Granada (Amache)

Concentration Camp

More information in the Densho Encyclopedia ...

1460 items
Students (ddr-densho-161-39)
img Students (ddr-densho-161-39)
L to R: Toshiko Sakamoto, Rumi Tonai, Fudge Amemiya, Reiko Rikimaru, Julia Yoshioka, Fumi Sotomura, Justine Sekiyama, Yoneko Ibusuke.
API