GET /api/0.2/search/?fulltext=Sasaki,%20Ayako
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "total": 7,
  "limit": 25,
  "offset": 0,
  "prev_offset": null,
  "next_offset": null,
  "page_size": 25,
  "this_page": 1,
  "num_this_page": 7,
  "prev_api": "",
  "next_api": "",
  "objects": [
    {
      "id": "ddr-sbbt-2-37",
      "model": "entity",
      "index": "0 0/{'value': 7, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-sbbt-2-37/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-sbbt-2-37/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-sbbt-2/ddr-sbbt-2-37-mezzanine-40f2bc7012-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-sbbt-2/ddr-sbbt-2-37-mezzanine-40f2bc7012-a.jpg"
      },
      "title": "Property storage list",
      "description": "A lists of names and locations for stored property. Yoshimura, J.; Nomura, S.; Okamoto, M.; Ujimoto, N.; Yamanaka, K.; Mizuta, S.; Matsui, J.; Tsutsumi, N.; Yoshimura, M.; Miyake, Y.; Miyake, H.; Izui; Shioyama, K.; Matsuda, Haruye; Hirokane, T.; Iwamura, K.; Suzuki, Y.; Kuromiya, S.; Edamura, H.; Kokita, K.; Takahashi, T.; Morinaga, T.; Shimizu, N.; Fukuhara, H. S.; Shimamoto, Y.; Sakoda, I.; Hosono, F. K.; Nomura; Kitayama, R.; Terao, S.; Kurokawa, S.; Kanemoto, Yutaka; Horiuchi, I.; Kosugi, T.; Kinomoto, M.; Uchimura, M. N.; Aoki, Seiji; Uchida, T.; Hikida, K.; Shimbo, C.; Kumata, H.; Sasaki, S.; Kadoshima, R.; Nakagawa, R. Y.; Tomota, T.; Kawamura, Y.; Fukutani, S.; Kimura, Otomatsu; Kadoshima, R.; Kanekiyo; Ishii; Takahashi; Sasaki, Shosuke; Nakashima, T.; Uyematsu, T. R.; Ohya, T.; Fujino, T.; Furuta, S.; Ariyasu, T.; Tsutakawa, Y.; Tanaka, K.; Sako; Yoshimura, K.; Tagaya, S.; Kumata, I.; Yaguchi, R.; Hosokawa; Yamamoto, G.; Ishikawa, Y.; Kumagai, N.; Miyake, Y.; Kobayashi; Yuki, M.; Saito, R.; Kishida, J.; Aoki, H.; Deguchi, H.; Hamasaki, S.; Suzuki, F.; Fukutani; Mamiya; Nakao, Y.; Hayashi; Tentokukwan; Kogita; Tazuma, B.; Fukuhara; Kamachi, Sakuji; Yoshida, Seiichi; Mori, Shimekichi; Norikyo; Yamamoto, Kikuye; Yamanaka, J. Ayako; Kadoguchi; Nagata, I.; Ike, T.; Mori, Sasuke; Tazuma, S.; Yamamoto, G.; Furuta, Yoichi; Mori, Sasuke; Nomira, J. S.; Ito; Yoshitomi, I.; Hotta, M.; Murata, N.; Masuhara; Tashiro, G.; Oye, G.; Yoshimura, M.; Mori, M. H.; Nishimura, G.; Suzaka, M.; Yoda, B.; Tsuchikawa; Sakuma, M.; Matsuda, Koemon; Kaminishi; Hamano, George R.; Hikida, K.; Makuuchi, M.; Harada, M.; Tachiyama, J.; Matsubara, F.; Goto, T. R.; Akano, K.; Nakamura, I.; Tokunaga, T.; Kawamura, S.; Makuuchi; Sakuma; Yamamoto, K.; Furuta, Hisaye; Yoshimura, M.; Izui; Mamiya; Tsujimoto; Yoshida; Suzuki, Yahachi; Akada, Shigejiro; Nomura, J. S.; Takemoto, M.; Takahashi, C. T.; Tanabe, Y.; Matsumoto, S.; Fukei, S.; Akada, Asakichi; Tokimoto, S.; Terao, Yoshio; Shitamae, F. N.; Kato, R.; Kumata, K.; Imanishi, Umajiro; Teramaye, I.; Nagaoka, B.; Konishi, K.; Sunohara, C.; Tanaka, E.; Ninomiya; Kuramoto, U.; Yamasaki, S.; Ishida, K.; Matsumoto; Goto, T.; Matsuzaki, K.; Iwamura, K.; Nakagawa, R. Y.; Nishisaka, G.; Ishii; Tsunoda, F.; Hara, Arata Tom; Torii, Kenjiro; Masuda; Akada, A.; Ishida, K.; Suzuki, K.; Saito, K.; Kawamura, T.; Asakura, U.; Tomita, Y.; Matsumura, K.; Ishii, S.; Yamamura, S.; Tanaka, N.; Date, M.; Abe, Y.; Yokoyama, T.; Yoshimura, M.; Kawase, K.; Makino, T.; Ida; Yamamura, S.; Imabori; Ishida; Yasuda; Oba, Y.; Takemura, S.; Nomura; Shiota, T.; Imanishi, U.; Imamura, J. M.; Okamoto, W.; Tanaka, N.; Furuta, S.; Omoto; Harada, Y.; Higo, Y.; Shimizu, Y.; Yamamoto, H.; Kinoshita, K.; Asaoka, A.; Yoshimura, M.; Hosokawa, S.; Watabayashi; Tsuji, T.; Isomura; Nishimoto, K.; Uchiyama, H.; Yamagishi, S.; Yoneyama, M.; Suzuki; Kuromiya; Sakanashi; Kimura, K.; Ota, Y.; Ishida; Kamachi; Hosokawa; Hosone; Matsuda; Nishisaka, G. T.; Teramoto, S.; Ohara, R.; Mizuta; Shimokon; Uchida, Take; Nomura, Satoru; Yoshitomi; Fukutani; Omoto; Parteno, Kuyo; Takahara, Y.; Takano; Nakagaki, Y.; Uchida, O.; Tazuma, B.; Shimada; Taniguchi, Tosh; Kurokawa; Tsutsumi, N.; Kojima; Ohashi; Hirata, T.; Oki; Kodani, M.; Iriye; Takano; Furuta, S.; Omoto; Nakagawa; Furuta, Y.; Sawada, Moriji; Yamada; Minagawa; Uyeki, Ryuichi; Okamura; Saito; Suzkka, Hiroshi; Fujii, T.; Okada, K.; Samejima, S.; Tsuji, I.; Hirao; Okazaki, M.; Kokita, Y.; Ike, T.; Iwami, A.; Asakura, U.; Murao; Kunishige; Tsunehara, Paul; Kumata, H.; Oye, Genya; Isefuku, T.; Nishimura, H.; Kuramoto, Tesuo; Kurimura; Tani, T.; Imanishi; Nagaoka, B.; Teramaye; Sakata, Ken; Hamano, George R.; Fukusaki, C.; Nose, T.; Watanabe; Suzuki, Yahachi; Akada, Shigejiro; Yamamoto, Genya; Tsuye, T.; Yamada, A.; Morinaga; Asaoka, T.; Tamaki, M.; Mori, S.; Matsuda, J.; Kameda; Koda, Kosuke; Fukuhara; Abe, Y.; Kawase, K.; Nomura, Satoru; Tsutsumoto, N.; Nakao, K.; Okamoto, W.; Samata; Mochizuki, G.; Matsui; Tokumasu, M.; Matsubara, F.; Mukai, Isao; Doi, Yosajiro; Nomura, Y. G.; Sonoda; Kokita, Tamae; Takahashi, C. T.; Matsuda, J.; Goto, T.; Akada, Riyoichi; Tomita, T. Isamu; Kawamura, T.; Masuhara, I.; Nakano, Kaku; Shimokon; Takano; Nakagaki, Y.; Tsuye; Endo; Akada, Riyoichi; Kitamura, Tadao; Tashiro, G.; Tsuchikawa; Isomura, W.; Ninomiya; Morinaga, T.; Sakuma, M.; Hikida, Misao; Izui; Yoda; Kuromiya; Fukuhara; Mori; Sasaki, S.; Nitta; Uyeji; Ishikawa, Y.; Hamasaki, Harry; Kono, M.; Nakano; Sakai; Yorioka, Frank M.; Kameda, Shinji; Koda, Kosuki; Tachiyama, J.; Kuromiya, T. S.; Ando, S.; Nakagawa, E.; Ishibashi, F. Y.; Hiroshige, K.; Masaki, K.; Sumida; Ishii, S.; Ishida, A.; Makuuchi; Tamaki, M.; Morita, Y.; Shinbo, H.; Miyauchi, T.; Yamamoto, M.; Iwasaki; Nagasawa, Shinichi; Ike, T.; Tomita, T.; Tanabe, Y.; Takahara; Fukuhara; Harada, K.",
      "extent": "8.5 W x 11 H",
      "links_children": "ddr-sbbt-2-37",
      "topics": [
        {
          "term": "Religion and churches -- Buddhism",
          "id": "395"
        },
        {
          "term": "World War II -- Mass removal (\"evacuation\")",
          "id": "57"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Yoshimura, J."
        },
        {
          "namepart": "Nomura, S."
        },
        {
          "namepart": "Okamoto, M."
        },
        {
          "namepart": "Ujimoto, N."
        },
        {
          "namepart": "Yamanaka, K."
        },
        {
          "namepart": "Mizuta, S."
        },
        {
          "namepart": "Matsui, J."
        },
        {
          "namepart": "Tsutsumi, N."
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, M."
        },
        {
          "namepart": "Miyake, Y."
        },
        {
          "namepart": "Miyake, H."
        },
        {
          "namepart": "Shioyama, K."
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, Haruye"
        },
        {
          "namepart": "Hirokane, T."
        },
        {
          "namepart": "Iwamura, K."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Y."
        },
        {
          "namepart": "Kuromiya, S."
        },
        {
          "namepart": "Edamura, H."
        },
        {
          "namepart": "Kokita, K."
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, T."
        },
        {
          "namepart": "Morinaga, T."
        },
        {
          "namepart": "Shimizu, N."
        },
        {
          "namepart": "Fukuhara, H. S."
        },
        {
          "namepart": "Shimamoto, Y."
        },
        {
          "namepart": "Sakoda, I."
        },
        {
          "namepart": "Hosono, F. K."
        },
        {
          "namepart": "Kitayama, R."
        },
        {
          "namepart": "Terao, S."
        },
        {
          "namepart": "Kurokawa, S."
        },
        {
          "namepart": "Kanemoto, Yutaka"
        },
        {
          "namepart": "Horiuchi, I."
        },
        {
          "namepart": "Kosugi, T."
        },
        {
          "namepart": "Kinomoto, M."
        },
        {
          "namepart": "Uchimura, M. N."
        },
        {
          "namepart": "Aoki, Seiji"
        },
        {
          "namepart": "Uchida, T."
        },
        {
          "namepart": "Hikida, K."
        },
        {
          "namepart": "Shimbo, C."
        },
        {
          "namepart": "Kumata, H."
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, S."
        },
        {
          "namepart": "Kadoshima, R."
        },
        {
          "namepart": "Nakagawa, R. Y."
        },
        {
          "namepart": "Tomota, T."
        },
        {
          "namepart": "Kawamura, Y."
        },
        {
          "namepart": "Fukutani, S."
        },
        {
          "namepart": "Kimura, Otomatsu"
        },
        {
          "namepart": "Kadoshima, R."
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, Shosuke"
        },
        {
          "namepart": "Nakashima, T."
        },
        {
          "namepart": "Uyematsu, T. R."
        },
        {
          "namepart": "Ohya, T."
        },
        {
          "namepart": "Fujino, T."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, S."
        },
        {
          "namepart": "Ariyasu, T."
        },
        {
          "namepart": "Tsutakawa, Y."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, K."
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, K."
        },
        {
          "namepart": "Tagaya, S."
        },
        {
          "namepart": "Kumata, I."
        },
        {
          "namepart": "Yaguchi, R."
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, G."
        },
        {
          "namepart": "Ishikawa, Y."
        },
        {
          "namepart": "Kumagai, N."
        },
        {
          "namepart": "Miyake, Y."
        },
        {
          "namepart": "Yuki, M."
        },
        {
          "namepart": "Saito, R."
        },
        {
          "namepart": "Kishida, J."
        },
        {
          "namepart": "Aoki, H."
        },
        {
          "namepart": "Deguchi, H."
        },
        {
          "namepart": "Hamasaki, S."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, F."
        },
        {
          "namepart": "Nakao, Y."
        },
        {
          "namepart": "Tazuma, B."
        },
        {
          "namepart": "Kamachi, Sakuji"
        },
        {
          "namepart": "Yoshida, Seiichi"
        },
        {
          "namepart": "Mori, Shimekichi"
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, Kikuye"
        },
        {
          "namepart": "Yamanaka, J. Ayako"
        },
        {
          "namepart": "Nagata, I."
        },
        {
          "namepart": "Ike, T."
        },
        {
          "namepart": "Mori, Sasuke"
        },
        {
          "namepart": "Tazuma, S."
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, G."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, Yoichi"
        },
        {
          "namepart": "Mori, Sasuke"
        },
        {
          "namepart": "Nomira, J. S."
        },
        {
          "namepart": "Yoshitomi, I."
        },
        {
          "namepart": "Hotta, M."
        },
        {
          "namepart": "Murata, N."
        },
        {
          "namepart": "Tashiro, G."
        },
        {
          "namepart": "Oye, G."
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, M."
        },
        {
          "namepart": "Mori, M. H."
        },
        {
          "namepart": "Nishimura, G."
        },
        {
          "namepart": "Suzaka, M."
        },
        {
          "namepart": "Yoda, B."
        },
        {
          "namepart": "Sakuma, M."
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, Koemon"
        },
        {
          "namepart": "Hamano, George R."
        },
        {
          "namepart": "Hikida, K."
        },
        {
          "namepart": "Makuuchi, M."
        },
        {
          "namepart": "Harada, M."
        },
        {
          "namepart": "Tachiyama, J."
        },
        {
          "namepart": "Matsubara, F."
        },
        {
          "namepart": "Goto, T. R."
        },
        {
          "namepart": "Akano, K."
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, I."
        },
        {
          "namepart": "Tokunaga, T."
        },
        {
          "namepart": "Kawamura, S."
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, K."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, Hisaye"
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, M."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Yahachi"
        },
        {
          "namepart": "Akada, Shigejiro"
        },
        {
          "namepart": "Nomura, J. S."
        },
        {
          "namepart": "Takemoto, M."
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, C. T."
        },
        {
          "namepart": "Tanabe, Y."
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, S."
        },
        {
          "namepart": "Fukei, S."
        },
        {
          "namepart": "Akada, Asakichi"
        },
        {
          "namepart": "Tokimoto, S."
        },
        {
          "namepart": "Terao, Yoshio"
        },
        {
          "namepart": "Shitamae, F. N."
        },
        {
          "namepart": "Kato, R."
        },
        {
          "namepart": "Kumata, K."
        },
        {
          "namepart": "Imanishi, Umajiro"
        },
        {
          "namepart": "Teramaye, I."
        },
        {
          "namepart": "Nagaoka, B."
        },
        {
          "namepart": "Konishi, K."
        },
        {
          "namepart": "Sunohara, C."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, E."
        },
        {
          "namepart": "Kuramoto, U."
        },
        {
          "namepart": "Yamasaki, S."
        },
        {
          "namepart": "Ishida, K."
        },
        {
          "namepart": "Goto, T."
        },
        {
          "namepart": "Matsuzaki, K."
        },
        {
          "namepart": "Iwamura, K."
        },
        {
          "namepart": "Nakagawa, R. Y."
        },
        {
          "namepart": "Nishisaka, G."
        },
        {
          "namepart": "Tsunoda, F."
        },
        {
          "namepart": "Hara, Arata Tom"
        },
        {
          "namepart": "Torii, Akada, A."
        },
        {
          "namepart": "Ishida, K."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, K."
        },
        {
          "namepart": "Saito, K."
        },
        {
          "namepart": "Kawamura, T."
        },
        {
          "namepart": "Asakura, U."
        },
        {
          "namepart": "Tomita, Y."
        },
        {
          "namepart": "Matsumura, K."
        },
        {
          "namepart": "Ishii, S."
        },
        {
          "namepart": "Yamamura, S."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, N."
        },
        {
          "namepart": "Date, M."
        },
        {
          "namepart": "Abe, Y."
        },
        {
          "namepart": "Yokoyama, T."
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, M."
        },
        {
          "namepart": "Kawase, K."
