagan Ronald \nBush, George H.W. \nTakahashi, Mae \nOffice of Redress Administration \nAki, George \nAki, Misaki \nLiggett, T.J. \nHirasuna, Fred Y. \nKometani, Thomas Y. \nLinter, Jay",
      "download_large": "ddr-densho-381-52-mezzanine-fa0a74e372-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-422-463",
      "model": "entity",
      "index": "3 3/{'value': 10, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-422-463/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-422-463/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-422/ddr-densho-422-463-mezzanine-845ed51660-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-422/ddr-densho-422-463-mezzanine-845ed51660-a.jpg"
      },
      "title": "Bowling scores from San Francisco Nisei Major Winter League",
      "description": "",
      "extent": "8.5W x 11H",
      "links_children": "ddr-densho-422-463",
      "topics": [
        {
          "term": "Community activities -- Sports -- Bowling",
          "id": "316"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "nr_id": "88922/nr004n84j",
          "namepart": "Takahashi, Henri Hiroyuki"
        },
        {
          "namepart": "Inai, George"
        },
        {
          "namepart": "Nagase, T."
        },
        {
          "namepart": "Amino, Yoshi"
        },
        {
          "namepart": "Ikeda, M."
        },
        {
          "namepart": "Furuya, George"
        },
        {
          "namepart": "Sako, Tad"
        },
        {
          "namepart": "Sentachi, Terry"
        },
        {
          "namepart": "Saiki, T."
        },
        {
          "namepart": "Suyekawa, G."
        },
        {
          "namepart": "Murikami, M."
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Y."
        },
        {
          "namepart": "Hironaka, Taxy"
        },
        {
          "namepart": "Inouye, Mike"
        },
        {
          "namepart": "Miyoshi, J."
        },
        {
          "namepart": "Fujimoto, G."
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, G."
        },
        {
          "namepart": "Akagi, Hi"
        },
        {
          "namepart": "Fujimoto, Hiro"
        },
        {
          "namepart": "Yonezu, Chuck"
        },
        {
          "namepart": "Murakami, Tod"
        },
        {
          "namepart": "Tatehara, Kiyo"
        },
        {
          "namepart": "Morino, Ken"
        },
        {
          "namepart": "Naganusa, G."
        },
        {
          "namepart": "Moriyama, Mas"
        },
        {
          "namepart": "Toda, J."
        },
        {
          "namepart": "Honma, M."
        },
        {
          "namepart": "Tondo, J."
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, K."
        },
        {
          "namepart": "Inouye, Hi"
        },
        {
          "namepart": "Sato, S."
        },
        {
          "namepart": "Namba, Sab"
        },
        {
          "namepart": "Asazawa, Mori"
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "misc_document",
      "location": "San Francisco, California",
      "creation": "April 7, 1955",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Takahashi, Henri Hiroyuki 88922nr004n84j\nInai, George \nNagase, T. \nAmino, Yoshi \nIkeda, M. \nFuruya, George \nSako, Tad \nSentachi, Terry \nSaiki, T. \nSuyekawa, G. \nMurikami, M. \nTakahashi, Y. \nHironaka, Taxy \nInouye, Mike \nMiyoshi, J. \nFujimoto, G. \nMatsumoto, G. \nAkagi, Hi \nFujimoto, Hiro \nYonezu, Chuck \nMurakami, Tod \nTatehara, Kiyo \nMorino, Ken \nNaganusa, G. \nMoriyama, Mas \nToda, J. \nHonma, M. \nTondo, J. \nWatanabe, K. \nInouye, Hi \nSato, S. \nNamba, Sab \nAsazawa, Mori",
      "download_large": "ddr-densho-422-463-mezzanine-845ed51660-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-pc-28-51",
      "model": "entity",
      "index": "4 4/{'value': 10, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-pc-28-51/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-pc-28-51/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-pc-28/ddr-pc-28-51-mezzanine-d0ea329423-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-pc-28/ddr-pc-28-51-mezzanine-d0ea329423-a.jpg"
      },
      "title": "Pacific Citizen, Vol. 43, No. 25 (December 21, 1956)",
      "description": "Selected article titles: \"Ishihara had plenty to say on any subject but himself\" (p. 3), \"Immigrants and an Incredible Law\" (p. 4), \"Nisei became aware of prejudice on Dec. 7\" (p. 5), \"Ken Utsunomiya: a legacy of courage and faith\" (p. 6), \"Interest of other Asian ancestry groups in United States necessary\" (p. 7), \"Six San Franciscans Named for 20-year JACL Service Honors\" (p. 8), \"Why civic-minded Nisei fought for Prop. 13 - Yes\" (p. 10), \"L.A.'s old-timer still sees future for JACL\" (p. 12), \"How a Community Grows\" (p. 13), \"Self-Preservation Principle Used to Oust Issei Farmers\" (p. 13), \"Share in Civic Affairs\" (p. 16), \"Fruit-Stand Pay Unlike Days of Yore -- Nisei Earn $118 Weekly\" (p. 23), \"Junior JACL Program Expanding\" (p. 30), \"Takimoto, Yokoyama pioneered Nisei movement in U.S. during dark days of anti-Japanese prejudice\" (p. 43).\r\n\r\nThe holiday issue included advertisements bought by JACL members and chapters that included personal addresses and phone numbers to better foster communications between Japanese American communities. These addresses and phone numbers have been redacted to help protect the privacy of Japanese American communities. Please contact Densho to request the original version.",
      "extent": "11.5W x 17H",
      "links_children": "ddr-pc-28-51",
      "creators": [
        {
          "role": "author",
          "namepart": "Japanese American Citizens League"
        }
      ],
      "topics": [
        {
          "term": "Activism and involvement -- Civil rights",
          "id": "234"
        },
        {
          "term": "Community activities -- Associations and organizations -- The Japanese American Citizens League",
          "id": "20"
        },
        {
          "term": "Journalism and media -- Community publications -- Pacific Citizen",
          "id": "389"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Nishikawa, Roy"
        },
        {
          "namepart": "Honda, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Enomoto, Jerry"
        },
        {
          "namepart": "Hosokawa, Bill"
        },
        {
          "namepart": "Tajiri, Larry"
        },
        {
          "namepart": "Ishihara, Seichi"
        },
        {
          "namepart": "Utsunomiya, Ken"
        },
        {
          "namepart": "Oyama, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Kido, Saburo"
        },
        {
          "namepart": "Onuma, Michi"
        },
        {
          "namepart": "Abiko, Yas"
        },
        {
          "namepart": "Hoshiyama, Fred Y."
        },
        {
          "namepart": "Nunotani, Katherine"
        },
        {
          "namepart": "Masaoka, Joe Grant"
        },
        {
          "namepart": "Mori, Henry"
        },
        {
          "namepart": "Fujita, Kyoichi"
        },
        {
          "namepart": "Hiraoka, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Honda, Floyd Y."
        },
        {
          "namepart": "Shirakawa, Tom"
        },
        {
          "namepart": "Miyake, George"
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, Harley"
        },
        {
          "namepart": "Renge, Howard"
        },
        {
          "namepart": "Kamikawa, Tom"
        },
        {
          "namepart": "Shirakawa, Tom"
        },
        {
          "namepart": "Toyama, Tom"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Harris"
        },
        {
          "namepart": "Miyakawa, Tsuyako Sue"
        },
        {
          "namepart": "Kimoto, Ralph T."
