Topics
Facilities
Format
Genre
Usage

Use <Ctrl> or (⌘) keys to select multiple terms

411 items
Canteen Staff, Amache Consumer Enterprises (ddr-densho-163-21)
img Canteen Staff, Amache Consumer Enterprises (ddr-densho-163-21)
Back row (L to R): S. Nabeshima, S. Nabeshima, T. Shiino, H. Dairiki, J. Arishita. Second row (L to R): M. Kawamura, M. Asakawa, M. Yonehiro, K. Watanabe, H. Uyeda, N. Kawashima, M. Joe. Front (L to R): H. Hamasaki, K. Shinozaki, M. Sugihara.
Variety Department, Amache Consumer Enterprises (ddr-densho-163-28)
img Variety Department, Amache Consumer Enterprises (ddr-densho-163-28)
Back (L to R): D. Handa, Taro Hashimoto, Riu Hata, T. Shirakawa, G. Matsumoto, H. Kinoshita. Front (L to R): M. Koyama, M. Morikawa, J. Morimoto, Y. Matsuoka.
Board of Directors, Amache Consumer Enterprises (ddr-densho-163-24)
img Board of Directors, Amache Consumer Enterprises (ddr-densho-163-24)
Back (L to R): K. Nozawa, J. Hikido, Inaba. Front (L to R): N. Kurita, K. Umekubo, K. Koda, T. Nishizaki, S. Kuramoto.
Board of Management, Amache Consumer Enterprises (ddr-densho-163-16)
img Board of Management, Amache Consumer Enterprises (ddr-densho-163-16)
Back (L to R): Kotaro Wunno, Edward Yoshimoto, Henry Tsuno, Iwao Shirokawa. Front (L to R): Asaka Takata, H.T. Tomio, M. Nakawatase.
Shoe Repair staff, Amache Consumer Enterprises (ddr-densho-163-31)
img Shoe Repair staff, Amache Consumer Enterprises (ddr-densho-163-31)
Back (L to R): T. Nonaka, M. Washizu, Y. Ogawa, S. Nogawa. Front (L to R): M. Uyehara, K. Maruyama, T. Matsuoka, J. Tsubota.
API