        },
        {
          "namepart": "Makino, T."
        },
        {
          "namepart": "Yamamura, S."
        },
        {
          "namepart": "Oba, Y."
        },
        {
          "namepart": "Takemura, S."
        },
        {
          "namepart": "Shiota, T."
        },
        {
          "namepart": "Imanishi, U."
        },
        {
          "namepart": "Imamura, J. M."
        },
        {
          "namepart": "Okamoto, W."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, N."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, S."
        },
        {
          "namepart": "Harada, Y."
        },
        {
          "namepart": "Higo, Y."
        },
        {
          "namepart": "Shimizu, Y."
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, H."
        },
        {
          "namepart": "Kinoshita, K."
        },
        {
          "namepart": "Asaoka, A."
        },
        {
          "namepart": "Yoshimura, M."
        },
        {
          "namepart": "Hosokawa, S."
        },
        {
          "namepart": "Tsuji, T."
        },
        {
          "namepart": "Nishimoto, K."
        },
        {
          "namepart": "Uchiyama, H."
        },
        {
          "namepart": "Yamagishi, S."
        },
        {
          "namepart": "Yoneyama, M."
        },
        {
          "namepart": "Kimura, K."
        },
        {
          "namepart": "Ota, Y."
        },
        {
          "namepart": "Nishisaka, G. T."
        },
        {
          "namepart": "Teramoto, S."
        },
        {
          "namepart": "Ohara, R."
        },
        {
          "namepart": "Uchida, Take"
        },
        {
          "namepart": "Nomura, Satoru"
        },
        {
          "namepart": "Parteno, Kuyo"
        },
        {
          "namepart": "Takahara, Y."
        },
        {
          "namepart": "Nakagaki, Y."
        },
        {
          "namepart": "Uchida, O."
        },
        {
          "namepart": "Tazuma, B."
        },
        {
          "namepart": "Taniguchi, Tosh"
        },
        {
          "namepart": "Tsutsumi, N."
        },
        {
          "namepart": "Hirata, T."
        },
        {
          "namepart": "Kodani, M."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, S."
        },
        {
          "namepart": "Furuta, Y."
        },
        {
          "namepart": "Sawada, Moriji"
        },
        {
          "namepart": "Uyeki, Ryuichi"
        },
        {
          "namepart": "Suzkka, Hiroshi"
        },
        {
          "namepart": "Fujii, T."
        },
        {
          "namepart": "Okada, K."
        },
        {
          "namepart": "Samejima, S."
        },
        {
          "namepart": "Tsuji, I."
        },
        {
          "namepart": "Okazaki, M."
        },
        {
          "namepart": "Kokita, Y."
        },
        {
          "namepart": "Ike, T."
        },
        {
          "namepart": "Iwami, A."
        },
        {
          "namepart": "Asakura, U."
        },
        {
          "namepart": "Tsunehara, Paul"
        },
        {
          "namepart": "Kumata, H."
        },
        {
          "namepart": "Oye, Genya"
        },
        {
          "namepart": "Isefuku, T."
        },
        {
          "namepart": "Nishimura, H."
        },
        {
          "namepart": "Kuramoto, Tesuo"
        },
        {
          "namepart": "Tani, T."
        },
        {
          "namepart": "Nagaoka, B."
        },
        {
          "namepart": "Sakata, Ken"
        },
        {
          "namepart": "Hamano, George R."
        },
        {
          "namepart": "Fukusaki, C."
        },
        {
          "namepart": "Nose, T."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Yahachi"
        },
        {
          "namepart": "Akada, Shigejiro"
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, Genya"
        },
        {
          "namepart": "Tsuye, T."
        },
        {
          "namepart": "Yamada, A."
        },
        {
          "namepart": "Asaoka, T."
        },
        {
          "namepart": "Tamaki, M."
        },
        {
          "namepart": "Mori, S."
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, J."
        },
        {
          "namepart": "Koda, Kosuke"
        },
        {
          "namepart": "Abe, Y."
        },
        {
          "namepart": "Kawase, K."
        },
        {
          "namepart": "Nomura, Satoru"
        },
        {
          "namepart": "Tsutsumoto, N."
        },
        {
          "namepart": "Nakao, K."
        },
        {
          "namepart": "Okamoto, W."
        },
        {
          "namepart": "Mochizuki, G."
        },
        {
          "namepart": "Tokumasu, M."
        },
        {
          "namepart": "Matsubara, F."
        },
        {
          "namepart": "Mukai, Isao"
        },
        {
          "namepart": "Doi, Yosajiro"
        },
        {
          "namepart": "Nomura, Y. G."
        },
        {
          "namepart": "Kokita, Tamae"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, C. T."
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, J."
        },
        {
          "namepart": "Goto, T."
        },
        {
          "namepart": "Akada, Riyoichi"
        },
        {
          "namepart": "Tomita, T. Isamu"
        },
        {
          "namepart": "Kawamura, T."
        },
        {
          "namepart": "Masuhara, I."
        },
        {
          "namepart": "Nakano, Kaku"
        },
        {
          "namepart": "Nakagaki, Y."
        },
        {
          "namepart": "Akada, Riyoichi"
        },
        {
          "namepart": "Kitamura, Tadao"
        },
        {
          "namepart": "Tashiro, G."
        },
        {
          "namepart": "Isomura, W."
        },
        {
          "namepart": "Morinaga, T."
        },
        {
          "namepart": "Sakuma, M."
        },
        {
          "namepart": "Hikida, Misao"
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, S."
        },
        {
          "namepart": "Ishikawa, Y."
        },
        {
          "namepart": "Hamasaki, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Kono, M."
        },
        {
          "namepart": "Yorioka, Frank M."
        },
        {
          "namepart": "Kameda, Shinji"
        },
        {
          "namepart": "Koda, Kosuki"
        },
        {
          "namepart": "Tachiyama, J."
        },
        {
          "namepart": "Kuromiya, T. S."
        },
        {
          "namepart": "Ando, S."
        },
        {
          "namepart": "Nakagawa, E."
        },
        {
          "namepart": "Ishibashi, F. Y."
        },
        {
          "namepart": "Hiroshige, K."
        },
        {
          "namepart": "Masaki, K."
        },
        {
          "namepart": "Ishii, S."
        },
        {
          "namepart": "Ishida, A."
        },
        {
          "namepart": "Tamaki, M."
        },
        {
          "namepart": "Morita, Y."
        },
        {
          "namepart": "Shinbo, H."
        },
        {
          "namepart": "Miyauchi, T."
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, M."
        },
        {
          "namepart": "Nagasawa, Shinichi"
        },
        {
          "namepart": "Ike, T."
        },
        {
          "namepart": "Tomita, T."
        },
        {
          "namepart": "Tanabe, Y."
        },
        {
          "namepart": "Harada, K."
        }
      ],
      "contributor": "Seattle Betsuin Buddhist Temple Archives",
      "rights": "nocc",
      "genre": "misc_document",
      "creation": "c. 1943",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Yoshimura, J. \nNomura, S. \nOkamoto, M. \nUjimoto, N. \nYamanaka, K. \nMizuta, S. \nMatsui, J. \nTsutsumi, N. \nYoshimura, M. \nMiyake, Y. \nMiyake, H. \nShioyama, K. \nMatsuda, Haruye \nHirokane, T. \nIwamura, K. \nSuzuki, Y. \nKuromiya, S. \nEdamura, H. \nKokita, K. \nTakahashi, T. \nMorinaga, T. \nShimizu, N. \nFukuhara, H. S. \nShimamoto, Y. \nSakoda, I. \nHosono, F. K. \nKitayama, R. \nTerao, S. \nKurokawa, S. \nKanemoto, Yutaka \nHoriuchi, I. \nKosugi, T. \nKinomoto, M. \nUchimura, M. N. \nAoki, Seiji \nUchida, T. \nHikida, K. \nShimbo, C. \nKumata, H. \nSasaki, S. \nKadoshima, R. \nNakagawa, R. Y. \nTomota, T. \nKawamura, Y. \nFukutani, S. \nKimura, Otomatsu \nKadoshima, R. \nSasaki, Shosuke \nNakashima, T. \nUyematsu, T. R. \nOhya, T. \nFujino, T. \nFuruta, S. \nAriyasu, T. \nTsutakawa, Y. \nTanaka, K. \nYoshimura, K. \nTagaya, S. \nKumata, I. \nYaguchi, R. \nYamamoto, G. \nIshikawa, Y. \nKumagai, N. \nMiyake, Y. \nYuki, M. \nSaito, R. \nKishida, J. \nAoki, H. \nDeguchi, H. \nHamasaki, S. \nSuzuki, F. \nNakao, Y. \nTazuma, B. \nKamachi, Sakuji \nYoshida, Seiichi \nMori, Shimekichi \nYamamoto, Kikuye \nYamanaka, J. Ayako \nNagata, I. \nIke, T. \nMori, Sasuke \nTazuma, S. \nYamamoto, G. \nFuruta, Yoichi \nMori, Sasuke \nNomira, J. S. \nYoshitomi, I. \nHotta, M. \nMurata, N. \nTashiro, G. \nOye, G. \nYoshimura, M. \nMori, M. H. \nNishimura, G. \nSuzaka, M. \nYoda, B. \nSakuma, M. \nMatsuda, Koemon \nHamano, George R. \nHikida, K. \nMakuuchi, M. \nHarada, M. \nTachiyama, J. \nMatsubara, F. \nGoto, T. R. \nAkano, K. \nNakamura, I. \nTokunaga, T. \nKawamura, S. \nYamamoto, K. \nFuruta, Hisaye \nYoshimura, M. \nSuzuki, Yahachi \nAkada, Shigejiro \nNomura, J. S. \nTakemoto, M. \nTakahashi, C. T. \nTanabe, Y. \nMatsumoto, S. \nFukei, S. \nAkada, Asakichi \nTokimoto, S. \nTerao, Yoshio \nShitamae, F. N. \nKato, R. \nKumata, K. \nImanishi, Umajiro \nTeramaye, I. \nNagaoka, B. \nKonishi, K. \nSunohara, C. \nTanaka, E. \nKuramoto, U. \nYamasaki, S. \nIshida, K. \nGoto, T. \nMatsuzaki, K. \nIwamura, K. \nNakagawa, R. Y. \nNishisaka, G. \nTsunoda, F. \nHara, Arata Tom \nTorii, Akada, A. \nIshida, K. \nSuzuki, K. \nSaito, K. \nKawamura, T. \nAsakura, U. \nTomita, Y. \nMatsumura, K. \nIshii, S. \nYamamura, S. \nTanaka, N. \nDate, M. \nAbe, Y. \nYokoyama, T. \nYoshimura, M. \nKawase, K. \nMakino, T. \nYamamura, S. \nOba, Y. \nTakemura, S. \nShiota, T. \nImanishi, U. \nImamura, J. M. \nOkamoto, W. \nTanaka, N. \nFuruta, S. \nHarada, Y. \nHigo, Y. \nShimizu, Y. \nYamamoto, H. \nKinoshita, K. \nAsaoka, A. \nYoshimura, M. \nHosokawa, S. \nTsuji, T. \nNishimoto, K. \nUchiyama, H. \nYamagishi, S. \nYoneyama, M. \nKimura, K. \nOta, Y. \nNishisaka, G. T. \nTeramoto, S. \nOhara, R. \nUchida, Take \nNomura, Satoru \nParteno, Kuyo \nTakahara, Y. \nNakagaki, Y. \nUchida, O. \nTazuma, B. \nTaniguchi, Tosh \nTsutsumi, N. \nHirata, T. \nKodani, M. \nFuruta, S. \nFuruta, Y. \nSawada, Moriji \nUyeki, Ryuichi \nSuzkka, Hiroshi \nFujii, T. \nOkada, K. \nSamejima, S. \nTsuji, I. \nOkazaki, M. \nKokita, Y. \nIke, T. \nIwami, A. \nAsakura, U. \nTsunehara, Paul \nKumata, H. \nOye, Genya \nIsefuku, T. \nNishimura, H. \nKuramoto, Tesuo \nTani, T. \nNagaoka, B. \nSakata, Ken \nHamano, George R. \nFukusaki, C. \nNose, T. \nSuzuki, Yahachi \nAkada, Shigejiro \nYamamoto, Genya \nTsuye, T. \nYamada, A. \nAsaoka, T. \nTamaki, M. \nMori, S. \nMatsuda, J. \nKoda, Kosuke \nAbe, Y. \nKawase, K. \nNomura, Satoru \nTsutsumoto, N. \nNakao, K. \nOkamoto, W. \nMochizuki, G. \nTokumasu, M. \nMatsubara, F. \nMukai, Isao \nDoi, Yosajiro \nNomura, Y. G. \nKokita, Tamae \nTakahashi, C. T. \nMatsuda, J. \nGoto, T. \nAkada, Riyoichi \nTomita, T. Isamu \nKawamura, T. \nMasuhara, I. \nNakano, Kaku \nNakagaki, Y. \nAkada, Riyoichi \nKitamura, Tadao \nTashiro, G. \nIsomura, W. \nMorinaga, T. \nSakuma, M. \nHikida, Misao \nSasaki, S. \nIshikawa, Y. \nHamasaki, Harry \nKono, M. \nYorioka, Frank M. \nKameda, Shinji \nKoda, Kosuki \nTachiyama, J. \nKuromiya, T. S. \nAndo, S. \nNakagawa, E. \nIshibashi, F. Y. \nHiroshige, K. \nMasaki, K. \nIshii, S. \nIshida, A. \nTamaki, M. \nMorita, Y. \nShinbo, H. \nMiyauchi, T. \nYamamoto, M. \nNagasawa, Shinichi \nIke, T. \nTomita, T. \nTanabe, Y. \nHarada, K.",
      "download_large": "ddr-sbbt-2-37-mezzanine-40f2bc7012-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-390-40",
      "model": "entity",
      "index": "1 1/{'value': 7, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-390-40/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-390-40/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-390/ddr-densho-390-40-mezzanine-e3b30f67d1-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-390/ddr-densho-390-40-mezzanine-e3b30f67d1-a.jpg"
      },
      "title": "Amache Relocation Center block map",
      "description": "",
      "extent": "11W x 8.5H",
      "links_children": "ddr-densho-390-40",
      "topics": [
        {
          "term": "World War II -- Concentration camps -- Facilities, services, and camp administration",
          "id": "69"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Tsutsui, Yoriaki"
        },
        {
          "namepart": "Tsutsui, Tamotsu"
        },
        {
          "namepart": "Tsutsui, Toyo"
        },
        {
          "namepart": "Tsutsui, Teruaki"
        },
        {
          "namepart": "Tsutsui, Takako"
        },
        {
          "namepart": "Tsutsui, Eizai"
        },
        {
          "namepart": "Asai, Takuro"
        },
        {
          "namepart": "Asai, Haruye"
        },
        {
          "namepart": "Asai, Yuriko"
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Jiro"
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Sakiyo"
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Takeshi"
        },
        {
          "namepart": "Kusaba, Suyekichi"
        },
        {
          "namepart": "Kusaba, Natsu"
        },
        {
          "namepart": "Kusaba, Tsutomu"
        },
        {
          "namepart": "Kusaba, Yoshino"
        },
        {
          "namepart": "Kusaba, Tsuyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Kusaba, Hifumi"
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, Jinsaburo"
        },
        {
          "namepart": "Ojima, Toyoki"
        },
        {
          "namepart": "Ojima, Ushio"
        },
        {
          "namepart": "Ojimia, Masakazu"
        },
        {
          "namepart": "Ojima, Kazuo"
        },
        {
          "namepart": "Ojima, Iwao"
        },
        {
          "namepart": "Shimomura, Itaro"
        },
        {
          "namepart": "Shimomura, Sawano"
        },
        {
          "namepart": "Shimomura, Hiroyuki"
        },
        {
          "namepart": "Shimomura, Harumi"
        },
        {
          "namepart": "Kitamura, Sukeji"
        },
        {
          "namepart": "Kitamura, Teruye"
        },
        {
          "namepart": "Kitamura, William"
        },
        {
          "namepart": "Kitamura, Betty"
        },
        {
          "namepart": "Kitamura, Grace"
        },
        {
          "namepart": "Tokuno, Kazuto"
        },
        {
          "namepart": "Tokuno, Kiyoka"
        },
        {
          "namepart": "Tokuno, Theodore"
        },
        {
          "namepart": "Tokuno, Lawrence"
        },
        {
          "namepart": "Tokuno, Alvin"
        },
        {
          "namepart": "Imamoto, Susumu"
        },
        {
          "namepart": "Imamoto, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Imamoto, Elaine"
        },
        {
          "namepart": "Imamoto, Maki"
        },
        {
          "namepart": "Ema, Tokiko"
        },
        {
          "namepart": "Ema, Masaharu"
        },
        {
          "namepart": "Ema, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Motogusu"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Tamaye"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Takashi"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Yasuo"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Fujio Chiyeko"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Tokunori"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Kikuyo"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Setsuko"
        },
        {
          "namepart": "Shimada, Yuki"
        },
        {
          "namepart": "Shimada, Taka"
        },
        {
          "namepart": "Shimada, Takao"
        },
        {
          "namepart": "Shimada, Reiko"
        },
        {
          "namepart": "Shimada, Mariko"
        },
        {
          "namepart": "Shimada, Sammy"
        },
        {
          "namepart": "Shimada, George"
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, Kyukichi"
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, Yoshi"
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, Hisayo"
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, George"
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, Toru"
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, Ayako"
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Takao"
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Miye"
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Hideko"
        },
        {
          "namepart": "Usui, Seizo"
        },
        {
          "namepart": "Usui, Suye"
        },
        {
          "namepart": "Hoshiyama, Hechisabu"
        },
        {
          "namepart": "Hoshiyama, Toyo"
        },
        {
          "namepart": "Hoshiyama, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Hoshiyama, Masako"
        },
        {
          "namepart": "Hoshiyama, Ichiro"
        },
        {
          "namepart": "Hoshiyama, Jiro"
        },
        {
          "namepart": "Kumibe, Nakasuki"
        },
        {
          "namepart": "Kumibe, Toshiye"
        },
        {
          "namepart": "Kumibe, Noboru"
        },
        {
          "namepart": "Kumibe, Sonoko"
        },
        {
          "namepart": "Kumibe, Ben"
        },
        {
          "namepart": "Kumibe, Thomas"
        },
        {
          "namepart": "Kumibe, Henry"
        },
        {
          "namepart": "Yoshida, Kiichi"
        },
        {
          "namepart": "Yoshida, Yoshiye"
        },
        {
          "namepart": "Yoshida, Masatada"
        },
        {
          "namepart": "Yoshida, Takashi"
        },