        },
        {
          "namepart": "Hirata, Alice T."
        },
        {
          "namepart": "Kakutani, Sadao"
        },
        {
          "namepart": "Nakata, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Kozuki, James"
        },
        {
          "namepart": "Doi, Eleanor"
        },
        {
          "namepart": "Chiamori, Akira"
        },
        {
          "namepart": "Kumataka, Byrd"
        },
        {
          "namepart": "Ogata, Kayte K."
        },
        {
          "namepart": "Ogata, Gerald M."
        },
        {
          "namepart": "Yamauchi, Bill"
        },
        {
          "namepart": "Kunitomi, Sue"
        },
        {
          "namepart": "Ikemoto, George"
        },
        {
          "namepart": "Inouye, Roy"
        },
        {
          "namepart": "Ushio, Shigeki"
        },
        {
          "namepart": "Ushio, Jim"
        },
        {
          "namepart": "Gordon, Tokuzo"
        },
        {
          "namepart": "Tashiro, Kenji"
        },
        {
          "namepart": "Nakaya, George"
        },
        {
          "namepart": "Morishita, Sud"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Ferris"
        },
        {
          "namepart": "Imoto, Tad"
        },
        {
          "namepart": "Abe, George"
        },
        {
          "namepart": "Yokoyama, Hidesaburo"
        },
        {
          "namepart": "Takimoto, Tamezo"
        },
        {
          "namepart": "Akutagawa, Ryunosuke"
        },
        {
          "namepart": "Kasai, Henry"
        },
        {
          "namepart": "Terashima, Kay"
        },
        {
          "namepart": "Hattori, Frank"
        },
        {
          "namepart": "Kashiwagi, George"
        },
        {
          "namepart": "Kuniyuki, Yukio"
        },
        {
          "namepart": "Yoshioka, Juro"
        },
        {
          "namepart": "Kushida, Tats"
        },
        {
          "namepart": "Inouye, Yukus"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, George"
        },
        {
          "namepart": "Ishikawa, Sam"
        },
        {
          "namepart": "Morey, Den"
        }
      ],
      "contributor": "Pacific Citizen",
      "rights": "cc",
      "genre": "periodical",
      "location": "Los Angeles, California",
      "creation": "December 21, 1956",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Japanese American Citizens League author Nishikawa, Roy \nHonda, Harry \nEnomoto, Jerry \nHosokawa, Bill \nTajiri, Larry \nIshihara, Seichi \nUtsunomiya, Ken \nOyama, Mary \nKido, Saburo \nOnuma, Michi \nAbiko, Yas \nHoshiyama, Fred Y. \nNunotani, Katherine \nMasaoka, Joe Grant \nMori, Henry \nFujita, Kyoichi \nHiraoka, Harry \nHonda, Floyd Y. \nShirakawa, Tom \nMiyake, George \nNakamura, Harley \nRenge, Howard \nKamikawa, Tom \nShirakawa, Tom \nToyama, Tom \nTanaka, Harris \nMiyakawa, Tsuyako Sue \nKimoto, Ralph T. \nHirata, Alice T. \nKakutani, Sadao \nNakata, Harry \nKozuki, James \nDoi, Eleanor \nChiamori, Akira \nKumataka, Byrd \nOgata, Kayte K. \nOgata, Gerald M. \nYamauchi, Bill \nKunitomi, Sue \nIkemoto, George \nInouye, Roy \nUshio, Shigeki \nUshio, Jim \nGordon, Tokuzo \nTashiro, Kenji \nNakaya, George \nMorishita, Sud \nTakahashi, Ferris \nImoto, Tad \nAbe, George \nYokoyama, Hidesaburo \nTakimoto, Tamezo \nAkutagawa, Ryunosuke \nKasai, Henry \nTerashima, Kay \nHattori, Frank \nKashiwagi, George \nKuniyuki, Yukio \nYoshioka, Juro \nKushida, Tats \nInouye, Yukus \nTakahashi, George \nIshikawa, Sam \nMorey, Den",
      "download_large": "ddr-pc-28-51-mezzanine-d0ea329423-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-pc-28-16",
      "model": "entity",
      "index": "5 5/{'value': 10, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-pc-28-16/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-pc-28-16/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-pc-28/ddr-pc-28-16-mezzanine-ec187f87b6-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-pc-28/ddr-pc-28-16-mezzanine-ec187f87b6-a.jpg"
      },
      "title": "Pacific Citizen, Vol. 42, No. 16 (April 20, 1956)",
      "description": "Selected article titles: \"Colorado Nisei Named as Top Farmer of Year\" (p. 1), \"State supreme court backs up Nisei in damage suit against sand-rock firm\" (p. 1), \"Senate Passes Bill Amending Fulbright Act\" (p. 1), \"JACL Regional Office Vandalized, Burglarized for Sixth Time\" (p. 1), \"JACL raps flood of anti-Semitic letters\" (p. 1), \"Tokyo Rose to face deportation trial in San Francisco\" (p. 2), \"Watsonville JACLer rises to defense of Mexican nationals subjected to smear by residents protesting labor camp proposal\" (p. 3), \"Nisei-invented electronic bagpipe worried Scots, one paper fears wide catastrophe\" (p. 3), \"San Francisco JACL Olympics Open To All California Nisei\" (p. 6).",
      "extent": "11.5W x 17H",
      "links_children": "ddr-pc-28-16",
      "creators": [
        {
          "role": "author",
          "namepart": "Japanese American Citizens League"
        }
      ],
      "topics": [
        {
          "term": "Activism and involvement -- Civil rights",
          "id": "234"
        },
        {
          "term": "Community activities -- Associations and organizations -- The Japanese American Citizens League",
          "id": "20"
        },
        {
          "term": "Journalism and media -- Community publications -- Pacific Citizen",
          "id": "389"
        },
        {
          "term": "Race and racism -- Cross-racial relations",
          "id": "38"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Honda, Harry K."
        },
        {
          "namepart": "Kushida, Tats"
        },
        {
          "namepart": "Hosokawa, Bill"
        },
        {
          "namepart": "D'Aquino, Iva Toguri"
        },
        {
          "namepart": "Tajiri, Larry S."
        },
        {
          "namepart": "Haruo Ishimaru"
        },
        {
          "namepart": "Enomoto, Jerry"
        },
        {
          "namepart": "Sakurada, Smoky H."
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, Ayako N."
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Frank Y."
        },
        {
          "namepart": "Yagi, Steve"
        },
        {
          "namepart": "Yamaguchi, Mack"
        },
        {
          "namepart": "Ogawa, Elmer"
        },
        {
          "namepart": "Igaya, Chiharu"
        },
        {
          "namepart": "Ishizawa, Tok"
        },
        {
          "namepart": "Taku, Karl"
        },
        {
          "namepart": "Mori, Henry"
        },
        {
          "namepart": "Kajikawa, Margaret"
        },
        {
          "namepart": "Kajikawa, Bill"
        },
        {
          "namepart": "Yokozeki, Dave"
        },
        {
          "namepart": "Maruya, George"
        },
        {
          "namepart": "Masaoka, Mike"
        }
      ],
      "contributor": "Pacific Citizen",
      "rights": "cc",
      "genre": "periodical",
      "location": "Los Angeles, California",
      "creation": "April 20, 1956",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Japanese American Citizens League author Honda, Harry K. \nKushida, Tats \nHosokawa, Bill \nD'Aquino, Iva Toguri \nTajiri, Larry S. \nHaruo Ishimaru \nEnomoto, Jerry \nSakurada, Smoky H. \nNakamura, Ayako N. \nTakahashi, Frank Y. \nYagi, Steve \nYamaguchi, Mack \nOgawa, Elmer \nIgaya, Chiharu \nIshizawa, Tok \nTaku, Karl \nMori, Henry \nKajikawa, Margaret \nKajikawa, Bill \nYokozeki, Dave \nMaruya, George \nMasaoka, Mike",
      "download_large": "ddr-pc-28-16-mezzanine-ec187f87b6-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-pc-28-33",
      "model": "entity",
      "index": "6 6/{'value': 10, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-pc-28-33/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-pc-28-33/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-pc-28/ddr-pc-28-33-mezzanine-e58984450d-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-pc-28/ddr-pc-28-33-mezzanine-e58984450d-a.jpg"
      },
      "title": "Pacific Citizen, Vol. 43, No. 7 (August 17, 1956)",
      "description": "Selected article titles: \"Congressman Cites Masaoka Letter on Restriction of Japan Imports\" (p. 1), \"Demo platform chairman lauds nisei loyalty\" (p. 1), \"Army to Curtail Japanese Language at Presidio School\" (p. 1), \"$187,000 for evacuation claims payment approved for 28 recipients\" (p. 1), \"Citizenship restoration policy for Tule Lake renunciants established\" (p. 2), \"College extension course on citizenship most prized possession of war bride\" (p. 3), \"N.Y. Times features story updating status of Japanese Americans\" (p. 4), \"JACL convention notes what to wear; minimum wardrobe suggested for women\" (p. 8).",
      "extent": "11.5W x 17H",
      "links_children": "ddr-pc-28-33",
      "creators": [
        {
          "role": "author",
          "namepart": "Japanese American Citizens League"
        }
      ],
      "topics": [
        {
          "term": "Community activities -- Associations and organizations -- The Japanese American Citizens League",
          "id": "20"
        },
        {
          "term": "Journalism and media -- Community publications -- Pacific Citizen",
          "id": "389"
        },
        {
          "term": "Activism and involvement -- Civil rights",
          "id": "234"
        },
        {
          "term": "World War II -- Economic losses",
          "id": "59"
        },
        {
          "term": "World War II -- Resistance and dissidence -- Renunciation of citizenship",
          "id": "87"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Osaki, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Masaoka, Mike"
        },
        {
          "namepart": "Nishimi, Sharon"
        },
        {
          "namepart": "Honda, Harry K."
        },
        {
          "namepart": "Kushida, Tats"
        },
        {
          "namepart": "Hosokawa, Bill"
        },
        {
          "namepart": "Horiuchi, Seiji"
        },
        {
          "namepart": "Tajiri, Larry S."
        },
        {
          "namepart": "Sakata, Robert Y."
        },
        {
          "namepart": "Mizutani, Lillian"
        },
        {
          "namepart": "Fujiwara, Yoshie"
        },
        {
          "namepart": "Satow, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Nishikawa, Roy"
        },
        {
          "namepart": "Terasaki, Tak"
        },
        {
          "namepart": "Kushino, Kenji"
        },
        {
          "namepart": "Enomoto, Jerry"
        },
        {
          "namepart": "Okubo, MInoru"
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, George"
        },
        {
          "namepart": "Ogawa, Elmer"
        },
        {
          "namepart": "Oyakawa, Yoshi"
        },
        {
          "namepart": "Yamasaki, Herb"
        },
        {
          "namepart": "Yabe, Norman"
        },
        {
          "namepart": "Mori, Henry"
        },
        {
          "namepart": "Nakadate, Stella"
        },
        {
          "namepart": "Murata, Goro"
        },
        {
          "namepart": "Kamayatsu, Hyoichi"
        },
        {
          "namepart": "Noda, Yuriko"
        },
        {
          "namepart": "Hashiba, Lillian"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Henry M."
        }
      ],
      "contributor": "Pacific Citizen",
      "rights": "cc",
      "genre": "periodical",
      "location": "Los Angeles, California",
      "creation": "August 17, 1956",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Japanese American Citizens League author Osaki, Harry \nMasaoka, Mike \nNishimi, Sharon \nHonda, Harry K. \nKushida, Tats \nHosokawa, Bill \nHoriuchi, Seiji \nTajiri, Larry S. \nSakata, Robert Y. \nMizutani, Lillian \nFujiwara, Yoshie \nSatow, Masao \nNishikawa, Roy \nTerasaki, Tak \nKushino, Kenji \nEnomoto, Jerry \nOkubo, MInoru \nNakamura, George \nOgawa, Elmer \nOyakawa, Yoshi \nYamasaki, Herb \nYabe, Norman \nMori, Henry \nNakadate, Stella \nMurata, Goro \nKamayatsu, Hyoichi \nNoda, Yuriko \nHashiba, Lillian \nTakahashi, Henry M.",
      "download_large": "ddr-pc-28-33-mezzanine-e58984450d-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-368-686",
      "model": "entity",
      "index": "7 7/{'value': 10, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-368-686/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-368-686/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-368/ddr-densho-368-686-mezzanine-0e737e3aa3-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-368/ddr-densho-368-686-mezzanine-0e737e3aa3-a.jpg"
      },
      "title": "Thanksgiving Menu",
      "description": "This souvenir menu includes the Thanksgiving menu as well as listing all the men stationed at Camp Joseph T. Robinson, Arkansas.",
      "extent": "5.5W x 8.5H (closed); 11W x 8.5H (open)",
      "links_children": "ddr-densho-368-686",
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Andow, Echio"
        },
        {
          "namepart": "Ashida, Ray K."
        },
        {
          "namepart": "Hatsukano, Tom S."
        },
        {
          "namepart": "Iino, William"
        },
        {
          "namepart": "Ikuta, Joe H."
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Hiroshi"
        },
        {
          "namepart": "Koba, Masafumi"
        },
        {
          "namepart": "Nakano, Shizuo S."
        },
        {
          "namepart": "Oda, Akira"
        },
        {
          "namepart": "Okamoto, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Sugimoto, Shigeo F."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, George"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, George G."
        },
        {
          "namepart": "Akaba, Kenji"
        },
        {
          "namepart": "Akagi, Masato"
        },
        {
          "namepart": "Anzai, Henry T."
        },
        {
          "namepart": "Arao, David M."
        },
        {
          "namepart": "Ezaki, William"
        },
        {
          "namepart": "Fujiwara, Roy"
        },
        {
          "namepart": "Fukuda, Takeo"
        },
        {
          "namepart": "Furumasu, Billy T."
        },
        {
          "namepart": "Furuyama, Tomio"
        },
        {
          "namepart": "Higashi, Shigeru"
        },
        {
          "namepart": "Hikida, Toyo"
        },
        {
          "namepart": "Hirose, George T."
        },
        {
          "namepart": "Hiyama, Yeichi"
        },
        {
          "namepart": "Ichimura, Toichi T."
        },
        {
          "namepart": "Inashima, Minoru"
        },
        {
          "namepart": "Iso, Masami H."