        {
          "namepart": "Kodama, Masaichi"
        },
        {
          "namepart": "Kodama, Ritsu"
        },
        {
          "namepart": "Kodama, Hidemo"
        },
        {
          "namepart": "Kodama, Tokuzo"
        },
        {
          "namepart": "Kodama, Toyozo"
        },
        {
          "namepart": "Kodama, Mariko"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Kumegusu"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Yuwayo"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Hideo"
        },
        {
          "namepart": "Hamamoto, Seijiro"
        },
        {
          "namepart": "Ai, Kujomi"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Chieno"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Kikuichi"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Kinue"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Satoshi"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Tsutomu"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Keiko"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Toshiharu"
        },
        {
          "namepart": "Yasumura, Joichi"
        },
        {
          "namepart": "Yasumura, Yu"
        },
        {
          "namepart": "Yasumura, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Yasumura, Tomoye"
        },
        {
          "namepart": "Yasumura, Edward"
        },
        {
          "namepart": "Yasumura, Lillian"
        },
        {
          "namepart": "Yasumura, William"
        },
        {
          "namepart": "Yasumura, May"
        },
        {
          "namepart": "Yasumura, Grace"
        },
        {
          "namepart": "Yasumura, Lily"
        },
        {
          "namepart": "Miya, Katsunosuke"
        },
        {
          "namepart": "Miya, Haruye"
        },
        {
          "namepart": "Miya, Kay"
        },
        {
          "namepart": "Miya, Tom"
        },
        {
          "namepart": "Miya, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Miya, Frank"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Mitsuru"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Mitsugi"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Shizuko"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Yosaburo"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Yetsu"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Minoru"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Akira"
        },
        {
          "namepart": "Yamane, Nobuzo"
        },
        {
          "namepart": "Yamane, Kimiyo"
        },
        {
          "namepart": "Yamane, Midori"
        },
        {
          "namepart": "Yamane, Misao"
        },
        {
          "namepart": "Nakayama, Ryoki"
        },
        {
          "namepart": "Nakayama, Yayoji"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Shizuka"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Masamichi"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Tetsuya"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Sachiko"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Seishi"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Waichi"
        },
        {
          "namepart": "Matsumoto, Fusa Rose"
        },
        {
          "namepart": "Shiraishi, Ichitaro"
        },
        {
          "namepart": "Shiraishi, Matsuyo"
        },
        {
          "namepart": "Akahoshi, Yoshiharu"
        },
        {
          "namepart": "Akahoshi, Fumiko"
        },
        {
          "namepart": "Akahoshi, Reiko"
        },
        {
          "namepart": "Akahoshi, Kenji"
        },
        {
          "namepart": "Tsuda, Tomozo"
        },
        {
          "namepart": "Akahoshi, Jisaemon"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Hikataro"
        },
        {
          "namepart": "Kawaye, Yetsuji"
        },
        {
          "namepart": "Kawaye, Yu"
        },
        {
          "namepart": "Kawaye, Sazami"
        },
        {
          "namepart": "Kawaye, Terumi"
        },
        {
          "namepart": "Kawaye, Ichiro"
        },
        {
          "namepart": "Kawaye, Stanley"
        },
        {
          "namepart": "Kawaye, Harumi"
        },
        {
          "namepart": "Kawaye, Natsumi"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, Yoshio"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, Rose"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, Sho"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, Walter Nobuo"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, David Kengo"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, Harry Tomio Ogata"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, Juyo"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, Bessie Haruko"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, Toshio"
        },
        {
          "namepart": "Hosokawa, Takaatsu"
        },
        {
          "namepart": "Hosokawa, William"
        },
        {
          "namepart": "Hosokawa, Takayuki"
        },
        {
          "namepart": "Hosokawa, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Onomiya, Buichi"
        },
        {
          "namepart": "Emo, Noboru"
        },
        {
          "namepart": "Emo, Minoru"
        },
        {
          "namepart": "Emo, Kazuko"
        },
        {
          "namepart": "Emo, Kazue"
        },
        {
          "namepart": "Emo, Holly"
        },
        {
          "namepart": "Fujii, Shigeharu"
        },
        {
          "namepart": "Fujii, Kazuko"
        },
        {
          "namepart": "Fujii, Toru"
        },
        {
          "namepart": "Fujii, Kiyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Tanizawa, Nakanobu"
        },
        {
          "namepart": "Tanizawa,Tomino"
        },
        {
          "namepart": "Kobuke, Kanekichi"
        },
        {
          "namepart": "Kobuke, Ayano"
        },
        {
          "namepart": "Kobuke, Yutaka"
        },
        {
          "namepart": "Kobuke, Shizue"
        },
        {
          "namepart": "Kobuke, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Kobuke, Yoshio"
        },
        {
          "namepart": "Morioka, Roy"
        },
        {
          "namepart": "Morioka, Frances"
        },
        {
          "namepart": "Morioka, Franklin"
        },
        {
          "namepart": "Asai, Haruo"
        },
        {
          "namepart": "Asai, Teruo"
        },
        {
          "namepart": "Hoshizu, Chizuru"
        },
        {
          "namepart": "Hoshizu, Tsurue"
        },
        {
          "namepart": "Hoshizue, Hisako"
        },
        {
          "namepart": "Hoshizu, Yayeko"
        },
        {
          "namepart": "Hoshizu, Tsuyako"
        },
        {
          "namepart": "Hoshizu, Shigeo"
        },
        {
          "namepart": "Hoshizu, Tadashi"
        },
        {
          "namepart": "Okamura, Seiichi"
        },
        {
          "namepart": "Okamura, Hisa"
        },
        {
          "namepart": "Okamura, Kiyo"
        },
        {
          "namepart": "Okada, Kazumasa"
        },
        {
          "namepart": "Okada, Sadako"
        },
        {
          "namepart": "Okada, Sachiyo"
        },
        {
          "namepart": "Okada, Teiko"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Eiichi"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Aiko"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Kazuko"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Sei"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Lily"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, June"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Akira"
        },
        {
          "namepart": "Norikane, Sano"
        },
        {
          "namepart": "Norikane, Hajime"
        },
        {
          "namepart": "Norkane, Tadao"
        },
        {
          "namepart": "Funai, Kazuo"
        },
        {
          "namepart": "Funai, Tamaye"
        },
        {
          "namepart": "Funai, Teruko"
        },
        {
          "namepart": "Funai, Ryoko"
        },
        {
          "namepart": "Funai, Hiromi"
        },
        {
          "namepart": "Imamura, Hikota"
        },
        {
          "namepart": "Imamura, Teri"
        },
        {
          "namepart": "Imamura, Gaiki"
        },
        {
          "namepart": "Imamura, Chisato"
        },
        {
          "namepart": "Imamura, Ray"
        },
        {
          "namepart": "Imamura, Minoru"
        },
        {
          "namepart": "Nishida, Setsuo"
        },
        {
          "namepart": "Nishida, Shizuko"
        },
        {
          "namepart": "Nishida, Masashi"
        },
        {
          "namepart": "Nishida, Setsuo"
        },
        {
          "namepart": "Takemura, Kosei"
        },
        {
          "namepart": "Takemura, Ayako"
        },
        {
          "namepart": "Takemura, Kay"
        },
        {
          "namepart": "Takemura, Naomi"
        },
        {
          "namepart": "Akayama, Mitsugi"
        },
        {
          "namepart": "Akayama, Fusaye"
        },
        {
          "namepart": "Ishikawa, Yoshimitsu"
        },
        {
          "namepart": "Ishikawa, Rikio"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Zenshin"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Sai"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Mine"
        },
        {
          "namepart": "Yoshiyama, Kazuo"
        },
        {
          "namepart": "Yoshiyama, Matsuye"
        },
        {
          "namepart": "Yoshiyama, Takeo"
        },
        {
          "namepart": "Yoshiyama, Joji"
        },
        {
          "namepart": "Yoshiyama, Yemiko"
        },
        {
          "namepart": "Saito, Busuke"
        },
        {
          "namepart": "Saito,Yoshiko"
        },
        {
          "namepart": "Saito, Takeshi"
        },
        {
          "namepart": "Saito, Minoru"
        },
        {
          "namepart": "Saito, Isamu"
        },
        {
          "namepart": "Saito, Tamostu"
        },
        {
          "namepart": "Iseri, Tsugio"
        },
        {
          "namepart": "Iseri, Ai"
        },
        {
          "namepart": "Iseri, Toru"
        },
        {
          "namepart": "Iseri, Sachiko"
        },
        {
          "namepart": "Iseri, Minoru"
        },
        {
          "namepart": "Iseri, Masako"
        },
        {
          "namepart": "Iseri, Shigeru"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Yasuo"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Hatsumi"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Katsuo"
        },
        {
          "namepart": "Hirota, Atsushi"
        },
        {
          "namepart": "Hirota, Hiroko"
        },
        {
          "namepart": "Hirota, Noriyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Hirota, Morikagi"
        },
        {
          "namepart": "Uyemoto, Teruo"
        },
        {
          "namepart": "Uyemoto, Shizuye"
        },
        {
          "namepart": "Uyemoto, Tetsuki"
        },
        {
          "namepart": "Uyemoto, Satomi"
        },
        {
          "namepart": "Uyemoto, Mitsuye"
        },
        {
          "namepart": "Fukuda, George"
        },
        {
          "namepart": "Fukuda, Merian"
        },
        {
          "namepart": "Fukuda, Ronald"
        },
        {
          "namepart": "Fukuda, Juhei"
        },
        {
          "namepart": "Fukudua, Ko"
        },
        {
          "namepart": "Fukuda, Fumiko"
        },
        {
          "namepart": "Fukuda, Shizuka"
        },
        {
          "namepart": "Morimoto, Wakamatsu"
        },
        {
          "namepart": "Morimoto, Itsuno"
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "map",
      "location": "Granada, Colorado",
      "facility": [
        {
          "term": "Granada (Amache)",
          "id": "4"
        }
      ],
      "creation": "c. 1943",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Tsutsui, Yoriaki \nTsutsui, Tamotsu \nTsutsui, Toyo \nTsutsui, Teruaki \nTsutsui, Takako \nTsutsui, Eizai \nAsai, Takuro \nAsai, Haruye \nAsai, Yuriko \nKawashima, Jiro \nKawashima, Sakiyo \nKawashima, Takeshi \nKusaba, Suyekichi \nKusaba, Natsu \nKusaba, Tsutomu \nKusaba, Yoshino \nKusaba, Tsuyoshi \nKusaba, Hifumi \nYamamoto, Jinsaburo \nOjima, Toyoki \nOjima, Ushio \nOjimia, Masakazu \nOjima, Kazuo \nOjima, Iwao \nShimomura, Itaro \nShimomura, Sawano \nShimomura, Hiroyuki \nShimomura, Harumi \nKitamura, Sukeji \nKitamura, Teruye \nKitamura, William \nKitamura, Betty \nKitamura, Grace \nTokuno, Kazuto \nTokuno, Kiyoka \nTokuno, Theodore \nTokuno, Lawrence \nTokuno, Alvin \nImamoto, Susumu \nImamoto, Mary \nImamoto, Elaine \nImamoto, Maki \nEma, Tokiko \nEma, Masaharu \nEma, Mary \nWada, Motogusu \nWada, Tamaye \nWada, Takashi \nWada, Yasuo \nWada, Fujio Chiyeko \nWada, Tokunori \nWada, Kikuyo \nWada, Setsuko \nShimada, Yuki \nShimada, Taka \nShimada, Takao \nShimada, Reiko \nShimada, Mariko \nShimada, Sammy \nShimada, George \nSasaki, Kyukichi \nSasaki, Yoshi \nSasaki, Hisayo \nSasaki, George \nSasaki, Toru \nSasaki, Ayako \nKawashima, Takao \nKawashima, Miye \nKawashima, Hideko \nUsui, Seizo \nUsui, Suye \nHoshiyama, Hechisabu \nHoshiyama, Toyo \nHoshiyama, Masao \nHoshiyama, Masako \nHoshiyama, Ichiro \nHoshiyama, Jiro \nKumibe, Nakasuki \nKumibe, Toshiye \nKumibe, Noboru \nKumibe, Sonoko \nKumibe, Ben \nKumibe, Thomas \nKumibe, Henry \nYoshida, Kiichi \nYoshida, Yoshiye \nYoshida, Masatada \nYoshida, Takashi \nKodama, Masaichi \nKodama, Ritsu \nKodama, Hidemo \nKodama, Tokuzo \nKodama, Toyozo \nKodama, Mariko \nWada, Kumegusu \nWada, Yuwayo \nWada, Hideo \nHamamoto, Seijiro \nAi, Kujomi \nMatsumoto, Chieno \nMatsumoto, Kikuichi \nMatsumoto, Kinue \nMatsumoto, Satoshi \nMatsumoto, Tsutomu \nMatsumoto, Keiko \nMatsumoto, Toshiharu \nYasumura, Joichi \nYasumura, Yu \nYasumura, Mary \nYasumura, Tomoye \nYasumura, Edward \nYasumura, Lillian \nYasumura, William \nYasumura, May \nYasumura, Grace \nYasumura, Lily \nMiya, Katsunosuke \nMiya, Haruye \nMiya, Kay \nMiya, Tom \nMiya, Harry \nMiya, Frank \nWatanabe, Mitsuru \nWatanabe, Mitsugi \nWatanabe, Shizuko \nWatanabe, Yosaburo \nWatanabe, Yetsu \nWatanabe, Minoru \nWatanabe, Akira \nYamane, Nobuzo \nYamane, Kimiyo \nYamane, Midori \nYamane, Misao \nNakayama, Ryoki \nNakayama, Yayoji \nMatsumoto, Masao \nMatsumoto, Shizuka \nMatsumoto, Masamichi \nMatsumoto, Tetsuya \nMatsumoto, Sachiko \nMatsumoto, Seishi \nMatsumoto, Waichi \nMatsumoto, Fusa Rose \nShiraishi, Ichitaro \nShiraishi, Matsuyo \nAkahoshi, Yoshiharu \nAkahoshi, Fumiko \nAkahoshi, Reiko \nAkahoshi, Kenji \nTsuda, Tomozo \nAkahoshi, Jisaemon \nTakahashi, Hikataro \nKawaye, Yetsuji \nKawaye, Yu \nKawaye, Sazami \nKawaye, Terumi \nKawaye, Ichiro \nKawaye, Stanley \nKawaye, Harumi \nKawaye, Natsumi \nMatsuoka, Yoshio \nMatsuoka, Rose \nMatsuoka, Sho \nMatsuoka, Walter Nobuo \nMatsuoka, David Kengo \nMatsuoka, Harry Tomio Ogata \nMatsuoka, Juyo \nMatsuoka, Bessie Haruko \nMatsuoka, Toshio \nHosokawa, Takaatsu \nHosokawa, William \nHosokawa, Takayuki \nHosokawa, Mary \nOnomiya, Buichi \nEmo, Noboru \nEmo, Minoru \nEmo, Kazuko \nEmo, Kazue \nEmo, Holly \nFujii, Shigeharu \nFujii, Kazuko \nFujii, Toru \nFujii, Kiyoshi \nTanizawa, Nakanobu \nTanizawa,Tomino \nKobuke, Kanekichi \nKobuke, Ayano \nKobuke, Yutaka \nKobuke, Shizue \nKobuke, Harry \nKobuke, Yoshio \nMorioka, Roy \nMorioka, Frances \nMorioka, Franklin \nAsai, Haruo \nAsai, Teruo \nHoshizu, Chizuru \nHoshizu, Tsurue \nHoshizue, Hisako \nHoshizu, Yayeko \nHoshizu, Tsuyako \nHoshizu, Shigeo \nHoshizu, Tadashi \nOkamura, Seiichi \nOkamura, Hisa \nOkamura, Kiyo \nOkada, Kazumasa \nOkada, Sadako \nOkada, Sachiyo \nOkada, Teiko \nTanaka, Eiichi \nTanaka, Aiko \nTanaka, Kazuko \nTanaka, Sei \nTanaka, Lily \nTanaka, June \nTanaka, Akira \nNorikane, Sano \nNorikane, Hajime \nNorkane, Tadao \nFunai, Kazuo \nFunai, Tamaye \nFunai, Teruko \nFunai, Ryoko \nFunai, Hiromi \nImamura, Hikota \nImamura, Teri \nImamura, Gaiki \nImamura, Chisato \nImamura, Ray \nImamura, Minoru \nNishida, Setsuo \nNishida, Shizuko \nNishida, Masashi \nNishida, Setsuo \nTakemura, Kosei \nTakemura, Ayako \nTakemura, Kay \nTakemura, Naomi \nAkayama, Mitsugi \nAkayama, Fusaye \nIshikawa, Yoshimitsu \nIshikawa, Rikio \nWatanabe, Zenshin \nWatanabe, Sai \nWatanabe, Masao \nWatanabe, Mary \nWatanabe, Mine \nYoshiyama, Kazuo \nYoshiyama, Matsuye \nYoshiyama, Takeo \nYoshiyama, Joji \nYoshiyama, Yemiko \nSaito, Busuke \nSaito,Yoshiko \nSaito, Takeshi \nSaito, Minoru \nSaito, Isamu \nSaito, Tamostu \nIseri, Tsugio \nIseri, Ai \nIseri, Toru \nIseri, Sachiko \nIseri, Minoru \nIseri, Masako \nIseri, Shigeru \nWada, Yasuo \nWada, Hatsumi \nWada, Katsuo \nHirota, Atsushi \nHirota, Hiroko \nHirota, Noriyoshi \nHirota, Morikagi \nUyemoto, Teruo \nUyemoto, Shizuye \nUyemoto, Tetsuki \nUyemoto, Satomi \nUyemoto, Mitsuye \nFukuda, George \nFukuda, Merian \nFukuda, Ronald \nFukuda, Juhei \nFukudua, Ko \nFukuda, Fumiko \nFukuda, Shizuka \nMorimoto, Wakamatsu \nMorimoto, Itsuno",
      "download_large": "ddr-densho-390-40-mezzanine-e3b30f67d1-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-sbbt-2-23",
      "model": "entity",
      "index": "2 2/{'value': 7, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-sbbt-2-23/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-sbbt-2-23/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-sbbt-2/ddr-sbbt-2-23-mezzanine-0f6f02bfd3-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-sbbt-2/ddr-sbbt-2-23-mezzanine-0f6f02bfd3-a.jpg"
      },
      "title": "Minidoka consumers co-op membership list",
      "description": "",
      "extent": "8.5 W x 11 H",
      "links_children": "ddr-sbbt-2-23",
      "topics": [
        {
          "term": "World War II -- Concentration camps",
          "id": "65"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Shibata, Waka"
        },
        {
          "namepart": "Toshi, C."