        },
        {
          "namepart": "Iwataki, Kuwashi"
        },
        {
          "namepart": "Kamo, Naruto"
        },
        {
          "namepart": "Kato, Dane"
        },
        {
          "namepart": "Kawaguchi, Kenneth K."
        },
        {
          "namepart": "Kita, Isamu"
        },
        {
          "namepart": "Kotomore, Albert A."
        },
        {
          "namepart": "Kowase, Harry T."
        },
        {
          "namepart": "Koyasako, Mitsuo"
        },
        {
          "namepart": "Kuroki, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Kuse, Isamu"
        },
        {
          "namepart": "Maruyama, Mitsuo"
        },
        {
          "namepart": "Matsuura, George T."
        },
        {
          "namepart": "Mayeda, Jack N."
        },
        {
          "namepart": "Mitsuhiro, Mitsuru"
        },
        {
          "namepart": "Miwa, Eleventh"
        },
        {
          "namepart": "Miyai, Arthur A."
        },
        {
          "namepart": "Miyamoto, Riichi R."
        },
        {
          "namepart": "Morinaga, Yoshinori"
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, Ben"
        },
        {
          "namepart": "Nakamura Keith K."
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, Kiyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Nakata, Charles T."
        },
        {
          "namepart": "Namba, Toshio"
        },
        {
          "namepart": "Nishimori, Nobuo"
        },
        {
          "namepart": "Ogawa, Tadashi"
        },
        {
          "namepart": "Onchi, Joe N."
        },
        {
          "namepart": "Ota, Ken"
        },
        {
          "namepart": "Otsuka, Akira"
        },
        {
          "namepart": "Sakamoto, Hiroshi K."
        },
        {
          "namepart": "Shibata, Joe Y."
        },
        {
          "namepart": "Shigaki, Tack T."
        },
        {
          "namepart": "Shimrose, Hideo"
        },
        {
          "namepart": "Shimoyama, Seigo"
        },
        {
          "namepart": "Shiraga, Robert R."
        },
        {
          "namepart": "Shoji, Tashiaki"
        },
        {
          "namepart": "Sugiyama, Tsuyuki"
        },
        {
          "namepart": "Sumida, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Noboru"
        },
        {
          "namepart": "Takashima, Noboru"
        },
        {
          "namepart": "Takata, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Tanabe, Shigeji"
        },
        {
          "namepart": "Tanabe, Yonesaburo,"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Shizuo"
        },
        {
          "namepart": "Terasaki, Harry J."
        },
        {
          "namepart": "Terazawa, Tokio G."
        },
        {
          "namepart": "Tokuda, Tadashi"
        },
        {
          "namepart": "Tokunaga, William N."
        },
        {
          "namepart": "Tsuchiya, Samuel M."
        },
        {
          "namepart": "Tsugawa, Seichi"
        },
        {
          "namepart": "Tsujimoto, Thomas"
        },
        {
          "namepart": "Tsumaki, Kenichi"
        },
        {
          "namepart": "Ugai, Norman F."
        },
        {
          "namepart": "Ujifusa, William"
        },
        {
          "namepart": "Uyeno, Masao R."
        },
        {
          "namepart": "Uyesugi, Kenji K."
        },
        {
          "namepart": "Yago, George K."
        },
        {
          "namepart": "Yamaguchi, Jim S."
        },
        {
          "namepart": "Yamashita, Morikazu"
        },
        {
          "namepart": "Yoshida, Edward T."
        },
        {
          "namepart": "Yuhara, Ikuye"
        },
        {
          "namepart": "Tsunematsu, Bertram A."
        },
        {
          "namepart": "Furushiro, Louis"
        },
        {
          "namepart": "Hosaka, Mitts M."
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "misc_document",
      "location": "Camp Joseph T. Robinson, Arkansas",
      "creation": "November 26, 1942",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Andow, Echio \nAshida, Ray K. \nHatsukano, Tom S. \nIino, William \nIkuta, Joe H. \nKawashima, Hiroshi \nKoba, Masafumi \nNakano, Shizuo S. \nOda, Akira \nOkamoto, Harry \nSugimoto, Shigeo F. \nTanaka, George \nTanaka, George G. \nAkaba, Kenji \nAkagi, Masato \nAnzai, Henry T. \nArao, David M. \nEzaki, William \nFujiwara, Roy \nFukuda, Takeo \nFurumasu, Billy T. \nFuruyama, Tomio \nHigashi, Shigeru \nHikida, Toyo \nHirose, George T. \nHiyama, Yeichi \nIchimura, Toichi T. \nInashima, Minoru \nIso, Masami H. \nIwataki, Kuwashi \nKamo, Naruto \nKato, Dane \nKawaguchi, Kenneth K. \nKita, Isamu \nKotomore, Albert A. \nKowase, Harry T. \nKoyasako, Mitsuo \nKuroki, Masao \nKuse, Isamu \nMaruyama, Mitsuo \nMatsuura, George T. \nMayeda, Jack N. \nMitsuhiro, Mitsuru \nMiwa, Eleventh \nMiyai, Arthur A. \nMiyamoto, Riichi R. \nMorinaga, Yoshinori \nNakamura, Ben \nNakamura Keith K. \nNakamura, Kiyoshi \nNakata, Charles T. \nNamba, Toshio \nNishimori, Nobuo \nOgawa, Tadashi \nOnchi, Joe N. \nOta, Ken \nOtsuka, Akira \nSakamoto, Hiroshi K. \nShibata, Joe Y. \nShigaki, Tack T. \nShimrose, Hideo \nShimoyama, Seigo \nShiraga, Robert R. \nShoji, Tashiaki \nSugiyama, Tsuyuki \nSumida, Masao \nTakahashi, Noboru \nTakashima, Noboru \nTakata, Masao \nTanabe, Shigeji \nTanabe, Yonesaburo, \nTanaka, Shizuo \nTerasaki, Harry J. \nTerazawa, Tokio G. \nTokuda, Tadashi \nTokunaga, William N. \nTsuchiya, Samuel M. \nTsugawa, Seichi \nTsujimoto, Thomas \nTsumaki, Kenichi \nUgai, Norman F. \nUjifusa, William \nUyeno, Masao R. \nUyesugi, Kenji K. \nYago, George K. \nYamaguchi, Jim S. \nYamashita, Morikazu \nYoshida, Edward T. \nYuhara, Ikuye \nTsunematsu, Bertram A. \nFurushiro, Louis \nHosaka, Mitts M.",
      "download_large": "ddr-densho-368-686-mezzanine-0e737e3aa3-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-390-6",
      "model": "entity",
      "index": "8 8/{'value': 10, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-390-6/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-390-6/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-390/ddr-densho-390-6-mezzanine-e0e0e94f4c-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-390/ddr-densho-390-6-mezzanine-e0e0e94f4c-a.jpg"
      },
      "title": "Amache Senior High School commencement program",
      "description": "",
      "extent": "4.75W x 8.5H (folded); 14W x 8.5H (unfolded)",
      "links_children": "ddr-densho-390-6",
      "creators": [
        {
          "role": "author",
          "namepart": "Amache Senior High School"
        }
      ],
      "topics": [
        {
          "term": "Community activities -- Festivals, celebrations, and holidays",
          "id": "25"
        },
        {
          "term": "World War II -- Concentration camps -- Education",
          "id": "73"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Amache Senior High School"
        },
        {
          "namepart": "Hascall, Orin"
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Lester"
        },
        {
          "namepart": "Klein, Norreen"
        },
        {
          "namepart": "Lindley, James G."