        },
        {
          "namepart": "Toshi, Hisako"
        },
        {
          "namepart": "Okabe, Y. K."
        },
        {
          "namepart": "Otsuki, Tsuneo"
        },
        {
          "namepart": "Itano, K."
        },
        {
          "namepart": "Kashima, N."
        },
        {
          "namepart": "Nakawatase, S."
        },
        {
          "namepart": "Takaji, T."
        },
        {
          "namepart": "Kitayama, K."
        },
        {
          "namepart": "Kobayashi, T."
        },
        {
          "namepart": "Ikebuchi, Harry S."
        },
        {
          "namepart": "Ikebuchi, Fusae"
        },
        {
          "namepart": "Komoriya, M."
        },
        {
          "namepart": "Hirata, C."
        },
        {
          "namepart": "Senda, T."
        },
        {
          "namepart": "Senda, Katsuko"
        },
        {
          "namepart": "Sendo, Toshiko"
        },
        {
          "namepart": "Kadoshima, K."
        },
        {
          "namepart": "Nakatami, Fuku"
        },
        {
          "namepart": "Nakatami, Kenny"
        },
        {
          "namepart": "Nakatami, Kinuko D."
        },
        {
          "namepart": "Kageyama, R. H."
        },
        {
          "namepart": "Nakatani, Mihorico"
        },
        {
          "namepart": "Mayeda, Tamo"
        },
        {
          "namepart": "Yamada, Kiyoko"
        },
        {
          "namepart": "Nishikawa, T."
        },
        {
          "namepart": "Koizumi, N."
        },
        {
          "namepart": "Koizuma, Masako"
        },
        {
          "namepart": "Yasui, Yokichi"
        },
        {
          "namepart": "Yasui, Kiyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Yasui, Michiko"
        },
        {
          "namepart": "Yasui, Sachiko"
        },
        {
          "namepart": "Kahara, K."
        },
        {
          "namepart": "Toyoji, Toshio"
        },
        {
          "namepart": "Toyoji, Kinuye"
        },
        {
          "namepart": "Go, Takeo"
        },
        {
          "namepart": "Asaba, S."
        },
        {
          "namepart": "Asaba, Kei"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, H."
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, M."
        },
        {
          "namepart": "Futami, K."
        },
        {
          "namepart": "Asaba, Yoshiko"
        },
        {
          "namepart": "Shibata, N."
        },
        {
          "namepart": "Shibata, Ayako"
        },
        {
          "namepart": "Nakata, Mato"
        },
        {
          "namepart": "Nishi, E."
        },
        {
          "namepart": "Nishi, Hiroko"
        },
        {
          "namepart": "Yoshioka, Ura"
        },
        {
          "namepart": "Tamura, G."
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, Shosuke"
        },
        {
          "namepart": "Nakata, Mitsugu"
        },
        {
          "namepart": "Nakata, Katsuko"
        },
        {
          "namepart": "Tanemura, G."
        },
        {
          "namepart": "Tanemura, Matsu"
        },
        {
          "namepart": "Iwami, K."
        },
        {
          "namepart": "Sumioka S."
        },
        {
          "namepart": "Kanazawa, K."
        },
        {
          "namepart": "Hanazawa, H."
        },
        {
          "namepart": "Hara, Iwao"
        },
        {
          "namepart": "Kuramato, Uichi"
        },
        {
          "namepart": "Kuramoto, Masayo"
        },
        {
          "namepart": "Egami, K."
        },
        {
          "namepart": "Yoshida, B. J."
        },
        {
          "namepart": "Yoshida, Ume"
        },
        {
          "namepart": "Masuda, S."
        },
        {
          "namepart": "Masuda, Ishi"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, K."
        },
        {
          "namepart": "Chikamura, K."
        },
        {
          "namepart": "Chikamura, Yeki"
        },
        {
          "namepart": "Kodama, R."
        },
        {
          "namepart": "Araki, N."
        },
        {
          "namepart": "Yahagi, Z."
        },
        {
          "namepart": "Yamada, Foyou"
        },
        {
          "namepart": "Shitamae, N."
        },
        {
          "namepart": "Shitamae, Mato"
        },
        {
          "namepart": "Shitamae, Fumiko"
        },
        {
          "namepart": "Fujii, Yoshito"
        },
        {
          "namepart": "Fujii, Yukiko Shitamae"
        },
        {
          "namepart": "Makino, Teiichiro"
        },
        {
          "namepart": "Kamoo, Chojiro"
        },
        {
          "namepart": "Yamada, Kinji"
        },
        {
          "namepart": "Shigeno, T."
        },
        {
          "namepart": "Mizoguchi, Y."
        },
        {
          "namepart": "Mizoguichi, Taka"
        },
        {
          "namepart": "Tamura, Mamie"
        },
        {
          "namepart": "Higurashi, M."
        },
        {
          "namepart": "Murata, Kikuyo"
        },
        {
          "namepart": "Nishio, E."
        },
        {
          "namepart": "Iwagaki, Masako"
        },
        {
          "namepart": "Shibata, Tom H."
        },
        {
          "namepart": "Ishii, Norman M."
        },
        {
          "namepart": "Fukei, S."
        },
        {
          "namepart": "Ishikhara, K."
        },
        {
          "namepart": "Okamoto, Eddie"
        },
        {
          "namepart": "Okamoto, Helen Katoru"
        },
        {
          "namepart": "Nobuku, Matsue"
        },
        {
          "namepart": "Sugawara, S."
        },
        {
          "namepart": "Shibutu"
        },
        {
          "namepart": "Hirata"
        }
      ],
      "contributor": "Seattle Betsuin Buddhist Temple Archives",
      "rights": "nocc",
      "genre": "misc_document",
      "location": "Hunt, Idaho",
      "creation": "c. 1943",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Shibata, Waka \nToshi, C. \nToshi, Hisako \nOkabe, Y. K. \nOtsuki, Tsuneo \nItano, K. \nKashima, N. \nNakawatase, S. \nTakaji, T. \nKitayama, K. \nKobayashi, T. \nIkebuchi, Harry S. \nIkebuchi, Fusae \nKomoriya, M. \nHirata, C. \nSenda, T. \nSenda, Katsuko \nSendo, Toshiko \nKadoshima, K. \nNakatami, Fuku \nNakatami, Kenny \nNakatami, Kinuko D. \nKageyama, R. H. \nNakatani, Mihorico \nMayeda, Tamo \nYamada, Kiyoko \nNishikawa, T. \nKoizumi, N. \nKoizuma, Masako \nYasui, Yokichi \nYasui, Kiyoshi \nYasui, Michiko \nYasui, Sachiko \nKahara, K. \nToyoji, Toshio \nToyoji, Kinuye \nGo, Takeo \nAsaba, S. \nAsaba, Kei \nTakahashi, H. \nWatanabe, M. \nFutami, K. \nAsaba, Yoshiko \nShibata, N. \nShibata, Ayako \nNakata, Mato \nNishi, E. \nNishi, Hiroko \nYoshioka, Ura \nTamura, G. \nSasaki, Shosuke \nNakata, Mitsugu \nNakata, Katsuko \nTanemura, G. \nTanemura, Matsu \nIwami, K. \nSumioka S. \nKanazawa, K. \nHanazawa, H. \nHara, Iwao \nKuramato, Uichi \nKuramoto, Masayo \nEgami, K. \nYoshida, B. J. \nYoshida, Ume \nMasuda, S. \nMasuda, Ishi \nTanaka, K. \nChikamura, K. \nChikamura, Yeki \nKodama, R. \nAraki, N. \nYahagi, Z. \nYamada, Foyou \nShitamae, N. \nShitamae, Mato \nShitamae, Fumiko \nFujii, Yoshito \nFujii, Yukiko Shitamae \nMakino, Teiichiro \nKamoo, Chojiro \nYamada, Kinji \nShigeno, T. \nMizoguchi, Y. \nMizoguichi, Taka \nTamura, Mamie \nHigurashi, M. \nMurata, Kikuyo \nNishio, E. \nIwagaki, Masako \nShibata, Tom H. \nIshii, Norman M. \nFukei, S. \nIshikhara, K. \nOkamoto, Eddie \nOkamoto, Helen Katoru \nNobuku, Matsue \nSugawara, S. \nShibutu \nHirata",
      "download_large": "ddr-sbbt-2-23-mezzanine-0f6f02bfd3-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-484-42",
      "model": "entity",
      "index": "3 3/{'value': 7, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-484-42/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-484-42/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-484/ddr-densho-484-42-mezzanine-9434d09089-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-484/ddr-densho-484-42-mezzanine-9434d09089-a.jpg"
      },
      "title": "Topaz High graduation program 1945",
      "description": "",
      "extent": "6W x 9H (closed); 12W x 9H (open)",
      "links_children": "ddr-densho-484-42",
      "topics": [
        {
          "term": "World War II -- Concentration camps -- Education",
          "id": "73"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "nr_id": "88922/nr0123p7x",
          "namepart": "Abey, Edith Mitsuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012436q",
          "namepart": "Akita, Wasuko"
        },
        {
          "namepart": "Akiyama, Hajime"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124d80",
          "namepart": "Aoyagi, Hatsuye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124d47",
          "namepart": "Aoyagi, Toshiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124q5t",
          "namepart": "Asazawa, Ken"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124t0b",
          "namepart": "Asoo, Rose Kazuye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124v00",
          "namepart": "Baba, Isao"
        },
        {
          "namepart": "Bell, Paul"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012509f",
          "namepart": "Date, Chiyoko Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012515b",
          "namepart": "Doami, Junji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012574k",
          "namepart": "Egashira, Sakiko June"
        },
        {
          "namepart": "Fujii, Dewey"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0125q1p",
          "namepart": "Fujii, Hanako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012651t",
          "namepart": "Fukada, Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0126b0d",
          "namepart": "Fukuhara, Warren Yoshiharu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0126j75",
          "namepart": "Furusho, Miyeko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0126v72",
          "namepart": "Hada, Juji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0126x0j",
          "namepart": "Hamachi, Roy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0082g9q",
          "namepart": "Hara, Sadame"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0082j7n",
          "namepart": "Harada, Sekiko Dorothy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0082n57",
          "namepart": "Haramaki, Yoshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008317f",
          "namepart": "Hatashita, Nobutoshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008352m",
          "namepart": "Hayashi, Betty Yoshiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0083g7z",
          "namepart": "Hideshima, Kazuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0083z2p",
          "namepart": "Hironaka, Amy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0083z3c",
          "namepart": "Hironaka, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Horita, Sakao"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0084p1c",
          "namepart": "Ichisaka, Kiyoto"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0084t3c",
          "namepart": "Ihara, Kimiye Mary Ann"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008531v",
          "namepart": "Ikeda, Ruby"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008543w",
          "namepart": "Ikenoyama, Fred Kazumi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085k6g",
          "namepart": "Inouye, Takara"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085w9f",
          "namepart": "Ishida, Kumiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086f43",
          "namepart": "Ito, Tatsuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086j42",
          "namepart": "Iwaki, Chizuko Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr009hs5h",
          "namepart": "Iwasaki, Susumu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086n08",
          "namepart": "Iwasaki, Yaeko Janet"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086n73",
          "namepart": "Iwata, Edward Tatsumi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0087313",
          "namepart": "Kaku, Chester Tsutomu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008850b",
          "namepart": "Kawabata, Hideharu H."
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088511",
          "namepart": "Kawabata, Toshiro"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088n2w",
          "namepart": "Kawamoto, Shigeru"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088n9q",
          "namepart": "Kawamura, Roy Katsuma"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088s4w",
          "namepart": "Kawata, Natsuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/ddr001wv75",
          "namepart": "Keikoan, Yoshiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088w2g",
          "namepart": "Kenmotsu, Sotoi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088z77",
          "namepart": "Kikuchi, Ernest Shigeru"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008950z",
          "namepart": "Kimura, Joe Yoshimitsu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0089p89",
          "namepart": "Kiyomura, Tatsue"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0089t77",
          "namepart": "Kobayashi, Ayako Alice"
        },
        {
          "namepart": "Kobayashi, George"
        },
        {
          "namepart": "Konno, Kunio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008bk6k",
          "namepart": "Kumagai, Tomiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008bp2s",
          "namepart": "Kumekawa, Ryozo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008c062",
          "namepart": "Kusunoki, Kiyoshi Jimmy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008c660",
          "namepart": "Marubayashi, Ruriko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008c781",
          "namepart": "Maruoka, Kazuo Roy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008cf14",
          "namepart": "Masuda, Tommy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008ch3t",
          "namepart": "Masunaga, Misao"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008cs00",
          "namepart": "Matsumoto, Mary Mariko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008d07c",
          "namepart": "Matsunami, Yoshio Manuel"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008fx27",
          "namepart": "Morita, Joe Yonosuke"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008gr1w",
          "namepart": "Nagamoto, Masayoshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008gt16",
          "namepart": "Nagasawa, Emiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/ddr001x13z",
          "namepart": "Nakagiri, Kikuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008h93c",
          "namepart": "Nakahira, Ritsuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008hb31",
          "namepart": "Nakai, Hirokazu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008hh07",
          "namepart": "Nakamoto, Rose Yoshiko"
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, Betty"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr015x750",
          "namepart": "Nakamura, Tokuichi Henry"
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, James"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008j14f",
          "namepart": "Nakashige, Marie Ayako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/ddr001x192",
          "namepart": "Nakata, Akio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jd93",
          "namepart": "Namba, Shizuo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008k76c",
          "namepart": "Noda, Masaki Jimmy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008k828",
          "namepart": "Nodohara, Eugene Keiso"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008kn8m",
          "namepart": "Ochi, Somao"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008kr98",
          "namepart": "Ogata, Yoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008kx0b",
          "namepart": "Ogawa, Midori Agnes"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008kz96",
          "namepart": "Ogo, Kiyoshi Bill"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008m05q",
          "namepart": "Ohara, Wichi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008m760",
          "namepart": "Okada, Hirotaka"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008mf90",
          "namepart": "Okawachi, Shigekazu George"
        },
        {
          "namepart": "Oku, Kazuye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008mq2d",
          "namepart": "Okumoto, Fumiko Helen"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008n04n",
          "namepart": "Ono, Kunio Paul"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008nb5w",
          "namepart": "Ota, Hiroshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008ng66",
          "namepart": "Otsuki, Terumi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008n61h",
          "namepart": "Oshima, Martha Tokiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008nk4s",
          "namepart": "Ozaki, Tatsuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004h212",
          "namepart": "Saiki, Fumiko"
        },
        {
          "namepart": "Sanford, Jean"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004hr9p",
          "namepart": "Sanjo, Richard Eijii"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004hs68",
          "namepart": "Sano, Tatsuo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004j200",
          "namepart": "Sasaki, Takeo Floyd"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004j58g",
          "namepart": "Sato, Lena"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004j46f",
          "namepart": "Sato, Ruby Yayoi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004jw4g",
          "namepart": "Shimada, Yoshio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004k163",
          "namepart": "Shimamura, Mitsuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004k61x",
          "namepart": "Shimosaka, June"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004kg47",
          "namepart": "Shiozawa, Shinko Peggy"
        },
        {
          "namepart": "Sonoda, Rey"
        },
        {
          "namepart": "Sonoda, Yuki"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004m29f",
          "namepart": "Sumimoto, Masaru"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004mj5v",
          "namepart": "Suzuki, Michio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004mr75",
          "namepart": "Takagawa, Leslie Kiyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Jimmy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004n49c",
          "namepart": "Takahashi, Tokiwa"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, William"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004n98z",
          "namepart": "Takai, Akio Tony"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004nc1f",
          "namepart": "Takaki, Kaoru James"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004p88x",
          "namepart": "Tamura, Teruyo Thelma"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004qz2h",
          "namepart": "Tsuchihashi, Yukiye Patricia"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004r166",
          "namepart": "Tsuchiya, Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004r72c",
          "namepart": "Tsujisaka, Masako Alice"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004s033",
          "namepart": "Utsumi, Robert Sakaye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004s332",
          "namepart": "Uyeda, Daisy Taka"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004ss2g",
          "namepart": "Yamada, Amy Emi"
        },
        {
          "namepart": "Yamada, Tom"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004th2v",
          "namepart": "Yamanaka, Henry Mitsuo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004s59h",
          "namepart": "Yamasaki, Ichiro"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004ts1d",
          "namepart": "Yamashiro, Tomoyoshi Richard"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004tx43",
          "namepart": "Yamate, Herbert Haruto"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004v307",
          "namepart": "Yanagi, Takehiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004v31x",
          "namepart": "Yanagi, Takeshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004vn87",
          "namepart": "Yoshida, Kiyoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004vt1p",
          "namepart": "Yoshifuji, Yaeko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004w07q",
          "namepart": "Yoshino, Patty Kazuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004w46n",
          "namepart": "Yoshiura, Keiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004w55m",
          "namepart": "Yoshiwara, Hiroko"
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "program",
      "location": "Delta, Utah",
      "facility": [
        {
          "term": "Topaz",
          "id": "1"
        }
      ],
      "creation": "c. 1945",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Abey, Edith Mitsuko 88922nr0123p7x\nAkita, Wasuko 88922nr012436q\nAkiyama, Hajime \nAoyagi, Hatsuye 88922nr0124d80\nAoyagi, Toshiko 88922nr0124d47\nAsazawa, Ken 88922nr0124q5t\nAsoo, Rose Kazuye 88922nr0124t0b\nBaba, Isao 88922nr0124v00\nBell, Paul \nDate, Chiyoko Mary 88922nr012509f\nDoami, Junji 88922nr012515b\nEgashira, Sakiko June 88922nr012574k\nFujii, Dewey \nFujii, Hanako 88922nr0125q1p\nFukada, Mary 88922nr012651t\nFukuhara, Warren Yoshiharu 88922nr0126b0d\nFurusho, Miyeko 88922nr0126j75\nHada, Juji 88922nr0126v72\nHamachi, Roy 88922nr0126x0j\nHara, Sadame 88922nr0082g9q\nHarada, Sekiko Dorothy 88922nr0082j7n\nHaramaki, Yoshi 88922nr0082n57\nHatashita, Nobutoshi 88922nr008317f\nHayashi, Betty Yoshiko 88922nr008352m\nHideshima, Kazuko 88922nr0083g7z\nHironaka, Amy 88922nr0083z2p\nHironaka, Mary 88922nr0083z3c\nHorita, Sakao \nIchisaka, Kiyoto 88922nr0084p1c\nIhara, Kimiye Mary Ann 88922nr0084t3c\nIkeda, Ruby 88922nr008531v\nIkenoyama, Fred Kazumi 88922nr008543w\nInouye, Takara 88922nr0085k6g\nIshida, Kumiko 88922nr0085w9f\nIto, Tatsuko 88922nr0086f43\nIwaki, Chizuko Mary 88922nr0086j42\nIwasaki, Susumu 88922nr009hs5h\nIwasaki, Yaeko Janet 88922nr0086n08\nIwata, Edward Tatsumi 88922nr0086n73\nKaku, Chester Tsutomu 88922nr0087313\nKawabata, Hideharu H. 88922nr008850b\nKawabata, Toshiro 88922nr0088511\nKawamoto, Shigeru 88922nr0088n2w\nKawamura, Roy Katsuma 88922nr0088n9q\nKawata, Natsuko 88922nr0088s4w\nKeikoan, Yoshiko 88922ddr001wv75\nKenmotsu, Sotoi 88922nr0088w2g\nKikuchi, Ernest Shigeru 88922nr0088z77\nKimura, Joe Yoshimitsu 88922nr008950z\nKiyomura, Tatsue 88922nr0089p89\nKobayashi, Ayako Alice 88922nr0089t77\nKobayashi, George \nKonno, Kunio \nKumagai, Tomiko 88922nr008bk6k\nKumekawa, Ryozo 88922nr008bp2s\nKusunoki, Kiyoshi Jimmy 88922nr008c062\nMarubayashi, Ruriko 88922nr008c660\nMaruoka, Kazuo Roy 88922nr008c781\nMasuda, Tommy 88922nr008cf14\nMasunaga, Misao 88922nr008ch3t\nMatsumoto, Mary Mariko 88922nr008cs00\nMatsunami, Yoshio Manuel 88922nr008d07c\nMorita, Joe Yonosuke 88922nr008fx27\nNagamoto, Masayoshi 88922nr008gr1w\nNagasawa, Emiko 88922nr008gt16\nNakagiri, Kikuko 88922ddr001x13z\nNakahira, Ritsuko 88922nr008h93c\nNakai, Hirokazu 88922nr008hb31\nNakamoto, Rose Yoshiko 88922nr008hh07\nNakamura, Betty \nNakamura, Tokuichi Henry 88922nr015x750\nNakamura, James \nNakashige, Marie Ayako 88922nr008j14f\nNakata, Akio 88922ddr001x192\nNamba, Shizuo 88922nr008jd93\nNoda, Masaki Jimmy 88922nr008k76c\nNodohara, Eugene Keiso 88922nr008k828\nOchi, Somao 88922nr008kn8m\nOgata, Yoko 88922nr008kr98\nOgawa, Midori Agnes 88922nr008kx0b\nOgo, Kiyoshi Bill 88922nr008kz96\nOhara, Wichi 88922nr008m05q\nOkada, Hirotaka 88922nr008m760\nOkawachi, Shigekazu George 88922nr008mf90\nOku, Kazuye \nOkumoto, Fumiko Helen 88922nr008mq2d\nOno, Kunio Paul 88922nr008n04n\nOta, Hiroshi 88922nr008nb5w\nOtsuki, Terumi 88922nr008ng66\nOshima, Martha Tokiko 88922nr008n61h\nOzaki, Tatsuko 88922nr008nk4s\nSaiki, Fumiko 88922nr004h212\nSanford, Jean \nSanjo, Richard Eijii 88922nr004hr9p\nSano, Tatsuo 88922nr004hs68\nSasaki, Takeo Floyd 88922nr004j200\nSato, Lena 88922nr004j58g\nSato, Ruby Yayoi 88922nr004j46f\nShimada, Yoshio 88922nr004jw4g\nShimamura, Mitsuko 88922nr004k163\nShimosaka, June 88922nr004k61x\nShiozawa, Shinko Peggy 88922nr004kg47\nSonoda, Rey \nSonoda, Yuki \nSumimoto, Masaru 88922nr004m29f\nSuzuki, Michio 88922nr004mj5v\nTakagawa, Leslie Kiyoshi 88922nr004mr75\nTakahashi, Mary \nTakahashi, Jimmy \nTakahashi, Tokiwa 88922nr004n49c\nTakahashi, William \nTakai, Akio Tony 88922nr004n98z\nTakaki, Kaoru James 88922nr004nc1f\nTamura, Teruyo Thelma 88922nr004p88x\nTsuchihashi, Yukiye Patricia 88922nr004qz2h\nTsuchiya, Mary 88922nr004r166\nTsujisaka, Masako Alice 88922nr004r72c\nUtsumi, Robert Sakaye 88922nr004s033\nUyeda, Daisy Taka 88922nr004s332\nYamada, Amy Emi 88922nr004ss2g\nYamada, Tom \nYamanaka, Henry Mitsuo 88922nr004th2v\nYamasaki, Ichiro 88922nr004s59h\nYamashiro, Tomoyoshi Richard 88922nr004ts1d\nYamate, Herbert Haruto 88922nr004tx43\nYanagi, Takehiko 88922nr004v307\nYanagi, Takeshi 88922nr004v31x\nYoshida, Kiyoko 88922nr004vn87\nYoshifuji, Yaeko 88922nr004vt1p\nYoshino, Patty Kazuko 88922nr004w07q\nYoshiura, Keiko 88922nr004w46n\nYoshiwara, Hiroko 88922nr004w55m",
      "download_large": "ddr-densho-484-42-mezzanine-9434d09089-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-484-24",
      "model": "entity",
      "index": "4 4/{'value': 7, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-484-24/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-484-24/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-484/ddr-densho-484-24-mezzanine-fc42fcc136-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-484/ddr-densho-484-24-mezzanine-fc42fcc136-a.jpg"
      },
      "title": "The Ram-bler Vol. 4 No. 4 (November 20, 1944)",
      "description": "Topaz High school newspaper",
      "extent": "8.5W x 14H",
      "links_children": "ddr-densho-484-24",
      "topics": [
        {
          "term": "World War II -- Concentration camps -- Publications",
          "id": "74"
        },
        {
          "term": "World War II -- Concentration camps -- Education",
          "id": "73"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "nr_id": "88922/nr0123q7k",
          "namepart": "Adachi, Toshio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0123v9k",
          "namepart": "Aihara, Tetsuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012403p",
          "namepart": "Akahoshi, Seiko Susan"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124p55",
          "namepart": "Asano, Kathleen Kazuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012515b",
          "namepart": "Doami, Junji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012527c",
          "namepart": "Doi, Takeko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012574k",
          "namepart": "Egashira, Sakiko June"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0125g13",
          "namepart": "Eshima, Takane"
        },
        {
          "nr_id": "88922/ddr001ws76",
          "namepart": "Fukuhara, Lorraine"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0126m1b",
          "namepart": "Furuya, Yasumitsu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0126v72",
          "namepart": "Hada, Juji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0082k5x",
          "namepart": "Harada, Betty Adele Kimi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0082j7n",
          "namepart": "Harada, Sekiko Dorothy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0082g9q",
          "namepart": "Hara, Sadame"
        },
        {
          "namepart": "Hayashi, Mutts"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0083f3j",
          "namepart": "Hidekawa, Mary Sakaye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0083p2f",
          "namepart": "Hirabayashi, Robert Nobuo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0083s5g",
          "namepart": "Hirano, Thomas Tsutomu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0083z2p",
          "namepart": "Hironaka, Amy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0084018",
          "namepart": "Hirose, Lillian Yetsuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085f23",
          "namepart": "Inai, Suzuko Suzanna"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085k6g",
          "namepart": "Inouye, Takara"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008691d",
          "namepart": "Itashiki, Elsie Chizuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008760c",
          "namepart": "Kamiji, Michiko Barbara"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0087c4d",
          "namepart": "Kaneko, Teruko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008744t",
          "namepart": "Kambara, Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0087j29",
          "namepart": "Kanzaki, Keiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008850b",
          "namepart": "Kawabata, Hideharu H."