        },
        {
          "namepart": "Coy, S. Clay"
        },
        {
          "namepart": "Terry, Paul J."
        },
        {
          "namepart": "Gounod, Charles"
        },
        {
          "namepart": "Stegner, Katharine"
        },
        {
          "namepart": "Goodson, Louise"
        },
        {
          "namepart": "Kasai, Kiyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Akahoshi, Helen"
        },
        {
          "namepart": "Amemiya, Teiko Dorothy"
        },
        {
          "namepart": "Endo, Aiko"
        },
        {
          "namepart": "Fujihara, Molly Mari"
        },
        {
          "namepart": "Fukuda, Shizuka Biz"
        },
        {
          "namepart": "Fukui, Retha"
        },
        {
          "namepart": "Hamamoto, Mitsuko"
        },
        {
          "namepart": "Hamaoka, Hisae"
        },
        {
          "namepart": "Handa, Dorothy"
        },
        {
          "namepart": "Harada, Kazuko"
        },
        {
          "namepart": "Herota, Heroko"
        },
        {
          "namepart": "Hirose, Mizuye"
        },
        {
          "namepart": "Ichishima, Yoki"
        },
        {
          "namepart": "Ikesaki, Dorothy Sumiko"
        },
        {
          "namepart": "Inouye, Mary Mariko"
        },
        {
          "namepart": "Inouye, Neva"
        },
        {
          "namepart": "Inouye, Nobuye"
        },
        {
          "namepart": "Iwata Massae C."
        },
        {
          "namepart": "Kakita, Alice Nobuko"
        },
        {
          "namepart": "Kasai, Cameo"
        },
        {
          "namepart": "Kawaguchi, Misako"
        },
        {
          "namepart": "Kawamura, Ruth Shinobi"
        },
        {
          "namepart": "Kiguchi, Sueko Marian"
        },
        {
          "namepart": "Kikuchi, Edna Shizuyo"
        },
        {
          "namepart": "Kitamura, Grace Nobuko"
        },
        {
          "namepart": "Kobayashi, Michi"
        },
        {
          "namepart": "Kochi, Haruko"
        },
        {
          "namepart": "Kochi, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Konishi, Marion Tsuruko"
        },
        {
          "namepart": "Kubota, Jane Aiko"
        },
        {
          "namepart": "Kuge, Jane"
        },
        {
          "namepart": "Kurihara, Alice"
        },
        {
          "namepart": "Maeda, Marian"
        },
        {
          "namepart": "Makita, Ellen"
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, Akiko"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, Rose"
        },
        {
          "namepart": "Matsushita, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Miura, Kiyoko"
        },
        {
          "namepart": "Miyake, Tsukiko"
        },
        {
          "namepart": "Mizutani, Miyo"
        },
        {
          "namepart": "Morimoto, Kay Kyoko"
        },
        {
          "namepart": "Mukaida, Matsumi"
        },
        {
          "namepart": "Nakagawa, Akiko"
        },
        {
          "namepart": "Nakano, Emiko"
        },
        {
          "namepart": "Nakano, Louise Mitsuko"
        },
        {
          "namepart": "Nishihara, Michiko"
        },
        {
          "namepart": "Nishikawa, Mitzie"
        },
        {
          "namepart": "Noda, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Nomi, Amy Emiko"
        },
        {
          "namepart": "Ogata, Hisayo"
        },
        {
          "namepart": "Okuno, Shigeru"
        },
        {
          "namepart": "Ota, Fumie"
        },
        {
          "namepart": "Rikimaru, Mary Yuriko"
        },
        {
          "namepart": "Ryozaki, Misuko"
        },
        {
          "namepart": "Saisho, Mataye Jane"
        },
        {
          "namepart": "Saito, Violet Sumire"
        },
        {
          "namepart": "Sakamoto, Fusaye Betty"
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, Sumiye"
        },
        {
          "namepart": "Sato, Dorothy Shigeko"
        },
        {
          "namepart": "Sato, Yoshiko Allyce"
        },
        {
          "namepart": "Seki, Betty Chiyeko"
        },
        {
          "namepart": "Shibata, Fuyuko"
        },
        {
          "namepart": "Shimada, Jayne Kiyoko"
        },
        {
          "namepart": "Shingu, Grace Kimiko"
        },
        {
          "namepart": "Soda, Alice S."
        },
        {
          "namepart": "Sugioka, Masaye"
        },
        {
          "namepart": "Sugita, Yoshie"
        },
        {
          "namepart": "Tagawa, Fusako"
        },
        {
          "namepart": "Taguma, Shizuye"
        },
        {
          "namepart": "Takai, Betty Sueko"
        },
        {
          "namepart": "Takano, Teruko"
        },
        {
          "namepart": "Takao, Cowl K."
        },
        {
          "namepart": "Takayama, Yoshie"
        },
        {
          "namepart": "Taniguchi, June"
        },
        {
          "namepart": "Taniguchi, Mary Kumiko"
        },
        {
          "namepart": "Taniguchi, Mory"
        },
        {
          "namepart": "Tanji, Flora"
        },
        {
          "namepart": "Tsumori, Bernice Ayako"
        },
        {
          "namepart": "Umeda, Halyne"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Mary Kikuyo"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Westna Ruriko"
        },
        {
          "namepart": "Yahiro, Eunice"
        },
        {
          "namepart": "Yasaki, Esther Kikuye"
        },
        {
          "namepart": "Yawata, Susie Grace"
        },
        {
          "namepart": "Yokohair, Yoshimi"
        },
        {
          "namepart": "Yokoi, Beth Setsuko"
        },
        {
          "namepart": "Yoshino, Mary Louise"
        },
        {
          "namepart": "Yoshino, Teresa S."
        },
        {
          "namepart": "Abe, Bunshi"
        },
        {
          "namepart": "Abe, Tadao Ted"
        },
        {
          "namepart": "Aburano, Akio"
        },
        {
          "namepart": "Akiyama, George"
        },
        {
          "namepart": "Amamoto, Kenneth Ichiro"
        },
        {
          "namepart": "Arai, Theodore"
        },
        {
          "namepart": "Arii, Hideo"
        },
        {
          "namepart": "Asano, Hiroshi"
        },
        {
          "namepart": "Arimoto, Katsumi"
        },
        {
          "namepart": "Fujimoto, Kay"
        },
        {
          "namepart": "Fujita, Buddy Kaoru"
        },
        {
          "namepart": "Fukasawa, Harry Jin"
        },
        {
          "namepart": "Hamada, Miles Masayuki"
        },
        {
          "namepart": "Haratani, Thomas"
        },
        {
          "namepart": "Hirano, Hiro"
        },
        {
          "namepart": "Hirose, Sunao"
        },
        {
          "namepart": "Horiuchi, Yoshi"
        },
        {
          "namepart": "Iseri, Calvin H."
        },
        {
          "namepart": "Ishida, Julius"
        },
        {
          "namepart": "Joe, Tomizo"
        },
        {
          "namepart": "Kamiya, Joe"
        },
        {
          "namepart": "Kashihara, Jack"
        },
        {
          "namepart": "Kashiwagi, Tom"
        },
        {
          "namepart": "Kato, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Bobbie H."