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088j9r",
          "namepart": "Kawamoto, Ayako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/ddr001wv75",
          "namepart": "Keikoan, Yoshiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088w2g",
          "namepart": "Kenmotsu, Sotoi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008b35q",
          "namepart": "Kojimoto, Harumi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008950z",
          "namepart": "Kimura, Joe Yoshimitsu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008c61j",
          "namepart": "Manabe, Grace Keiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008c67p",
          "namepart": "Marubayashi, Etsuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008cn76",
          "namepart": "Matsui, Mitsuyo Mike"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008c96z",
          "namepart": "Maruyama, Sanaye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008cc1t",
          "namepart": "Maruyama, Asako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008d704",
          "namepart": "Matsuzaki, Saburo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008d90f",
          "namepart": "Mayeda, Nobuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008dt1z",
          "namepart": "Miyagawa, Mae"
        },
        {
          "namepart": "Mizote, Tak"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008g534",
          "namepart": "Motozaki, Bobby Michio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008gr71",
          "namepart": "Nagano, Florence Kazuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/ddr001x13z",
          "namepart": "Nakagiri, Kikuko"
        },
        {
          "namepart": "Makahira, Ben"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008hb31",
          "namepart": "Nakai, Hirokazu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008hq8p",
          "namepart": "Nakamura, Ichiro"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jh8c",
          "namepart": "Narahara, Asako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jf7c",
          "namepart": "Nao, Kazu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jh8c",
          "namepart": "Narahara, Asako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/ddr001x14g",
          "namepart": "Chiwaki, Noriko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008n54x",
          "namepart": "Oshima, Togo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008n61h",
          "namepart": "Oshima, Martha Tokiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008nm6t",
          "namepart": "Ozawa, Sumiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008nk97",
          "namepart": "Ozawa, Ichiro Robert"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004h29k",
          "namepart": "Saito, Kaichi Roy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004hj82",
          "namepart": "Sakashita, Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004hs68",
          "namepart": "Sano, Tatsuo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004hx56",
          "namepart": "Sasaki, Emiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004j84p",
          "namepart": "Sato, Mitsuko Barbara"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004j684",
          "namepart": "Sato, Kenji Edward"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004jz01",
          "namepart": "Shimada, Setsuko Ellen"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012fd66",
          "namepart": "Shimizu, Mihoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004kc2w",
          "namepart": "Shinoda, Mariko"
        },
        {
          "namepart": "Sonoda, Gus"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004kp6j",
          "namepart": "Sonoda, Hana"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004m29f",
          "namepart": "Sumimoto, Masaru"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004m81v",
          "namepart": "Suyemoto, Joe"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004m82j",
          "namepart": "Suyemoto, Lee"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004n90f",
          "namepart": "Takahashi, Akiko Nancy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004nd0d",
          "namepart": "Takakuwa, Yoshio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/ddr001x150",
          "namepart": "Takita, Aiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004r732",
          "namepart": "Tsujisaka, Hanami Grace"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004r33f",
          "namepart": "Tsugawa, Yumiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004r344",
          "namepart": "Tsugawa, Michiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004r42d",
          "namepart": "Tsugawa, Sally"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004s033",
          "namepart": "Utsumi, Robert Sakaye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004rx5j",
          "namepart": "Urano, Keiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004s332",
          "namepart": "Uyeda, Daisy Taka"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004ss2g",
          "namepart": "Yamada, Amy Emi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004sg1w",
          "namepart": "Watanabe, Fumiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004ts1d",
          "namepart": "Yamashiro, Tomoyoshi Richard"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004ts1d",
          "namepart": "Yamashiro, Tomoyoshi Richard"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004vn4g",
          "namepart": "Yoshida, Yutaka"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr006868b",
          "namepart": "Yoshida, Hisako Dorothy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004vn4g",
          "namepart": "Yoshida, Yutaka"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004w68b",
          "namepart": "Yoshizawa, Marjorie Kimiko"
        },
        {
          "namepart": "Yoshiura, Sue"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004vt7t",
          "namepart": "Yoshii, Hisako"
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "periodical",
      "location": "Delta, Utah",
      "facility": [
        {
          "term": "Topaz",
          "id": "1"
        }
      ],
      "creation": "November 20, 1944",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Adachi, Toshio 88922nr0123q7k\nAihara, Tetsuko 88922nr0123v9k\nAkahoshi, Seiko Susan 88922nr012403p\nAsano, Kathleen Kazuko 88922nr0124p55\nDoami, Junji 88922nr012515b\nDoi, Takeko 88922nr012527c\nEgashira, Sakiko June 88922nr012574k\nEshima, Takane 88922nr0125g13\nFukuhara, Lorraine 88922ddr001ws76\nFuruya, Yasumitsu 88922nr0126m1b\nHada, Juji 88922nr0126v72\nHarada, Betty Adele Kimi 88922nr0082k5x\nHarada, Sekiko Dorothy 88922nr0082j7n\nHara, Sadame 88922nr0082g9q\nHayashi, Mutts \nHidekawa, Mary Sakaye 88922nr0083f3j\nHirabayashi, Robert Nobuo 88922nr0083p2f\nHirano, Thomas Tsutomu 88922nr0083s5g\nHironaka, Amy 88922nr0083z2p\nHirose, Lillian Yetsuko 88922nr0084018\nInai, Suzuko Suzanna 88922nr0085f23\nInouye, Takara 88922nr0085k6g\nItashiki, Elsie Chizuko 88922nr008691d\nKamiji, Michiko Barbara 88922nr008760c\nKaneko, Teruko 88922nr0087c4d\nKambara, Mary 88922nr008744t\nKanzaki, Keiko 88922nr0087j29\nKawabata, Hideharu H. 88922nr008850b\nKawamoto, Ayako 88922nr0088j9r\nKeikoan, Yoshiko 88922ddr001wv75\nKenmotsu, Sotoi 88922nr0088w2g\nKojimoto, Harumi 88922nr008b35q\nKimura, Joe Yoshimitsu 88922nr008950z\nManabe, Grace Keiko 88922nr008c61j\nMarubayashi, Etsuko 88922nr008c67p\nMatsui, Mitsuyo Mike 88922nr008cn76\nMaruyama, Sanaye 88922nr008c96z\nMaruyama, Asako 88922nr008cc1t\nMatsuzaki, Saburo 88922nr008d704\nMayeda, Nobuko 88922nr008d90f\nMiyagawa, Mae 88922nr008dt1z\nMizote, Tak \nMotozaki, Bobby Michio 88922nr008g534\nNagano, Florence Kazuko 88922nr008gr71\nNakagiri, Kikuko 88922ddr001x13z\nMakahira, Ben \nNakai, Hirokazu 88922nr008hb31\nNakamura, Ichiro 88922nr008hq8p\nNarahara, Asako 88922nr008jh8c\nNao, Kazu 88922nr008jf7c\nNarahara, Asako 88922nr008jh8c\nChiwaki, Noriko 88922ddr001x14g\nOshima, Togo 88922nr008n54x\nOshima, Martha Tokiko 88922nr008n61h\nOzawa, Sumiko 88922nr008nm6t\nOzawa, Ichiro Robert 88922nr008nk97\nSaito, Kaichi Roy 88922nr004h29k\nSakashita, Mary 88922nr004hj82\nSano, Tatsuo 88922nr004hs68\nSasaki, Emiko 88922nr004hx56\nSato, Mitsuko Barbara 88922nr004j84p\nSato, Kenji Edward 88922nr004j684\nShimada, Setsuko Ellen 88922nr004jz01\nShimizu, Mihoko 88922nr012fd66\nShinoda, Mariko 88922nr004kc2w\nSonoda, Gus \nSonoda, Hana 88922nr004kp6j\nSumimoto, Masaru 88922nr004m29f\nSuyemoto, Joe 88922nr004m81v\nSuyemoto, Lee 88922nr004m82j\nTakahashi, Akiko Nancy 88922nr004n90f\nTakakuwa, Yoshio 88922nr004nd0d\nTakita, Aiko 88922ddr001x150\nTsujisaka, Hanami Grace 88922nr004r732\nTsugawa, Yumiko 88922nr004r33f\nTsugawa, Michiko 88922nr004r344\nTsugawa, Sally 88922nr004r42d\nUtsumi, Robert Sakaye 88922nr004s033\nUrano, Keiko 88922nr004rx5j\nUyeda, Daisy Taka 88922nr004s332\nYamada, Amy Emi 88922nr004ss2g\nWatanabe, Fumiko 88922nr004sg1w\nYamashiro, Tomoyoshi Richard 88922nr004ts1d\nYamashiro, Tomoyoshi Richard 88922nr004ts1d\nYoshida, Yutaka 88922nr004vn4g\nYoshida, Hisako Dorothy 88922nr006868b\nYoshida, Yutaka 88922nr004vn4g\nYoshizawa, Marjorie Kimiko 88922nr004w68b\nYoshiura, Sue \nYoshii, Hisako 88922nr004vt7t",
      "download_large": "ddr-densho-484-24-mezzanine-fc42fcc136-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-390-6",
      "model": "entity",
      "index": "5 5/{'value': 7, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-390-6/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-390-6/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-390/ddr-densho-390-6-mezzanine-e0e0e94f4c-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-390/ddr-densho-390-6-mezzanine-e0e0e94f4c-a.jpg"
      },
      "title": "Amache Senior High School commencement program",
      "description": "",
      "extent": "4.75W x 8.5H (folded); 14W x 8.5H (unfolded)",
      "links_children": "ddr-densho-390-6",
      "creators": [
        {
          "role": "author",
          "namepart": "Amache Senior High School"
        }
      ],
      "topics": [
        {
          "term": "Community activities -- Festivals, celebrations, and holidays",
          "id": "25"
        },
        {
          "term": "World War II -- Concentration camps -- Education",
          "id": "73"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "namepart": "Amache Senior High School"
        },
        {
          "namepart": "Hascall, Orin"
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Lester"
        },
        {
          "namepart": "Klein, Norreen"
        },
        {
          "namepart": "Lindley, James G."
        },
        {
          "namepart": "Coy, S. Clay"
        },
        {
          "namepart": "Terry, Paul J."
        },
        {
          "namepart": "Gounod, Charles"
        },
        {
          "namepart": "Stegner, Katharine"
        },
        {
          "namepart": "Goodson, Louise"
        },
        {
          "namepart": "Kasai, Kiyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Akahoshi, Helen"
        },
        {
          "namepart": "Amemiya, Teiko Dorothy"
        },
        {
          "namepart": "Endo, Aiko"
        },
        {
          "namepart": "Fujihara, Molly Mari"
        },
        {
          "namepart": "Fukuda, Shizuka Biz"
        },
        {
          "namepart": "Fukui, Retha"
        },
        {
          "namepart": "Hamamoto, Mitsuko"
        },
        {
          "namepart": "Hamaoka, Hisae"
        },
        {
          "namepart": "Handa, Dorothy"
        },
        {
          "namepart": "Harada, Kazuko"
        },
        {
          "namepart": "Herota, Heroko"
        },
        {
          "namepart": "Hirose, Mizuye"
        },
        {
          "namepart": "Ichishima, Yoki"
        },
        {
          "namepart": "Ikesaki, Dorothy Sumiko"
        },
        {
          "namepart": "Inouye, Mary Mariko"
        },
        {
          "namepart": "Inouye, Neva"
        },
        {
          "namepart": "Inouye, Nobuye"
        },
        {
          "namepart": "Iwata Massae C."
        },
        {
          "namepart": "Kakita, Alice Nobuko"
        },
        {
          "namepart": "Kasai, Cameo"
        },
        {
          "namepart": "Kawaguchi, Misako"
        },
        {
          "namepart": "Kawamura, Ruth Shinobi"
        },
        {
          "namepart": "Kiguchi, Sueko Marian"
        },
        {
          "namepart": "Kikuchi, Edna Shizuyo"
        },
        {
          "namepart": "Kitamura, Grace Nobuko"
        },
        {
          "namepart": "Kobayashi, Michi"
        },
        {
          "namepart": "Kochi, Haruko"
        },
        {
          "namepart": "Kochi, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Konishi, Marion Tsuruko"
        },
        {
          "namepart": "Kubota, Jane Aiko"
        },
        {
          "namepart": "Kuge, Jane"
        },
        {
          "namepart": "Kurihara, Alice"
        },
        {
          "namepart": "Maeda, Marian"
        },
        {
          "namepart": "Makita, Ellen"
        },
        {
          "namepart": "Matsuda, Akiko"
        },
        {
          "namepart": "Matsuoka, Rose"
        },
        {
          "namepart": "Matsushita, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Miura, Kiyoko"
        },
        {
          "namepart": "Miyake, Tsukiko"
        },
        {
          "namepart": "Mizutani, Miyo"
        },
        {
          "namepart": "Morimoto, Kay Kyoko"
        },
        {
          "namepart": "Mukaida, Matsumi"
        },
        {
          "namepart": "Nakagawa, Akiko"
        },
        {
          "namepart": "Nakano, Emiko"
        },
        {
          "namepart": "Nakano, Louise Mitsuko"
        },
        {
          "namepart": "Nishihara, Michiko"
        },
        {
          "namepart": "Nishikawa, Mitzie"
        },
        {
          "namepart": "Noda, Mary"
        },
        {
          "namepart": "Nomi, Amy Emiko"
        },
        {
          "namepart": "Ogata, Hisayo"
        },
        {
          "namepart": "Okuno, Shigeru"
        },
        {
          "namepart": "Ota, Fumie"
        },
        {
          "namepart": "Rikimaru, Mary Yuriko"
        },
        {
          "namepart": "Ryozaki, Misuko"
        },
        {
          "namepart": "Saisho, Mataye Jane"
        },
        {
          "namepart": "Saito, Violet Sumire"
        },
        {
          "namepart": "Sakamoto, Fusaye Betty"
        },
        {
          "namepart": "Sasaki, Sumiye"
        },
        {
          "namepart": "Sato, Dorothy Shigeko"
        },
        {
          "namepart": "Sato, Yoshiko Allyce"
        },
        {
          "namepart": "Seki, Betty Chiyeko"
        },
        {
          "namepart": "Shibata, Fuyuko"
        },
        {
          "namepart": "Shimada, Jayne Kiyoko"
        },
        {
          "namepart": "Shingu, Grace Kimiko"
        },
        {
          "namepart": "Soda, Alice S."
        },
        {
          "namepart": "Sugioka, Masaye"
        },
        {
          "namepart": "Sugita, Yoshie"
        },
        {
          "namepart": "Tagawa, Fusako"
        },
        {
          "namepart": "Taguma, Shizuye"
        },
        {
          "namepart": "Takai, Betty Sueko"
        },
        {
          "namepart": "Takano, Teruko"
        },
        {
          "namepart": "Takao, Cowl K."
        },
        {
          "namepart": "Takayama, Yoshie"
        },
        {
          "namepart": "Taniguchi, June"
        },
        {
          "namepart": "Taniguchi, Mary Kumiko"
        },
        {
          "namepart": "Taniguchi, Mory"
        },
        {
          "namepart": "Tanji, Flora"
        },
        {
          "namepart": "Tsumori, Bernice Ayako"
        },
        {
          "namepart": "Umeda, Halyne"
        },
        {
          "namepart": "Wada, Mary Kikuyo"
        },
        {
          "namepart": "Watanabe, Westna Ruriko"
        },
        {
          "namepart": "Yahiro, Eunice"
        },
        {
          "namepart": "Yasaki, Esther Kikuye"
        },
        {
          "namepart": "Yawata, Susie Grace"
        },
        {
          "namepart": "Yokohair, Yoshimi"
        },
        {
          "namepart": "Yokoi, Beth Setsuko"
        },
        {
          "namepart": "Yoshino, Mary Louise"
        },
        {
          "namepart": "Yoshino, Teresa S."
        },
        {
          "namepart": "Abe, Bunshi"
        },
        {
          "namepart": "Abe, Tadao Ted"
        },
        {
          "namepart": "Aburano, Akio"
        },
        {
          "namepart": "Akiyama, George"
        },
        {
          "namepart": "Amamoto, Kenneth Ichiro"
        },
        {
          "namepart": "Arai, Theodore"
        },
        {
          "namepart": "Arii, Hideo"
        },
        {
          "namepart": "Asano, Hiroshi"
        },
        {
          "namepart": "Arimoto, Katsumi"
        },
        {
          "namepart": "Fujimoto, Kay"
        },
        {
          "namepart": "Fujita, Buddy Kaoru"
        },
        {
          "namepart": "Fukasawa, Harry Jin"
        },
        {
          "namepart": "Hamada, Miles Masayuki"
        },
        {
          "namepart": "Haratani, Thomas"
        },
        {
          "namepart": "Hirano, Hiro"
        },
        {
          "namepart": "Hirose, Sunao"
        },
        {
          "namepart": "Horiuchi, Yoshi"
        },
        {
          "namepart": "Iseri, Calvin H."
        },
        {
          "namepart": "Ishida, Julius"
        },
        {
          "namepart": "Joe, Tomizo"
        },
        {
          "namepart": "Kamiya, Joe"
        },
        {
          "namepart": "Kashihara, Jack"
        },
        {
          "namepart": "Kashiwagi, Tom"
        },
        {
          "namepart": "Kato, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Bobbie H."
        },
        {
          "namepart": "Kawashima, Tak"
        },
        {
          "namepart": "Kimura, Jack Hisao"
        },
        {
          "namepart": "Kinoshita, Ted Tsuneo"
        },
        {
          "namepart": "Kinoshita, Yutaka"
        },
        {
          "namepart": "Kishi, Sherman"
        },
        {
          "namepart": "Kitagawa, Lefty Y."
        },
        {
          "namepart": "Kiyono, Kazuo"
        },
        {
          "namepart": "Komatsubara, Frank"
        },
        {
          "namepart": "Maekawa, George"
        },
        {
          "namepart": "Matsukawa, Norio"
        },
        {
          "namepart": "Matsumura, Paul"
        },
        {
          "namepart": "Matsutani, Tom Isamu"
        },
        {
          "namepart": "Matsuyama, Harry"
        },
        {
          "namepart": "Matsuyama, John"
        },
        {
          "namepart": "Mayeda, Hajime"
        },
        {
          "namepart": "Moriguchi, Haluto"
        },
        {
          "namepart": "Morizono, Kazuo"
        },
        {
          "namepart": "Muranaga, Yoshio"
        },
        {
          "namepart": "Nabeta, Sumito"
        },
        {
          "namepart": "Nagamoto, Kenneth"
        },
        {
          "namepart": "Nagoshi, Mikio"
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, Leland"
        },
        {
          "namepart": "Nakano, Sam"
        },
        {
          "namepart": "Nakatani, Frank S."
        },
        {
          "namepart": "Natsumeda, Hideo"
        },
        {
          "namepart": "Niizawa, Chuichi"
        },
        {
          "namepart": "Nitta, Keiichi"
        },
        {
          "namepart": "Nogawa, Sam Sentare"
        },
        {
          "namepart": "Ogino, Tom"
        },
        {
          "namepart": "Okuda, Robert S."
        },
        {
          "namepart": "Okuno, Tetsuo T."