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Tak"
        },
        {
          "namepart": "Kimura, Jack Hisao"
        },
        {
          "namepart": "Kinoshita, Ted Tsuneo"
        },
        {
          "namepart": "Kinoshita, Yutaka"
        },
        {
          "namepart": "Kishi, Sherman"
        },
        {
          "namepart": "Kitagawa, Lefty Y."
        },
        {
          "namepart": "Kiyono, Kazuo"
        },
        {
          "namepart": "Komatsubara, Frank"
        },
        {
          "namepart": "Maekawa, George"
        },
        {
          "namepart": "Matsukawa, Norio"
        },
        {
          "namepart": "Matsumura, Paul"
        },
        {
          "namepart": "Matsutani, Tom Isamu"
        },
        {
          "namepart": "Matsuyama, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Matsuyama, John"
        },
        {
          "namepart": "Mayeda, Hajime"
        },
        {
          "namepart": "Moriguchi, Haluto"
        },
        {
          "namepart": "Morizono, Kazuo"
        },
        {
          "namepart": "Muranaga, Yoshio"
        },
        {
          "namepart": "Nabeta, Sumito"
        },
        {
          "namepart": "Nagamoto, Kenneth"
        },
        {
          "namepart": "Nagoshi, Mikio"
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, Leland"
        },
        {
          "namepart": "Nakano, Sam"
        },
        {
          "namepart": "Nakatani, Frank S."
        },
        {
          "namepart": "Natsumeda, Hideo"
        },
        {
          "namepart": "Niizawa, Chuichi"
        },
        {
          "namepart": "Nitta, Keiichi"
        },
        {
          "namepart": "Nogawa, Sam Sentare"
        },
        {
          "namepart": "Ogino, Tom"
        },
        {
          "namepart": "Okuda, Robert S."
        },
        {
          "namepart": "Okuno, Tetsuo T."
        },
        {
          "namepart": "Okuye, Samuel"
        },
        {
          "namepart": "Oshita, Mitsuye"
        },
        {
          "namepart": "Ota, Peter Kay"
        },
        {
          "namepart": "Rikimaru, Kenichi Roy"
        },
        {
          "namepart": "Sagara, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Sameshima, Akira"
        },
        {
          "namepart": "Seta, Shigeru"
        },
        {
          "namepart": "Shigekuni, Henry M."
        },
        {
          "namepart": "Shimada, Robert Takao"
        },
        {
          "namepart": "Sugawara, Joe S."
        },
        {
          "namepart": "Sugiura, Tsutomu"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Chester"
        },
        {
          "namepart": "Tanabe, Kenneth T."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Thomas Ryo"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Tsunenori"
        },
        {
          "namepart": "Tanji, Taro"
        },
        {
          "namepart": "Tominaga, Edward K."
        },
        {
          "namepart": "Uriyu, Taro George"
        },
        {
          "namepart": "Usui, Masaru"
        },
        {
          "namepart": "Uyeda, Hidetsugu"
        },
        {
          "namepart": "Uyesugi, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Yamaguchi, Ken"
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, Kiyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Yoshimoto, George"
        },
        {
          "namepart": "Yoshiwara, Shiro B."
        },
        {
          "namepart": "Yotsuya, Asaji"
        },
        {
          "namepart": "Domoto, K."
        },
        {
          "namepart": "Yuzawa, G."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, R."
        },
        {
          "namepart": "Fujita, H."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Y."
        },
        {
          "namepart": "Kraus, L. W."
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "program",
      "location": "Amache, Colorado",
      "facility": [
        {
          "term": "Granada (Amache)",
          "id": "4"
        }
      ],
      "creation": "06/24/1943",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Amache Senior High School author Amache Senior High School \nHascall, Orin \nSuzuki, Lester \nKlein, Norreen \nLindley, James G. \nCoy, S. Clay \nTerry, Paul J. \nGounod, Charles \nStegner, Katharine \nGoodson, Louise \nKasai, Kiyoshi \nAkahoshi, Helen \nAmemiya, Teiko Dorothy \nEndo, Aiko \nFujihara, Molly Mari \nFukuda, Shizuka Biz \nFukui, Retha \nHamamoto, Mitsuko \nHamaoka, Hisae \nHanda, Dorothy \nHarada, Kazuko \nHerota, Heroko \nHirose, Mizuye \nIchishima, Yoki \nIkesaki, Dorothy Sumiko \nInouye, Mary Mariko \nInouye, Neva \nInouye, Nobuye \nIwata Massae C. \nKakita, Alice Nobuko \nKasai, Cameo \nKawaguchi, Misako \nKawamura, Ruth Shinobi \nKiguchi, Sueko Marian \nKikuchi, Edna Shizuyo \nKitamura, Grace Nobuko \nKobayashi, Michi \nKochi, Haruko \nKochi, Mary \nKonishi, Marion Tsuruko \nKubota, Jane Aiko \nKuge, Jane \nKurihara, Alice \nMaeda, Marian \nMakita, Ellen \nMatsuda, Akiko \nMatsuoka, Rose \nMatsushita, Mary \nMiura, Kiyoko \nMiyake, Tsukiko \nMizutani, Miyo \nMorimoto, Kay Kyoko \nMukaida, Matsumi \nNakagawa, Akiko \nNakano, Emiko \nNakano, Louise Mitsuko \nNishihara, Michiko \nNishikawa, Mitzie \nNoda, Mary \nNomi, Amy Emiko \nOgata, Hisayo \nOkuno, Shigeru \nOta, Fumie \nRikimaru, Mary Yuriko \nRyozaki, Misuko \nSaisho, Mataye Jane \nSaito, Violet Sumire \nSakamoto, Fusaye Betty \nSasaki, Sumiye \nSato, Dorothy Shigeko \nSato, Yoshiko Allyce \nSeki, Betty Chiyeko \nShibata, Fuyuko \nShimada, Jayne Kiyoko \nShingu, Grace Kimiko \nSoda, Alice S. \nSugioka, Masaye \nSugita, Yoshie \nTagawa, Fusako \nTaguma, Shizuye \nTakai, Betty Sueko \nTakano, Teruko \nTakao, Cowl K. \nTakayama, Yoshie \nTaniguchi, June \nTaniguchi, Mary Kumiko \nTaniguchi, Mory \nTanji, Flora \nTsumori, Bernice Ayako \nUmeda, Halyne \nWada, Mary Kikuyo \nWatanabe, Westna Ruriko \nYahiro, Eunice \nYasaki, Esther Kikuye \nYawata, Susie Grace \nYokohair, Yoshimi \nYokoi, Beth Setsuko \nYoshino, Mary Louise \nYoshino, Teresa S. \nAbe, Bunshi \nAbe, Tadao Ted \nAburano, Akio \nAkiyama, George \nAmamoto, Kenneth Ichiro \nArai, Theodore \nArii, Hideo \nAsano, Hiroshi \nArimoto, Katsumi \nFujimoto, Kay \nFujita, Buddy Kaoru \nFukasawa, Harry Jin \nHamada, Miles Masayuki \nHaratani, Thomas \nHirano, Hiro \nHirose, Sunao \nHoriuchi, Yoshi \nIseri, Calvin H. \nIshida, Julius \nJoe, Tomizo \nKamiya, Joe \nKashihara, Jack \nKashiwagi, Tom \nKato, Masao \nKawashima, Bobbie H. \nKawashima, Tak \nKimura, Jack Hisao \nKinoshita, Ted Tsuneo \nKinoshita, Yutaka \nKishi, Sherman \nKitagawa, Lefty Y. \nKiyono, Kazuo \nKomatsubara, Frank \nMaekawa, George \nMatsukawa, Norio \nMatsumura, Paul \nMatsutani, Tom Isamu \nMatsuyama, Harry \nMatsuyama, John \nMayeda, Hajime \nMoriguchi, Haluto \nMorizono, Kazuo \nMuranaga, Yoshio \nNabeta, Sumito \nNagamoto, Kenneth \nNagoshi, Mikio \nNakamura, Leland \nNakano, Sam \nNakatani, Frank S. \nNatsumeda, Hideo \nNiizawa, Chuichi \nNitta, Keiichi \nNogawa, Sam Sentare \nOgino, Tom \nOkuda, Robert S. \nOkuno, Tetsuo T. \nOkuye, Samuel \nOshita, Mitsuye \nOta, Peter Kay \nRikimaru, Kenichi Roy \nSagara, Masao \nSameshima, Akira \nSeta, Shigeru \nShigekuni, Henry M. \nShimada, Robert Takao \nSugawara, Joe S. \nSugiura, Tsutomu \nTakahashi, Chester \nTanabe, Kenneth T. \nTanaka, Thomas Ryo \nTanaka, Tsunenori \nTanji, Taro \nTominaga, Edward K. \nUriyu, Taro George \nUsui, Masaru \nUyeda, Hidetsugu \nUyesugi, Masao \nYamaguchi, Ken \nYamamoto, Kiyoshi \nYoshimoto, George \nYoshiwara, Shiro B. \nYotsuya, Asaji \nDomoto, K. \nYuzawa, G. \nSuzuki, R. \nFujita, H. \nSuzuki, Y. \nKraus, L. W.",
      "download_large": "ddr-densho-390-6-mezzanine-e0e0e94f4c-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-476-1",
      "model": "entity",
      "index": "9 9/{'value': 10, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-476-1/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-476-1/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-476/ddr-densho-476-1-mezzanine-8ad19e11f5-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-476/ddr-densho-476-1-mezzanine-8ad19e11f5-a.jpg"
      },
      "title": "Brief for Japanese American Citizens League, Amicus Curiae in the case Regan v. King in the US Ninth Circuit Court of Appeals",
      "description": "",
      "extent": "6.125W x 9.25H",
      "links_children": "ddr-densho-476-1",
      "creators": [
        {
          "role": "author",
          "namepart": "Tsukomoto, Walter T."
        },
        {
          "role": "author",
          "namepart": "Kido, Saburo"
        },
        {
          "role": "author",
          "namepart": "MacBeth, Hugh E."
        }
      ],
      "topics": [
        {
          "term": "Immigration and citizenship -- Law and legislation -- Discriminatory laws",
          "id": "177"
        },
        {
          "term": "Immigration and citizenship -- Law and legislation -- Legal cases",
          "id": "341"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Japanese American Citizens League"
        },
        {
          "namepart": "Tsukomoto, Walter"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr013t37d",
          "namepart": "Kido, Saburo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0123m90",
          "namepart": "Abe, Kazuo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0123q1f",
          "namepart": "Abiko, Yasuo William"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124x9h",
          "namepart": "Bou, Shoji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0125904",
          "namepart": "Ekusa, Ryosuke"
        },
        {
          "namepart": "Fujita, Eugenia"
        },
        {
          "namepart": "Fujita, Helen S."
        },
        {
          "namepart": "Fujita, Kiyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Fujita, Mae Koko"
        },
        {
          "namepart": "Fujita, Tadashi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012610h",
          "namepart": "Fujita, Yoshie"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0084172",
          "namepart": "Hirota, Carl Tokiji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0084d14",
          "namepart": "Horikoshi, Akira"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr009fv4w",
          "namepart": "Ichiyasu, Ayame"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0084p6t",
          "namepart": "Ichiyasu, Torao"
        },
        {
          "namepart": "Imada, Tameyo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085846",
          "namepart": "Imai, Viola"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085d98",
          "namepart": "Inafuku, Joseph"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085q5d",
          "namepart": "Iseri, Alexander"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085z82",
          "namepart": "Ishigaki, Fred Ken"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr009hc6b",
          "namepart": "Itatani, Kiyomi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr009hc5n",
          "namepart": "Itatani, Masayoshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086p5c",
          "namepart": "Iwatsu, Sunao John"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086s1k",
          "namepart": "Izumi, Elbert"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0087b00",
          "namepart": "Kanehara, Kinji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0087h73",
          "namepart": "Kanzaki, Toshiko Grace"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008ft4n",
          "namepart": "Morioka, Masae"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008ft3z",
          "namepart": "Morioka, May Fumiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008ft28",
          "namepart": "Morioka, Yoshiko"
        },
        {
          "namepart": "Morita, Kiyoko M."
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008gc96",
          "namepart": "Muramatsu, Lily Kikue"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008h700",
          "namepart": "Nakahara, Kimi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008h69j",
          "namepart": "Nakahara, William Takeo"
        },
        {
          "namepart": "Nakao, Satsuye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jx6v",
          "namepart": "Nishimoto, Shinichi"
        },
        {
          "namepart": "Nichimura, Masataro"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008kt44",
          "namepart": "Ogawa, Kimi Helene"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008kt3f",
          "namepart": "Ogawa, Toby Toshimi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008mn9x",
          "namepart": "Okubo, Kaoru Helen"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004h753",
          "namepart": "Sakaguchi, Chizuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004hb4c",
          "namepart": "Sakai, Asako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004hb9t",
          "namepart": "Sakai, Ayako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr005mn63",
          "namepart": "Sakai, Eiji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004hb20",
          "namepart": "Sakai, Shizu"
        },
        {
          "namepart": "Sakai, Tamiki"
        },
        {
          "namepart": "Sano, Joseph Y."
        },
        {
          "namepart": "Sano, Miya L."
        },
        {
          "namepart": "Shimazaki, Kikuko"
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Cherry"
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, George"
        },
        {
          "namepart": "Suyetsuga, Hideo"
        },
        {
          "namepart": "Kawaguchi, Yiyoshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088600",
          "namepart": "Kawaguchi, Tokiko Alice"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0081t46",
          "namepart": "Kikuchi, Charles"
        },
        {
          "namepart": "Kokomoto, Chaicki"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008b50k",
          "namepart": "Komatsu, Yone"
        },
        {
          "namepart": "Konda, Benjamin"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008b87c",
          "namepart": "Kono, Mitsue"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008bj6x",
          "namepart": "Kudo, Motoki"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008bw3d",
          "namepart": "Kuruma, Kazuo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008bw2q",
          "namepart": "Kuruma, Tokuichi Toby"
        },
        {
          "namepart": "Muraki, Jennie K."
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, Ken"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008cr11",
          "namepart": "Matsuki, Elizabeth Kiyoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008cq9w",
          "namepart": "Matsuki, Paul Shinji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008df8k",
          "namepart": "Miho, Ruth Hisako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008df7w",
          "namepart": "Miho, Shuichi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008df5h",
          "namepart": "Miho, Sumie"
        },
        {
          "namepart": "Miho, Toki"
        },
        {
          "namepart": "Morioka, Fred"
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Geo. M."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Henry H."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Toshio T."