        },
        {
          "namepart": "Okuye, Samuel"
        },
        {
          "namepart": "Oshita, Mitsuye"
        },
        {
          "namepart": "Ota, Peter Kay"
        },
        {
          "namepart": "Rikimaru, Kenichi Roy"
        },
        {
          "namepart": "Sagara, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Sameshima, Akira"
        },
        {
          "namepart": "Seta, Shigeru"
        },
        {
          "namepart": "Shigekuni, Henry M."
        },
        {
          "namepart": "Shimada, Robert Takao"
        },
        {
          "namepart": "Sugawara, Joe S."
        },
        {
          "namepart": "Sugiura, Tsutomu"
        },
        {
          "namepart": "Takahashi, Chester"
        },
        {
          "namepart": "Tanabe, Kenneth T."
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Thomas Ryo"
        },
        {
          "namepart": "Tanaka, Tsunenori"
        },
        {
          "namepart": "Tanji, Taro"
        },
        {
          "namepart": "Tominaga, Edward K."
        },
        {
          "namepart": "Uriyu, Taro George"
        },
        {
          "namepart": "Usui, Masaru"
        },
        {
          "namepart": "Uyeda, Hidetsugu"
        },
        {
          "namepart": "Uyesugi, Masao"
        },
        {
          "namepart": "Yamaguchi, Ken"
        },
        {
          "namepart": "Yamamoto, Kiyoshi"
        },
        {
          "namepart": "Yoshimoto, George"
        },
        {
          "namepart": "Yoshiwara, Shiro B."
        },
        {
          "namepart": "Yotsuya, Asaji"
        },
        {
          "namepart": "Domoto, K."
        },
        {
          "namepart": "Yuzawa, G."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, R."
        },
        {
          "namepart": "Fujita, H."
        },
        {
          "namepart": "Suzuki, Y."
        },
        {
          "namepart": "Kraus, L. W."
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "program",
      "location": "Amache, Colorado",
      "facility": [
        {
          "term": "Granada (Amache)",
          "id": "4"
        }
      ],
      "creation": "06/24/1943",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Amache Senior High School author Amache Senior High School \nHascall, Orin \nSuzuki, Lester \nKlein, Norreen \nLindley, James G. \nCoy, S. Clay \nTerry, Paul J. \nGounod, Charles \nStegner, Katharine \nGoodson, Louise \nKasai, Kiyoshi \nAkahoshi, Helen \nAmemiya, Teiko Dorothy \nEndo, Aiko \nFujihara, Molly Mari \nFukuda, Shizuka Biz \nFukui, Retha \nHamamoto, Mitsuko \nHamaoka, Hisae \nHanda, Dorothy \nHarada, Kazuko \nHerota, Heroko \nHirose, Mizuye \nIchishima, Yoki \nIkesaki, Dorothy Sumiko \nInouye, Mary Mariko \nInouye, Neva \nInouye, Nobuye \nIwata Massae C. \nKakita, Alice Nobuko \nKasai, Cameo \nKawaguchi, Misako \nKawamura, Ruth Shinobi \nKiguchi, Sueko Marian \nKikuchi, Edna Shizuyo \nKitamura, Grace Nobuko \nKobayashi, Michi \nKochi, Haruko \nKochi, Mary \nKonishi, Marion Tsuruko \nKubota, Jane Aiko \nKuge, Jane \nKurihara, Alice \nMaeda, Marian \nMakita, Ellen \nMatsuda, Akiko \nMatsuoka, Rose \nMatsushita, Mary \nMiura, Kiyoko \nMiyake, Tsukiko \nMizutani, Miyo \nMorimoto, Kay Kyoko \nMukaida, Matsumi \nNakagawa, Akiko \nNakano, Emiko \nNakano, Louise Mitsuko \nNishihara, Michiko \nNishikawa, Mitzie \nNoda, Mary \nNomi, Amy Emiko \nOgata, Hisayo \nOkuno, Shigeru \nOta, Fumie \nRikimaru, Mary Yuriko \nRyozaki, Misuko \nSaisho, Mataye Jane \nSaito, Violet Sumire \nSakamoto, Fusaye Betty \nSasaki, Sumiye \nSato, Dorothy Shigeko \nSato, Yoshiko Allyce \nSeki, Betty Chiyeko \nShibata, Fuyuko \nShimada, Jayne Kiyoko \nShingu, Grace Kimiko \nSoda, Alice S. \nSugioka, Masaye \nSugita, Yoshie \nTagawa, Fusako \nTaguma, Shizuye \nTakai, Betty Sueko \nTakano, Teruko \nTakao, Cowl K. \nTakayama, Yoshie \nTaniguchi, June \nTaniguchi, Mary Kumiko \nTaniguchi, Mory \nTanji, Flora \nTsumori, Bernice Ayako \nUmeda, Halyne \nWada, Mary Kikuyo \nWatanabe, Westna Ruriko \nYahiro, Eunice \nYasaki, Esther Kikuye \nYawata, Susie Grace \nYokohair, Yoshimi \nYokoi, Beth Setsuko \nYoshino, Mary Louise \nYoshino, Teresa S. \nAbe, Bunshi \nAbe, Tadao Ted \nAburano, Akio \nAkiyama, George \nAmamoto, Kenneth Ichiro \nArai, Theodore \nArii, Hideo \nAsano, Hiroshi \nArimoto, Katsumi \nFujimoto, Kay \nFujita, Buddy Kaoru \nFukasawa, Harry Jin \nHamada, Miles Masayuki \nHaratani, Thomas \nHirano, Hiro \nHirose, Sunao \nHoriuchi, Yoshi \nIseri, Calvin H. \nIshida, Julius \nJoe, Tomizo \nKamiya, Joe \nKashihara, Jack \nKashiwagi, Tom \nKato, Masao \nKawashima, Bobbie H. \nKawashima, Tak \nKimura, Jack Hisao \nKinoshita, Ted Tsuneo \nKinoshita, Yutaka \nKishi, Sherman \nKitagawa, Lefty Y. \nKiyono, Kazuo \nKomatsubara, Frank \nMaekawa, George \nMatsukawa, Norio \nMatsumura, Paul \nMatsutani, Tom Isamu \nMatsuyama, Harry \nMatsuyama, John \nMayeda, Hajime \nMoriguchi, Haluto \nMorizono, Kazuo \nMuranaga, Yoshio \nNabeta, Sumito \nNagamoto, Kenneth \nNagoshi, Mikio \nNakamura, Leland \nNakano, Sam \nNakatani, Frank S. \nNatsumeda, Hideo \nNiizawa, Chuichi \nNitta, Keiichi \nNogawa, Sam Sentare \nOgino, Tom \nOkuda, Robert S. \nOkuno, Tetsuo T. \nOkuye, Samuel \nOshita, Mitsuye \nOta, Peter Kay \nRikimaru, Kenichi Roy \nSagara, Masao \nSameshima, Akira \nSeta, Shigeru \nShigekuni, Henry M. \nShimada, Robert Takao \nSugawara, Joe S. \nSugiura, Tsutomu \nTakahashi, Chester \nTanabe, Kenneth T. \nTanaka, Thomas Ryo \nTanaka, Tsunenori \nTanji, Taro \nTominaga, Edward K. \nUriyu, Taro George \nUsui, Masaru \nUyeda, Hidetsugu \nUyesugi, Masao \nYamaguchi, Ken \nYamamoto, Kiyoshi \nYoshimoto, George \nYoshiwara, Shiro B. \nYotsuya, Asaji \nDomoto, K. \nYuzawa, G. \nSuzuki, R. \nFujita, H. \nSuzuki, Y. \nKraus, L. W.",
      "download_large": "ddr-densho-390-6-mezzanine-e0e0e94f4c-a.jpg"
    },
    {
      "id": "ddr-densho-484-40",
      "model": "entity",
      "index": "6 6/{'value': 7, 'relation': 'eq'}",
      "links": {
        "html": "https://ddr.densho.org/ddr-densho-484-40/",
        "json": "https://ddr.densho.org/api/0.2/ddr-densho-484-40/",
        "img": "https://ddr.densho.org/media/ddr-densho-484/ddr-densho-484-40-mezzanine-7f8fbd6d78-a.jpg",
        "thumb": "http://ddrmedia.local/media/ddr-densho-484/ddr-densho-484-40-mezzanine-7f8fbd6d78-a.jpg"
      },
      "title": "Topaz High graduation program 1943",
      "description": "",
      "extent": "5.5W x 8.5H (closed); 11W x 8.5H (open",
      "links_children": "ddr-densho-484-40",
      "topics": [
        {
          "term": "World War II -- Concentration camps -- Education",
          "id": "73"
        }
      ],
      "format": "doc",
      "language": [
        "eng"
      ],
      "persons": [
        {
          "nr_id": "88922/nr0123s2f",
          "namepart": "Adachi, Teruko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0123v76",
          "namepart": "Aihara, Michiko Grace"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012463m",
          "namepart": "Akiyoshi, Minoru"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124b05",
          "namepart": "Aoki, Shigeko Dorothy Ann"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124d79",
          "namepart": "Aoyagi, Kiyoshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124d3j",
          "namepart": "Aoyagi, Stanley Tadao"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124r7v",
          "namepart": "Ashizawa, Masao"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124s1c",
          "namepart": "Ashizawa, May Sumiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124t75",
          "namepart": "Azuma, Fumiko Theresa"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0124x10",
          "namepart": "Bando, Alma Grace"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0125371",
          "namepart": "Doioka, Noboru"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0125460",
          "namepart": "Dowke, Edna Shoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0125v0m",
          "namepart": "Fujimoto, Grace Fumiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0125t0z",
          "namepart": "Fujimoto, Nobuji"
        },
        {
          "namepart": "Fujinami, Hisako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0126059",
          "namepart": "Fujita, Saburo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0126504",
          "namepart": "Fukada, Aiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012659b",
          "namepart": "Fukami, Sadayoshi Paul"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012660s",
          "namepart": "Fukami, Sachiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0126c1r",
          "namepart": "Fukui, Henry Nobuyoshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0126j6g",
          "namepart": "Furusho, Mae Chizuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012745j",
          "namepart": "Handa, Mitsuyo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr012751f",
          "namepart": "Hanyu, Fumiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0082g81",
          "namepart": "Hara, Michiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0082n4j",
          "namepart": "Haramaki, Chiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0082r24",
          "namepart": "Hase, Kazuko"
        },
        {
          "namepart": "Hashimoto, George Katsumi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0082w76",
          "namepart": "Hashimoto, Oki"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008340k",
          "namepart": "Hayamizu, Margaret"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008372x",
          "namepart": "Hayashi, James Akira"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0083b3k",
          "namepart": "Hayashida, Michihiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0083g5k",
          "namepart": "Hideshima, Sata Bobby"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0083z6f",
          "namepart": "Hirono, Fusaye Sue"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008472j",
          "namepart": "Honda, May"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008471v",
          "namepart": "Honda, Sachiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr013k57c",
          "namepart": "Horita, Shigeko Linda"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0084m3f",
          "namepart": "Hotta, Shigeo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0084n01",
          "namepart": "Ichimaru, Yoshitaka Mike"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0084p86",
          "namepart": "Ida, Nobuo James"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0084x3b",
          "namepart": "Iino, David Tomoo"
        },
        {
          "namepart": "Inatome, Tosh Joe"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085m4r",
          "namepart": "Inouye, Kaoru Kay"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085r0m",
          "namepart": "Iseyama, Ruth Akiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jt3t",
          "namepart": "Ishida, Jimmy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0085w8r",
          "namepart": "Ishida, Yoshikazu"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008661f",
          "namepart": "Ishiyama, Miyoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086b44",
          "namepart": "Ito, Kazuyuki"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086c8j",
          "namepart": "Ito, Kiyo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086q9s",
          "namepart": "Iyeki, Kenneth Nobuji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086t6p",
          "namepart": "Kagami, Yutaka"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0086w92",
          "namepart": "Kaibe, Seiji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008753s",
          "namepart": "Kami, Frank Tadahiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0087m39",
          "namepart": "Kariya, Takashi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008802f",
          "namepart": "Kato, Masaru George"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0087x1t",
          "namepart": "Kato, Kazuo Ellis"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008816v",
          "namepart": "Kato, Motoichi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008829k",
          "namepart": "Katsu, Yuriko Lily"
        },
        {
          "namepart": "Kawaguchi, Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008877g",
          "namepart": "Kawaguchi, Masaru"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0087p2x",
          "namepart": "Kashima, Takaaki Peter"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088c5q",
          "namepart": "Kawahata, Kaoru"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088f4b",
          "namepart": "Kawakami, Umeko Mae"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088h0w",
          "namepart": "Kawamorita, Joe"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0088r47",
          "namepart": "Kawashima, Motoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008954q",
          "namepart": "Kimura, Frances Toki"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008946f",
          "namepart": "Kimura, Shizuko Grace"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008937g",
          "namepart": "Kimura, Setsuko Martha"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0089b39",
          "namepart": "Kirihara, James Kwanichi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0089c5b",
          "namepart": "Kita, Shigeo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0089f9d",
          "namepart": "Kitagawa, Peter Goro"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr0089p7m",
          "namepart": "Kiyomura, Yukiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008b08t",
          "namepart": "Koide, Margaret Ikuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008b56q",
          "namepart": "Komatsu, Masu"
        },
        {
          "namepart": "Konno, Yoshio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008bh04",
          "namepart": "Kubokawa, Eiji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008bj57",
          "namepart": "Kubota, Hideo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008bm5j",
          "namepart": "Kumamoto, Yuriko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008bp13",
          "namepart": "Kumekawa, Kiyochika"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008bz4d",
          "namepart": "Kusumi, Asako Teresa"
        },
        {
          "namepart": "Kusumine, Frances Taeko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008c417",
          "namepart": "Machida, James Sumio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008c72w",
          "namepart": "Marubayashi, Edith Sumie"
        },
        {
          "namepart": "Matsui, Mary Mariko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008cs8h",
          "namepart": "Matsumoto, Aiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008cs00",
          "namepart": "Matsumoto, Mary Mariko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008934d",
          "namepart": "Matsuno, Toshiye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008d680",
          "namepart": "Matsuzaki, Chiyoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008d69p",
          "namepart": "Matsuzaki, Takao"
        },
        {
          "namepart": "Matsuzaki, Toraichi"
        },
        {
          "namepart": "Mikami, Yuki"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008fb0q",
          "namepart": "Mizuhara, Jack"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008fg8v",
          "namepart": "Momii, Tonomo Vincent"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008fh7t",
          "namepart": "Momono, Shinji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008fj9v",
          "namepart": "Mori, Agnes Taeko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008fx0v",
          "namepart": "Morita, Midori"
        },
        {
          "namepart": "Morita, Masashi Walton"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008g69x",
          "namepart": "Muneno, Florence Kazue"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008gn40",
          "namepart": "Nabeta, Yoshiko"
        },
        {
          "namepart": "Nail, Susan"
        },
        {
          "namepart": "Nakagawa, Buddy Nobori"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008h41q",
          "namepart": "Nakagawa, Midori"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008h77t",
          "namepart": "Nakahara, Rey"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008hq8p",
          "namepart": "Nakamura, Ichiro"
        },
        {
          "namepart": "Nakamura, Machiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008hw5w",
          "namepart": "Nakano, Hiroshi Jim"
        },
        {
          "namepart": "Narikawa, Marjorie Hatsuko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jk05",
          "namepart": "Naruo, William"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jt7k",
          "namepart": "Nishiki, Atsuji"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jt6w",
          "namepart": "Nishiki, Sakiye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jz12",
          "namepart": "Nishimura, Rhoda Akiko"
        },
        {
          "namepart": "Nishimura, Marion Yukie"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008jz76",
          "namepart": "Nishimura, Yuki"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr015dv1x",
          "namepart": "Nishino, Shizuka"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008k19h",
          "namepart": "Nishioka, Yoshiko Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008k530",
          "namepart": "Nitta, Thomas"
        },
        {
          "namepart": "Nobe, Ken"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008km3h",
          "namepart": "Obata, Emi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008km8z",
          "namepart": "Obayashi, Henry Taihei"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008kn5j",
          "namepart": "Ochi, Tetsuo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008kw9w",
          "namepart": "Ogawa, Kiyoko Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008m41k",
          "namepart": "Oishi, Marian Tamiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008m57c",
          "namepart": "Okada, Dorothy"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008mb4k",
          "namepart": "Okamoto, Michiko Lillian"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008mm98",
          "namepart": "Oku, George Shiro"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004jj70",
          "namepart": "Okuda, Teizo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008mq97",
          "namepart": "Okuno, Fujiko"
        },
        {
          "namepart": "Orikuchi, Hayato"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008n59c",
          "namepart": "Oshima, Moses Tasuku"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008n836",
          "namepart": "Ota, Ayako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008nf6j",
          "namepart": "Otsuka, Sachiyo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr013831b",
          "namepart": "Otsuki, Tome Rita"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008nk01",
          "namepart": "Ozaki, Katsumi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008nk33",
          "namepart": "Ozaki, Shizuo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004hc1z",
          "namepart": "Sakai, William Tomomi"
        },
        {
          "namepart": "Sakauye, Yoshiharu"
        },
        {
          "namepart": "Sakurai, Tomio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004j04f",
          "namepart": "Sasaki, Minoru"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004j28h",
          "namepart": "Sasamoto, Taketoshi"
        },
        {
          "namepart": "Sato, York"
        },
        {
          "namepart": "Sekiguchi, Rayko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004jf5n",
          "namepart": "Sekimachi, Yaeko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004jr5j",
          "namepart": "Shijo, Vincent Shigenori"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004k15d",
          "namepart": "Shimamura, Taketoshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004k494",
          "namepart": "Shimomura, Kenichi Andrew"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004k672",
          "namepart": "Shimotori, Masako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004k761",
          "namepart": "Shin, Katsuaki Henry"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004kc16",
          "namepart": "Shinoda, Miye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004kg3j",
          "namepart": "Shiozawa, Lebi Ritsuye"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004kf8b",
          "namepart": "Shiozaki, Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004m207",
          "namepart": "Sumi, Kuniko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004m28r",
          "namepart": "Sumimoto, Tsutomu Ben"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004m63x",
          "namepart": "Sutow, Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004m805",
          "namepart": "Suyemoto, Masa"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004m991",
          "namepart": "Suyeyasu, Kiyoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004mc4w",
          "namepart": "Suzawa, Miyoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004mg67",
          "namepart": "Suzuki, Chiyoko Maria"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004mg1s",
          "namepart": "Suzuki, Florence Yoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004n14z",
          "namepart": "Takahashi, Kazuo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004n469",
          "namepart": "Takahashi, Midori"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004nb99",
          "namepart": "Takaki, Kenichi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004ng87",
          "namepart": "Takata, Yoneko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004p10t",
          "namepart": "Takeuchi, Frank Kiyoshi Jr."