        },
        {
          "namepart": "Takagi, Toy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004ms7t",
          "namepart": "Takagi, Tomiye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004n11w",
          "namepart": "Takahashi, Kiyoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr011q80t",
          "namepart": "Takahashi, Tomiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004nc9z",
          "namepart": "Takakuwa, Yuki Mabel"
        },
        {
          "namepart": "Tani, Esther"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0101406",
          "namepart": "Tani, Lily Kiyoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004pw38",
          "namepart": "Tani, Newton Hiroshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004pt8d",
          "namepart": "Tani, Rose Sawako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr015zs7j",
          "namepart": "Tatsuno, David Masaharu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004qw7n",
          "namepart": "Tsuchida, Shozo Fred"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004sj2w",
          "namepart": "Watanabe, Roy Goro"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004t949",
          "namepart": "Yamamoto, Ray Ryosuke"
        },
        {
          "namepart": "Yamasaki, Frank"
        },
        {
          "namepart": "Yamasaki, Toshiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004v08s",
          "namepart": "Yamazaki, William Toshi"
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "misc_document",
      "location": "San Francisco, California",
      "creation": "February 17, 1943",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Tsukomoto, Walter T. author \nKido, Saburo author \nMacBeth, Hugh E. author Japanese American Citizens League \nTsukomoto, Walter \nKido, Saburo 88922nr013t37d\nAbe, Kazuo 88922nr0123m90\nAbiko, Yasuo William 88922nr0123q1f\nBou, Shoji 88922nr0124x9h\nEkusa, Ryosuke 88922nr0125904\nFujita, Eugenia \nFujita, Helen S. \nFujita, Kiyoshi \nFujita, Mae Koko \nFujita, Tadashi \nFujita, Yoshie 88922nr012610h\nHirota, Carl Tokiji 88922nr0084172\nHorikoshi, Akira 88922nr0084d14\nIchiyasu, Ayame 88922nr009fv4w\nIchiyasu, Torao 88922nr0084p6t\nImada, Tameyo \nImai, Viola 88922nr0085846\nInafuku, Joseph 88922nr0085d98\nIseri, Alexander 88922nr0085q5d\nIshigaki, Fred Ken 88922nr0085z82\nItatani, Kiyomi 88922nr009hc6b\nItatani, Masayoshi 88922nr009hc5n\nIwatsu, Sunao John 88922nr0086p5c\nIzumi, Elbert 88922nr0086s1k\nKanehara, Kinji 88922nr0087b00\nKanzaki, Toshiko Grace 88922nr0087h73\nMorioka, Masae 88922nr008ft4n\nMorioka, May Fumiko 88922nr008ft3z\nMorioka, Yoshiko 88922nr008ft28\nMorita, Kiyoko M. \nMuramatsu, Lily Kikue 88922nr008gc96\nNakahara, Kimi 88922nr008h700\nNakahara, William Takeo 88922nr008h69j\nNakao, Satsuye \nNishimoto, Shinichi 88922nr008jx6v\nNichimura, Masataro \nOgawa, Kimi Helene 88922nr008kt44\nOgawa, Toby Toshimi 88922nr008kt3f\nOkubo, Kaoru Helen 88922nr008mn9x\nSakaguchi, Chizuko 88922nr004h753\nSakai, Asako 88922nr004hb4c\nSakai, Ayako 88922nr004hb9t\nSakai, Eiji 88922nr005mn63\nSakai, Shizu 88922nr004hb20\nSakai, Tamiki \nSano, Joseph Y. \nSano, Miya L. \nShimazaki, Kikuko \nSuzuki, Cherry \nSuzuki, George \nSuyetsuga, Hideo \nKawaguchi, Yiyoshi \nKawaguchi, Tokiko Alice 88922nr0088600\nKikuchi, Charles 88922nr0081t46\nKokomoto, Chaicki \nKomatsu, Yone 88922nr008b50k\nKonda, Benjamin \nKono, Mitsue 88922nr008b87c\nKudo, Motoki 88922nr008bj6x\nKuruma, Kazuo 88922nr008bw3d\nKuruma, Tokuichi Toby 88922nr008bw2q\nMuraki, Jennie K. \nMatsuda, Ken \nMatsuki, Elizabeth Kiyoko 88922nr008cr11\nMatsuki, Paul Shinji 88922nr008cq9w\nMiho, Ruth Hisako 88922nr008df8k\nMiho, Shuichi 88922nr008df7w\nMiho, Sumie 88922nr008df5h\nMiho, Toki \nMorioka, Fred \nSuzuki, Geo. M. \nSuzuki, Henry H. \nSuzuki, Toshio T. \nTakagi, Toy \nTakagi, Tomiye 88922nr004ms7t\nTakahashi, Kiyoko 88922nr004n11w\nTakahashi, Tomiko 88922nr011q80t\nTakakuwa, Yuki Mabel 88922nr004nc9z\nTani, Esther \nTani, Lily Kiyoko 88922nr0101406\nTani, Newton Hiroshi 88922nr004pw38\nTani, Rose Sawako 88922nr004pt8d\nTatsuno, David Masaharu 88922nr015zs7j\nTsuchida, Shozo Fred 88922nr004qw7n\nWatanabe, Roy Goro 88922nr004sj2w\nYamamoto, Ray Ryosuke 88922nr004t949\nYamasaki, Frank \nYamasaki, Toshiko \nYamazaki, William Toshi 88922nr004v08s",
      "download_large": "ddr-densho-476-1-mezzanine-8ad19e11f5-a.jpg"
    }
  ],
  "query": {
    "query": {
      "query_string": {
        "query": "Takahashi, George Y.",
        "fields": [
          "id",
          "model",
          "links_html",
          "links_json",
          "links_img",
          "links_thumb",
          "links_children",
          "status",
          "public",
          "title",
          "description",
          "contributor",
          "creators",
          "creators.namepart",
          "facility",
          "format",
          "genre",
          "geography",
          "label",
          "language",
          "creation",
          "location",
          "persons",
          "rights",
          "topics",
          "image_url",
          "display_name",
          "bio",
          "extent",
          "search_hidden"
        ],
        "analyze_wildcard": false,
        "allow_leading_wildcard": false,
        "default_operator": "AND"
      }
    },
    "aggs": {
      "facility": {
        "nested": {
          "path": "facility"
        },
        "aggs": {
          "facility_ids": {
            "terms": {
              "field": "facility.id",
              "size": 1000
            }
          }
        }
      },
      "format": {
        "terms": {
          "field": "format"
        }
      },
      "genre": {
        "terms": {
          "field": "genre"
        }
      },
      "rights": {
        "terms": {
          "field": "rights"
        }
      },
      "topics": {
        "nested": {
          "path": "topics"
        },
        "aggs": {
          "topics_ids": {
            "terms": {
              "field": "topics.id",
              "size": 1000
            }
          }
        }
      }
    },
    "_source": [
      "id",
      "model",
      "links_html",
      "links_json",
      "links_img",
      "links_thumb",
      "links_children",
      "status",
      "public",
      "title",
      "description",
      "contributor",
      "creators",
      "creators.namepart",
      "facility",
      "format",
      "genre",
      "geography",
      "label",
      "language",
      "creation",
      "location",
      "persons",
      "rights",
      "topics",
      "image_url",
      "display_name",
      "bio",
      "extent",
      "search_hidden"
    ]
  }
}