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004p41g",
          "namepart": "Takita, Miyeko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004pb55",
          "namepart": "Tan, Masamichi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004pg75",
          "namepart": "Tanaka, Hisako"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004pn9t",
          "namepart": "Tanaka, Miyoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/ddr001wv12",
          "namepart": "Tani, Paul Yoshio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004q267",
          "namepart": "Tate, Kiyoko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr008nn9j",
          "namepart": "Tatsuguchi, Kay"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004q78w",
          "namepart": "Teramoto, Hagiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004q84s",
          "namepart": "Teranishi, Tsutako Ernestina"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004qb0b",
          "namepart": "Toba, Tsutako Ruth"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004qb6g",
          "namepart": "Toda, Ikuko Betty"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004qb75",
          "namepart": "Toda, James Yukio"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004qm3n",
          "namepart": "Tomioka, Toshio Tom"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004r223",
          "namepart": "Tsuda, George Hajime"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004rc7f",
          "namepart": "Tsumori, Himeo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004rd3b",
          "namepart": "Tsumura, Yaeko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004rf29",
          "namepart": "Tsuno, Chieko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004s32c",
          "namepart": "Uyeda, Annabelle Mitsuye"
        },
        {
          "namepart": "Uyehara, Tetsuro"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004sg06",
          "namepart": "Watanabe, Hisashi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004sw66",
          "namepart": "Yamada, Michiko"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004tb4z",
          "namepart": "Yamamoto, Etsuko Betty"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004tg1h",
          "namepart": "Yamamura, George Kiyoshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004tn1s",
          "namepart": "Yamasaki, Mariko Mary"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004ts4g",
          "namepart": "Yamashiro, George Tomomasa"
        },
        {
          "nr_id": "88922/ddr001ws97",
          "namepart": "Yanagi, Motoichi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004vj3t",
          "namepart": "Yonekura, Satoshi"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004vp5t",
          "namepart": "Yoshida, Hideo"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004vq8j",
          "namepart": "Yoshida, Makoto"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004vx95",
          "namepart": "Yoshimura, Tama"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004w182",
          "namepart": "Yoshioka, George"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004w448",
          "namepart": "Yoshiura, Misao"
        },
        {
          "nr_id": "88922/nr004w54x",
          "namepart": "Yoshiwara, Haruye"
        }
      ],
      "contributor": "Densho",
      "rights": "cc",
      "genre": "program",
      "location": "Delta, Utah",
      "facility": [
        {
          "term": "Topaz",
          "id": "1"
        }
      ],
      "creation": "June 25, 1943",
      "status": "completed",
      "search_hidden": "Adachi, Teruko 88922nr0123s2f\nAihara, Michiko Grace 88922nr0123v76\nAkiyoshi, Minoru 88922nr012463m\nAoki, Shigeko Dorothy Ann 88922nr0124b05\nAoyagi, Kiyoshi 88922nr0124d79\nAoyagi, Stanley Tadao 88922nr0124d3j\nAshizawa, Masao 88922nr0124r7v\nAshizawa, May Sumiko 88922nr0124s1c\nAzuma, Fumiko Theresa 88922nr0124t75\nBando, Alma Grace 88922nr0124x10\nDoioka, Noboru 88922nr0125371\nDowke, Edna Shoko 88922nr0125460\nFujimoto, Grace Fumiko 88922nr0125v0m\nFujimoto, Nobuji 88922nr0125t0z\nFujinami, Hisako \nFujita, Saburo 88922nr0126059\nFukada, Aiko 88922nr0126504\nFukami, Sadayoshi Paul 88922nr012659b\nFukami, Sachiko 88922nr012660s\nFukui, Henry Nobuyoshi 88922nr0126c1r\nFurusho, Mae Chizuko 88922nr0126j6g\nHanda, Mitsuyo 88922nr012745j\nHanyu, Fumiko 88922nr012751f\nHara, Michiko 88922nr0082g81\nHaramaki, Chiko 88922nr0082n4j\nHase, Kazuko 88922nr0082r24\nHashimoto, George Katsumi \nHashimoto, Oki 88922nr0082w76\nHayamizu, Margaret 88922nr008340k\nHayashi, James Akira 88922nr008372x\nHayashida, Michihiko 88922nr0083b3k\nHideshima, Sata Bobby 88922nr0083g5k\nHirono, Fusaye Sue 88922nr0083z6f\nHonda, May 88922nr008472j\nHonda, Sachiko 88922nr008471v\nHorita, Shigeko Linda 88922nr013k57c\nHotta, Shigeo 88922nr0084m3f\nIchimaru, Yoshitaka Mike 88922nr0084n01\nIda, Nobuo James 88922nr0084p86\nIino, David Tomoo 88922nr0084x3b\nInatome, Tosh Joe \nInouye, Kaoru Kay 88922nr0085m4r\nIseyama, Ruth Akiko 88922nr0085r0m\nIshida, Jimmy 88922nr008jt3t\nIshida, Yoshikazu 88922nr0085w8r\nIshiyama, Miyoko 88922nr008661f\nIto, Kazuyuki 88922nr0086b44\nIto, Kiyo 88922nr0086c8j\nIyeki, Kenneth Nobuji 88922nr0086q9s\nKagami, Yutaka 88922nr0086t6p\nKaibe, Seiji 88922nr0086w92\nKami, Frank Tadahiko 88922nr008753s\nKariya, Takashi 88922nr0087m39\nKato, Masaru George 88922nr008802f\nKato, Kazuo Ellis 88922nr0087x1t\nKato, Motoichi 88922nr008816v\nKatsu, Yuriko Lily 88922nr008829k\nKawaguchi, Mary \nKawaguchi, Masaru 88922nr008877g\nKashima, Takaaki Peter 88922nr0087p2x\nKawahata, Kaoru 88922nr0088c5q\nKawakami, Umeko Mae 88922nr0088f4b\nKawamorita, Joe 88922nr0088h0w\nKawashima, Motoko 88922nr0088r47\nKimura, Frances Toki 88922nr008954q\nKimura, Shizuko Grace 88922nr008946f\nKimura, Setsuko Martha 88922nr008937g\nKirihara, James Kwanichi 88922nr0089b39\nKita, Shigeo 88922nr0089c5b\nKitagawa, Peter Goro 88922nr0089f9d\nKiyomura, Yukiko 88922nr0089p7m\nKoide, Margaret Ikuko 88922nr008b08t\nKomatsu, Masu 88922nr008b56q\nKonno, Yoshio \nKubokawa, Eiji 88922nr008bh04\nKubota, Hideo 88922nr008bj57\nKumamoto, Yuriko 88922nr008bm5j\nKumekawa, Kiyochika 88922nr008bp13\nKusumi, Asako Teresa 88922nr008bz4d\nKusumine, Frances Taeko \nMachida, James Sumio 88922nr008c417\nMarubayashi, Edith Sumie 88922nr008c72w\nMatsui, Mary Mariko \nMatsumoto, Aiko 88922nr008cs8h\nMatsumoto, Mary Mariko 88922nr008cs00\nMatsuno, Toshiye 88922nr008934d\nMatsuzaki, Chiyoko 88922nr008d680\nMatsuzaki, Takao 88922nr008d69p\nMatsuzaki, Toraichi \nMikami, Yuki \nMizuhara, Jack 88922nr008fb0q\nMomii, Tonomo Vincent 88922nr008fg8v\nMomono, Shinji 88922nr008fh7t\nMori, Agnes Taeko 88922nr008fj9v\nMorita, Midori 88922nr008fx0v\nMorita, Masashi Walton \nMuneno, Florence Kazue 88922nr008g69x\nNabeta, Yoshiko 88922nr008gn40\nNail, Susan \nNakagawa, Buddy Nobori \nNakagawa, Midori 88922nr008h41q\nNakahara, Rey 88922nr008h77t\nNakamura, Ichiro 88922nr008hq8p\nNakamura, Machiko \nNakano, Hiroshi Jim 88922nr008hw5w\nNarikawa, Marjorie Hatsuko \nNaruo, William 88922nr008jk05\nNishiki, Atsuji 88922nr008jt7k\nNishiki, Sakiye 88922nr008jt6w\nNishimura, Rhoda Akiko 88922nr008jz12\nNishimura, Marion Yukie \nNishimura, Yuki 88922nr008jz76\nNishino, Shizuka 88922nr015dv1x\nNishioka, Yoshiko Mary 88922nr008k19h\nNitta, Thomas 88922nr008k530\nNobe, Ken \nObata, Emi 88922nr008km3h\nObayashi, Henry Taihei 88922nr008km8z\nOchi, Tetsuo 88922nr008kn5j\nOgawa, Kiyoko Mary 88922nr008kw9w\nOishi, Marian Tamiko 88922nr008m41k\nOkada, Dorothy 88922nr008m57c\nOkamoto, Michiko Lillian 88922nr008mb4k\nOku, George Shiro 88922nr008mm98\nOkuda, Teizo 88922nr004jj70\nOkuno, Fujiko 88922nr008mq97\nOrikuchi, Hayato \nOshima, Moses Tasuku 88922nr008n59c\nOta, Ayako 88922nr008n836\nOtsuka, Sachiyo 88922nr008nf6j\nOtsuki, Tome Rita 88922nr013831b\nOzaki, Katsumi 88922nr008nk01\nOzaki, Shizuo 88922nr008nk33\nSakai, William Tomomi 88922nr004hc1z\nSakauye, Yoshiharu \nSakurai, Tomio \nSasaki, Minoru 88922nr004j04f\nSasamoto, Taketoshi 88922nr004j28h\nSato, York \nSekiguchi, Rayko \nSekimachi, Yaeko 88922nr004jf5n\nShijo, Vincent Shigenori 88922nr004jr5j\nShimamura, Taketoshi 88922nr004k15d\nShimomura, Kenichi Andrew 88922nr004k494\nShimotori, Masako 88922nr004k672\nShin, Katsuaki Henry 88922nr004k761\nShinoda, Miye 88922nr004kc16\nShiozawa, Lebi Ritsuye 88922nr004kg3j\nShiozaki, Mary 88922nr004kf8b\nSumi, Kuniko 88922nr004m207\nSumimoto, Tsutomu Ben 88922nr004m28r\nSutow, Mary 88922nr004m63x\nSuyemoto, Masa 88922nr004m805\nSuyeyasu, Kiyoko 88922nr004m991\nSuzawa, Miyoko 88922nr004mc4w\nSuzuki, Chiyoko Maria 88922nr004mg67\nSuzuki, Florence Yoko 88922nr004mg1s\nTakahashi, Kazuo 88922nr004n14z\nTakahashi, Midori 88922nr004n469\nTakaki, Kenichi 88922nr004nb99\nTakata, Yoneko 88922nr004ng87\nTakeuchi, Frank Kiyoshi Jr. 88922nr004p10t\nTakita, Miyeko 88922nr004p41g\nTan, Masamichi 88922nr004pb55\nTanaka, Hisako 88922nr004pg75\nTanaka, Miyoko 88922nr004pn9t\nTani, Paul Yoshio 88922ddr001wv12\nTate, Kiyoko 88922nr004q267\nTatsuguchi, Kay 88922nr008nn9j\nTeramoto, Hagiko 88922nr004q78w\nTeranishi, Tsutako Ernestina 88922nr004q84s\nToba, Tsutako Ruth 88922nr004qb0b\nToda, Ikuko Betty 88922nr004qb6g\nToda, James Yukio 88922nr004qb75\nTomioka, Toshio Tom 88922nr004qm3n\nTsuda, George Hajime 88922nr004r223\nTsumori, Himeo 88922nr004rc7f\nTsumura, Yaeko 88922nr004rd3b\nTsuno, Chieko 88922nr004rf29\nUyeda, Annabelle Mitsuye 88922nr004s32c\nUyehara, Tetsuro \nWatanabe, Hisashi 88922nr004sg06\nYamada, Michiko 88922nr004sw66\nYamamoto, Etsuko Betty 88922nr004tb4z\nYamamura, George Kiyoshi 88922nr004tg1h\nYamasaki, Mariko Mary 88922nr004tn1s\nYamashiro, George Tomomasa 88922nr004ts4g\nYanagi, Motoichi 88922ddr001ws97\nYonekura, Satoshi 88922nr004vj3t\nYoshida, Hideo 88922nr004vp5t\nYoshida, Makoto 88922nr004vq8j\nYoshimura, Tama 88922nr004vx95\nYoshioka, George 88922nr004w182\nYoshiura, Misao 88922nr004w448\nYoshiwara, Haruye 88922nr004w54x",
      "download_large": "ddr-densho-484-40-mezzanine-7f8fbd6d78-a.jpg"
    }
  ],
  "query": {
    "query": {
      "query_string": {
        "query": "Sasaki, Ayako",
        "fields": [
          "id",
          "model",
          "links_html",
          "links_json",
          "links_img",
          "links_thumb",
          "links_children",
          "status",
          "public",
          "title",
          "description",
          "contributor",
          "creators",
          "creators.namepart",
          "facility",
          "format",
          "genre",
          "geography",
          "label",
          "language",
          "creation",
          "location",
          "persons",
          "rights",
          "topics",
          "image_url",
          "display_name",
          "bio",
          "extent",
          "search_hidden"
        ],
        "analyze_wildcard": false,
        "allow_leading_wildcard": false,
        "default_operator": "AND"
      }
    },
    "aggs": {
      "facility": {
        "nested": {
          "path": "facility"
        },
        "aggs": {
          "facility_ids": {
            "terms": {
              "field": "facility.id",
              "size": 1000
            }
          }
        }
      },
      "format": {
        "terms": {
          "field": "format"
        }
      },
      "genre": {
        "terms": {
          "field": "genre"
        }
      },
      "rights": {
        "terms": {
          "field": "rights"
        }
      },
      "topics": {
        "nested": {
          "path": "topics"
        },
        "aggs": {
          "topics_ids": {
            "terms": {
              "field": "topics.id",
              "size": 1000
            }
          }
        }
      }
    },
    "_source": [
      "id",
      "model",
      "links_html",
      "links_json",
      "links_img",
      "links_thumb",
      "links_children",
      "status",
      "public",
      "title",
      "description",
      "contributor",
      "creators",
      "creators.namepart",
      "facility",
      "format",
      "genre",
      "geography",
      "label",
      "language",
      "creation",
      "location",
      "persons",
      "rights",
      "topics",
      "image_url",
      "display_name",
      "bio",
      "extent",
      "search_hidden"
    ]
  }
}